Импресум

Издавач:

Друштво за издавање и маркетинг
СЛОБОДЕН ПЕЧАТ ДОО СКОПЈЕ
ул. „Кеј 13 Ноември“, ГТЦ, Кат 2, Локал 12, Д.Е. 234, 1000 Скопје
тел. +389 2 551 1763/4
e-mail: [email protected]

Управители:

Мирослав Јовановиќ

Дејан Волф

Медиа директор и главен уредник на медискиот сервис:

Мирослав Јовановиќ
e-mail: [email protected]

Одговорен уредник на медискиот сервис СЛОБОДЕН ПЕЧАТ:

Жана П. Божиновска
e-mail: [email protected]

Одговорен уредник на печатеното издание на СЛОБОДЕН ПЕЧАТ:

Злате Лозановски
e-mail: [email protected]

Заменик на одговорниот уредник:

Милорад Стојмановски

Новинари-уредници:

Митко Билјановски

Весна Дамчевска

Анета Стојковска

Кристина Апостолова

Благоја Георгиевски

Мирослава Симоновска

Соња Христовска Угриновска

Мариела Трајковска

Тони Димков

Веб издание СЛОБОДЕНПЕЧАТ.МК
www.slobodenpecat.mk

тел. +389 2 5511 764
e-mail: [email protected]

Новинари-уредници:

Валентина Ангеловска
е-mail: [email protected]

Дејан Андоновиќ
e-mail: [email protected]

Марина Дамческа
e-mail: [email protected]

Редакција:

Фидан Коминовски

Kaтерина Стевовска

Борјан Бојчев

Кристина Ивановска

Ана Јанева

Агнеса Чаволи

Јована Савевска

Стефан Крстески

Александра Вуксановиќ

Видео продукција на медискиот сервис СЛОБОДЕН ПЕЧАТ

Одговорен уредник:

Дејан Србиновски

e-mail: [email protected]
Соработници:

Срѓан Ивановиќ

Љубиша Николовски

Пост-продукција и графика:

Антон Андов

Зоран Проданов

Вероника Коцева

Фотографија:

Слободан Ѓуриќ

Драган Митрески

Мето Здравев

Правен застапник: Адвокатско Друштво Пепељугоски