Услови за преземање содржини

dev

Бесплатно преземање содржини од СлободенПечат.мк надвор од овие услови е дозволено само во непосреден договор со редакцијата на СлободенПечат.мк односно со одговорниот уредник.

Дозволено е бесплатно преземање на вести, извештаи и други написи од СлободенПечат.мк само под следните услови:

  • дозволено е да се преземе наjмногу 25 % од содржината на текстот
  • на крајот од преземениот текст, треба да се објави реченицата „Целиот текст прочитајте го тука“, а со зборот „тука“ да се поврзе (обjави) линк до оригиналниот текст во СлободенПечат.мк
  • ако текстот е потпишан од конкретен автор од СлободенПечат.мк, во преземениот текст задолжително треба да се наведе името на авторот
  • насловот на текстот задолжително треба да почне со зборот „СлободенПечат.мк“ и со интерпункцискиот знак две точки
  •  дозволено е да се преземат најмногу пет содржини дневно.

Забрането е бесплатно да се преземаат колумни објавени на СлободенПечат.мк, освен во непосреден договор со одговорниот уредник на СлободенПечат.мк. Без таков договор, дозволено е бесплатно да се објави само извадок од колумна, при што:

  • извадокот од колумната може да биде долг најмногу 10 реда од оригиналната објава во СлободенПечат.мк
  • насловот на извадокот задолжително треба да почне со фразата која го содржи името на авторот на колумната и зборовите „за СлободенПечат.мк“, по што следи интерпункцискиот знак две точки
  • на крајот од преземениот текст, треба да се објави реченицата „Целата колумна прочитајте ја тука“, а со зборот „тука“ да се поврзе (објави) линк до оригиналниот текст во СлободенПечат.мк.

Преземање видеа и фотографии е дозволено само во договор со одговорниот уредник на СлободенПечат.мк.

Тој што ќе објави содржина (вест, извештај или друг напис) надвор од условите за бесплатно преземање е согласен на издавачот на СлободенПечат.мк да му исплати надомест од 2.000 денари за една содржина.

Тој што ќе објави колумна надвор од условите за бесплатно преземање е согласен на издавачот на СлободенПечат.мк да му исплати надомест од 6.000 денари за една колумна. Издавачот таа сума целосно ќе му ја исплати на авторот на колумната.

Тој што ќе објави видео или фотографија надвор од условите за бесплатно преземање е согласен на издавачот на СлободенПечат.мк да му исплати надомест од 6.000 денари за едно видео или една фотографија. Издавачот таа сума целосно ќе му ја исплати на авторот.

За прекршувања на овие услови, издавачот на СлободенПечат.мк го овластува својот правен застапник да презема законски мерки спрема прекршителите.