Импресум

Издавач:

Друштво за издавање и маркетинг
СЛОБОДЕН ПЕЧАТ ДОО СКОПЈЕ
ул. „Кеј 13 Ноември“, ГТЦ, Кат 2, Локал 12, Д.Е. 234, 1000 Скопје
тел. +389 2 551 1763/4
e-mail: [email protected]

Управители:

Мирослав Јовановиќ

Дејан Волф

Медиа директор и главен уредник на медискиот сервис:

Мирослав Јовановиќ

e-mail: [email protected]

Заменик медиа директор:

Марина Дамческа

е-mail: [email protected]

Одговорен уредник на печатеното издание на СЛОБОДЕН ПЕЧАТ:

Злате Лозановски

e-mail: [email protected]

Веб издание СЛОБОДЕНПЕЧАТ.МК
www.slobodenpecat.mk

тел. +389 2 5511 764
e-mail: [email protected]

Уредници:

Жарко Настоски

Дејан Србиновски

Редакција:

Фидан Коминовски

Kaтерина Стевовска

Дејан Андоновиќ

Борјан Бојчев

Милена Ризоска

Кристина Ивановска

Лектор:

Теодора Циклевска

Фотографија:

Драган Митрески

Монтажа и графичка обработка:

Антон Андов

Никола Колев

Правен застапник: Адвокатско Друштво Пепељугоски