Са­мо ед­на ла­жи­ца мед днев­но го на­ма­лу­ва хо­лес­те­ро­лот и го за­јак­ну­ва иму­ни­те­тот - Слободен печат

Са­мо ед­на ла­жи­ца мед днев­но го на­ма­лу­ва хо­лес­те­ро­лот и го за­јак­ну­ва иму­ни­те­тот

Освен тоа што е од­ли­чен до­да­ток во ис­хра­ната, но и сос­тој­ка што се по­чес­то е сос­та­вен дел од ни­за коз­ме­тич­ки пре­па­рати, ме­дот и не­го­ви­те ле­ко­ви­ти свој­ства има­ат зна­чи­тел­но вли­ја­ние и врз заш­ти­та­та на це­ло­куп­но­то здравје. Со не­го зна­чи­тел­но ќе го за­јак­не­те иму­ни­те­тот, ќе го по­до­бри­те пом­не­њето, ќе го на­ма­ли­те ви­шо­кот на ки­лог­рами, а ќе го на­ма­ли­те и ни­во­то на стре­сот.

До­кол­ку ме­дот го ко­рис­ти­те бук­вал­но се­кој ден, но се раз­би­ра во уме­ре­ни ко­ли­чини, ќе ги по­чув­ству­ва­те си­те по­до­лу на­ве­де­ни при­до­бив­ки по соп­стве­но­то здравје.

Ја чис­ти ко­жата

Ме­дот чисти, заш­ти­тува, но и ле­ку­ва рани, а за не­га на ко­жа­та се ко­рис­ти на­се­ка­де во све­тот. Во сос­та­вот на ме­дот се на­о­ѓа­ат про­те­ини, хид­ро­ген и глукон­ска ки­се­ли­на ко­ја има моќ да ги ле­ку­ва сит­ни­те ра­нич­ки на­се­ка­де во те­лото. Не­го­ви­те ами­но­ки­се­ли­ни има­ат моќ да го об­но­ват тки­во­то и ги од­ржу­ва­ат ва­ши­те пот­кож­ни влак­на цврс­ти и здрави. Пок­рај тоа, ме­дот е бо­гат и со ме­ла­то­ним, кој има фун­кци­ја до­пол­ни­тел­но да го опуш­ти ор­га­низ­мот за вре­ме на спи­е­ње­то и кој, ме­ѓу дру­гото, по­ма­га ко­жа­та да би­де здрава, за­тегната и сјајна.

Де­ток­си­ка­ци­ја на це­ло­то тело

На­ше­то те­ло се­кој­днев­но е из­ло­же­но на ог­ро­мен број ток­си­ни што ги вне­су­ва­ме пре­ку хра­ната, во­да­та или, пак, воз­ду­хот. Ток­му за да ги от­стра­ни­ме штет­ни­те ма­те­рии од ор­га­низ­мот што сме ги вне­ле на ва­ков на­чин, мно­гу ќе ни по­мог­не се­кој­днев­но­то вне­су­ва­ње на ед­на ла­жи­ца мед. Нај­доб­ро е тоа да го пра­ви­те ра­но на­утро, вед­наш штом ќе се раз­бу­дите. Ме­дот е полн со фла­во­ноид, кој по­ма­га да се од­ржи рам­но­те­жа­та на сло­бод­ни­те ра­ди­кали, ток­си­ни и ан­ти­ок­си­дан­ти во те­лото, кои по­на­та­му во­дат до ош­те­ту­ва­ње на тки­вата.

Ја по­доб­ру­ва ат­лет­ска­та кон­диција

Ме­дот во сво­јот сос­тав изо­би­лу­ва со нут­ри­тив­ни кар­бо­хид­ра­ти што мно­гу по­ма­га­ат во од­ржу­ва­ње­то на кон­дици­ја­та кај спор­тис­тите. Имено, ис­хра­на­та бо­га­та со нут­ри­тив­ни кар­бо­хид­ра­ти мно­гу по­ма­га во моќ­нос­та и во из­држли­вос­та што, пак, по­ма­га­ат за по­го­лем ин­тен­зи­тет до­де­ка тра­ат веж­би­те и тре­нин­зите.

Го на­ма­лу­ва ви­шо­кот ки­лог­рами

Иа­ко за мно­гу­ми­на ме­дот со си­те ка­ло­рии што ги по­се­ду­ва во сво­јот сос­тав и не из­гле­да ка­ко до­бар со­јуз­ник во сла­бе­е­њето, тоа ни­ту од да­ле­ку не е така. Всушност, тој мно­гу ќе ви по­мог­не да го на­ма­ли­те непо­са­ку­ва­ни­от ви­шок ки­лог­рами. Истра­жу­ва­ња­та на оваа те­ма мно­гу­па­ти до­се­га по­ка­жа­ле де­ка кон­су­ми­ра­ње­то мед во за­ме­на за про­из­во­ди­те што мо­жат да се нај­дат на па­за­рот, а се пол­ни со са­ха­роза, има по­доб­ро вли­ја­ние и ре­зул­ти­ра со на­ма­лу­ва­ње на ви­шо­кот ки­лог­рами.

Го на­ма­лу­ва ма­мурла­кот

Ед­на сту­ди­ја око­лу при­до­бив­ки­те што ги има чо­ве­кот кој ја­де се­кој­днев­но мед, по­ка­жа­ла де­ка тој по­ма­га во де­ток­си­ка­ци­ја на ор­га­низ­мот по дол­гот­рај­но кон­су­ми­ра­ње ал­ко­хол. Па така, ед­на ла­жи­ца мед во ком­би­на­ци­ја со ед­на ба­на­на ва­жи за нај­до­бар по­ја­док до­кол­ку ми­на­та­та ноќ сте пре­те­ра­ле со кон­су­ми­ра­ње по­го­ле­ма ко­ли­чи­на на ал­ко­хол и ут­ро­то сте ма­мур­ни и не мо­же­те нор­мал­но да ги из­вршу­ва­те ва­ши­те об­врски.

За пок­ва­ли­те­тен сон

Ед­на од нај­ста­ри­те ме­то­ди што се ко­рис­ти за по­доб­ру­ва­ње на со­нот и за по­лес­но зас­пи­ва­ње е ток­му ја­де­ње­то ед­на ла­жи­ца мед пред лег­ну­вање. Топ­ло­то мле­ко или ча­јот од ка­ми­ли­ца во ком­би­на­ци­ја со ме­дот, ќе ви го по­до­бри рас­по­ло­же­ни­е­то и це­лос­но ќе ви ги опуш­ти мо­зо­кот и мус­ку­ли­те та­ка што вие вед­наш ќе му се пре­да­де­те на со­нот.

Ги на­ма­лу­ва ан­кси­оз­нос­та и стре­сот

Ток­му по­ра­ди тоа што ме­дот по­вол­но деј­ству­ва на опуш­та­ње на ор­га­низ­мот, тој е од­ли­чен со­јуз­ник и во бор­ба­та про­тив стре­сот и ан­кси­оз­носта.

Го на­ма­лу­ва хо­лес­те­ро­лот во крвта

Зго­ле­ме­но­то ни­во на хо­лес­те­рол во крв­та мо­же да ос­тави трај­ни по­след­ици врз здрав­је­то би­деј­ќи мо­же да би­де при­чи­на за по­ја­ва на ср­цев или мо­зо­чен удар. За­тоа, ре­дов­на­та кон­су­ма­ци­ја на мед го овоз­мо­жу­ва зго­ле­ме­но­то при­сус­тво на глуко­за во крвта, ко­ја пак по­ма­га во на­ма­лу­ва­ње­то на ни­во­то на хо­лес­те­рол и триг­ли­це­ри­ди во крвта.

Го за­јак­ну­ва иму­ни­те­тот

Ме­дот е полн со ан­ти­ок­си­дан­ти и има мно­гу ан­ти­бак­те­рис­ки свој­ства. Ток­му тоа не­го го пра­ват нај­доб­ра на­мир­ни­ца што ни ја да­ла при­ро­да­та и со ко­ја ние зна­чи­тел­но са­ми­те на се­бе мо­же­ме да си по­мог­не­ме во за­јак­ну­ва­ње­то на иму­ни­те­тот.

Го на­ма­лу­ва каш­ла­њето

Да­ли ви е поз­на­та ком­би­на­ци­ја­та на мед и на ли­мон? До­кол­ку не сте се оби­де­ле ко­га ќе ве за­бо­ли гр­ло­то да из­ме­ша­те мед за­ед­но со сок од ли­мон, и на тој на­чин са­ми­те да си го ле­ку­ва­те бол­но­то грло, вре­ме е да за­поч­не­те да го пра­ви­те тоа вед­наш, и тоа пред да за­поч­не се­зо­на­та на нас­тин­ки и грип што ни прет­стои.

Прочитај повеќе

Здрав колач со чиа семе и чоколадо

Слободен печат

Симптоми кои откриваат каква несоница ве мачи

Слободен печат

Ова ќе биде најпопуларна фризура во 2020 година!  

Слободен печат

ТЕСТ: Откријте дали сте привлечна, искрена или пребирлива заводничка

Слободен печат

Наши миленици: Перо, другар му на Миланче, Ушка, Шаре и мачката Карлита

Слободен печат

Домашен декор: Класичната сина боја ќе ја одбележи 2020  

Слободен печат

Остави Коментар

ten + 7 =

Прочитај повеќе

Поради овие грешки може да изгледате НЕУРЕДНО

Слободен печат

Жените кажаа како треба да изгледа совршениот маж

Јасмина Кантарџиева Димков

Типови на срам и какви се последиците врз личноста

Слободен печат

Моника Белучи со „вау“ нов имиџ

Слободен печат

Татјана Стојановска: Високи потпетици носам само кога морам

Јасмина Кантарџиева Димков

Емили Ратајковски со провокативни фотографии во пар (ФОТО)

Слободен печат