Најнови вести

ЕQA – електричниот дебитант на Мерцедес

Мерцедес-Бенз подготвува сериозна офанзива во компактниот сегмент во следните три години, објавија некои медиуми, повикувајkи се на свои извори во компанијата. На веќе постоечките А-класа, B-класа, CLA и GLA, компанијата ќе додаде уште три модели,...

Во Швајцарија и дебелите ќе мора да одат во војска

Швајцарските парламентарци сакаат да ја прошират базата на воените обврзници така што ќе ги олабават прописите во поглед на телесната тежина. Воениот рок е задолжителен за сите полнолетни мажи, иако во 1990. година воведена е...

Род Стјуарт пијан ги извлекуваше паровите од шкотскиот куп

Легендарниот рокер Род Стјуарт направи шоу за време на извлекувањето на паровите од осминафиналето на фудбалскиот куп на Шкотска. Стјуарт дојде пијан во емисијата во живо, а за време на преносот чудно се однесуваше. Тој...

Вајгл: Билатералните спорови не треба да бидат пречка за почеток на преговорите со ЕУ

Специјалниот известувач за Македонија во Европскиот парламент, Иво Вајгл, на 10 јануари подготвил предлог-извештај за Европската комисија за напредокот на Македонија во 2016 година. Извештајот кон крајот на месецов ќе биде разгледан од Комитетот за...
Бранко Героски

Вла­да под се­ко­ја цена!

Да, ло­гич­но е по­бед­ни­кот кај Ма­ке­донци­те да сос­тави вла­да со по­бед­ни­кот кај Ал­банците, ка­ко што ман­тра ДПМНЕ. Та џа­бе ли Гру­ев­ски и Ах­ме­ти ја фе­де­ра­ли­зи­раа држа­вата? Ло­гич­но би­ло по­бед­ник со по­бед­ник да ја сос­та­ву­ва­ат но­ва­та...

Бру­ка за си­те пари

Ми­нис­тер­ство­то пре­ку сво­ја­та ко­ми­сија, ка­ко и пре­ку ми­нис­тер­ката, по­ка­жу­ва ед­но не са­мо по­ли­тич­ко сле­пи­ло ту­ку сво­е­вид­на од­маз­дничка, а со са­мо­то тоа ниска, ло­ша осо­би­на – оние што ја фар­баа згра­да­та на Ми­нис­тер­ство­то не­ма да...
Теофил Блажевски

Кон­трас­пин: Кри­ми­на­лот и ко­руп­ци­ја­та не ис­чез­наа за СЈО да би­де бес­пред­метно

СЈО е сто­же­рот што тре­ба да обез­бе­ди прав­на раз­реш­ни­ца на кри­зата, без ко­ја не­ма из­лез од спи­ра­ла­та што Ма­ке­до­ни­ја ја во­ди во рег­рес и опас­ност од де­зин­тег­ра­ција. Пра­те­ни­кот и ви­сок фун­кци­о­нер на ВМРО-ДПМНЕ, Ан­то­нио Ми­ло­шо­ски,...

Про­тек­ци­о­низ­мот на Трамп не е ре­ше­ние за САД

Про­тек­ци­о­низ­мот не е ре­ше­ние за проб­ле­ми­те на САД и ка­ко по­ли­ти­ка не­ма да се ефек­ту­и­ра ни­ту бр­зо ни­ту во на­ја­ве­ни­от об­лик, заш­то проб­лем се по­след­ици­те врз аме­ри­кан­ска­та еко­но­мија, осо­бе­но врз раз­во­јот на ме­ѓу­на­род­ни­те еко­ном­ски...

Под­зем­но­то цар­ство на Гру­ев­ски и Ива­нов

Евен­ту­ал­на­та не­мож­ност Гру­ев­ски да соз­да­де ко­а­ли­ци­ја со Ах­мети, на ли­де­рот на ВМРО не му ос­та­ва стес­нет, ту­ку ко­мо­тен пра­зен прос­тор да ја оне­воз­мо­жи евен­ту­ал­на­та ко­а­ли­ци­ја на ал­бан­ски­от ли­дер со Заев. Тоа мо­же да го...

Ла­тен­тна ал­ба­но­фо­би­ја

Из­гу­бе­ни во пред­ра­су­дите, зло­бата, ксе­но­фо­би­ја­та и ал­ба­но­фо­би­јата, гроз­но не­у­ки и при­ми­тивни, тол­ку­ва­ме ла­ич­ки и над­мено, што зна­чи ја­зик, а што зна­чи пла­т­форма. И се­ко­гаш ис­ти­от впе­ча­ток. Без раз­ли­ка да­ли ста­ну­ва збор за де­бата, по­е­ди­неч­но мис­ле­ње...