Тиква­та има моќ да го ре­ге­не­ри­ра це­ли­от ор­га­ни­зам

профимедиа

Поч­ну­ва се­зо­на­та на тиквата. Овој плод мо­же да се ја­де на раз­лич­ни на­чини, за­пе­чен во рерна, пе­чен со мед и оре­ви или пак са­мо со ше­ќер, ка­ко дел од со­ле­ни и бла­ги ре­цепти, чо­рби, ва­ре­на тиква, а во по­след­но време, осо­бе­но во овој пе­ри­од од го­ди­ната, сè по­чес­то се на­о­ѓа и во се­как­ви кок­те­ли што го сим­бо­ли­зи­ра­ат до­а­ѓа­ње­то на есента.

Пок­рај тоа што се­кој од нас знае кол­ку вкус­на и здра­ва мо­же да би­де тиквата, не­за­вис­но од тоа на кој на­чин сме ја под­гот­виле, ќе по­чув­ству­ва­ме при­до­бив­ки по на­ше­то здрав­је и до­кол­ку ре­дов­но ја­де­ме сем­ки од тиква. Овие сем­ки што се на­о­ѓа­ат во внат­реш­нос­та на тиквата, се од­лич­ни за по­доб­ру­ва­ње на фун­кци­ја­та на цре­ва­та ка­ко и за по­доб­ру­ва­ње на ва­ре­ње­то на хра­ната.

Ја­де­те тиква до­кол­ку сте на ди­ета

Нут­ри­ци­о­нис­ти­те по­тенци­ра­ат де­ка кон­су­ми­ра­ње­то на тиква­та во овој пе­ри­од од го­ди­на­та е ис­клу­чи­тел­но важ­но и таа тре­ба да се ја­де во го­ле­ми ко­ли­чини, не­за­вис­но од тоа да­ли сте ја при­гот­ви­ле ка­ко де­серт или, пак, ка­ко дел од глав­но­то ја­дење. Таа е вкусна, има прис­тап­на це­на и е ис­клу­чи­тел­но здрава, пот­се­ту­ва­ат нут­ри­ци­о­нис­тите.

Имено, са­мо ед­на пор­ци­ја од овој зе­лен­чук има са­мо 50 ка­ло­рии, а ис­тов­ре­ме­но изо­би­лу­ва и со го­ле­ми ко­ли­чи­ни на ви­та­ми­ни­те Е, Ц, А, ка­ли­ум и рас­ти­тел­ни влакна.

Пи­ре­то нап­ра­ве­но од ва­ре­на тиква мо­же да би­де од­лич­на за­ме­на за хра­на што мо­же­би са­ка­те да ја избег­ну­вате, ка­ко пу­те­рот, мар­га­ри­нот, сон­чо­г­ле­до­во­то мас­ло за ја­де­ње и јајцата. Пок­рај тоа, ва­ре­на­та тиква, осо­бе­но онаа што е под­гот­ве­на на па­реа без до­да­ва­ње од­ре­де­ни зас­ла­ду­вачи, е од­лич­на хра­на што мо­же да се ја­де во кој би­ло пе­ри­од од де­нот и за си­те оние што вни­ма­ва­ат на сво­ја­та те­лес­на те­жи­на или, пак, се на ди­ета.

Пок­рај тоа, тиква­та е ис­клу­чи­тел­но хран­лива, па по­дол­го вре­ме ќе ве од­ржу­ва сити, а во­ед­но и ќе ви да­де енер­ги­ја за из­вршу­ва­ње на се­кој­днев­ни­те об­врски.

Изо­би­лу­ва со ан­ти­ок­си­данти

Тиква­та во сво­јот сос­тав сод­ржи ог­ро­мен број ан­ти­ок­си­данти, вклу­чу­вај­ќи го ту­ка и бета-ка­ро­те­нот, кој всушност ѝ ја да­ва и препоз­нат­ли­ва­та порто­ка­ло­ва боја. Пок­рај тоа, сод­ржи и алфа-ка­ро­тен, кој мо­же да ги не­ут­ра­ли­зи­ра сло­бод­ни­те ра­ди­ка­ли во те­лото, а при­тоа да не нап­ра­ви как­ви би­ло ош­те­ту­вања. Пок­рај тоа, ал­фа и бе­та ка­ро­те­нот ис­то та­ка мно­гу по­ма­га и во бор­ба­та про­тив по­ја­ва­та на од­ре­де­ни ти­по­ви рак.

Го за­јак­ну­ва иму­ни­те­тот

Ви­та­ми­нот Ц што го има во го­ле­ми ко­ли­чи­ни во тиквата, не­за­вис­но од тоа за ка­ков вид тиква ста­ну­ва збор, по­ма­га во за­јак­ну­ва­ње­то на иму­но­лош­ки­от сис­тем и го пот­по­ма­га про­из­ве­ду­ва­ње­то на бе­ли­те крв­ни зрнца, а со ог­лед на тоа де­ка се­зо­на­та на нас­тин­ки и грип во есен се ак­ту­а­ли­зира, ова е ток­му ед­на од при­чи­ни­те зош­то тре­ба да вне­су­ва­те кол­ку што е мож­но по­го­ле­ми ко­ли­чес­тва тиква во ис­хра­ната.

Ис­то така, бета-ка­ро­те­нот се прет­во­ра во ви­та­мин А во те­лото, а ис­тра­жу­ва­ња­та на оваа те­ма по­ка­жа­ле дека,ж ток­му овој ис­клу­чи­тел­но ва­жен ви­та­мин, мно­гу по­ма­га во за­јак­ну­ва­ње­то на иму­но­лош­ки­от сис­тем и од­лич­но се бо­ри про­тив ин­фек­ци­ите.

Го од­ржу­ва здрав­је­то на очите

Ви­та­ми­нот А ис­то та­ка е ис­клу­чи­тел­но ва­жен за од­ржу­ва­ње на здрав­је­то на очите, но и за од­ржу­ва­ње­то на до­бри­от вид и тоа на по­од­ми­на­та воз­раст. Тиква­та ва­жи за од­ли­чен из­вор на лу­те­ин и зе­ак­сан­тин, два ка­ро­те­но­и­да што се ис­клу­чи­тел­но важ­ни за од­ржу­ва­ње­то на здрав­је­то на очите.

За здра­во срце

Тиква­та сод­ржи го­лем број хран­ли­ви сос­тојки, рас­ти­тел­ни влакна, ка­ли­ум и ви­та­мин Ц, кои вака, во вак­ва ком­би­на­ци­ја во как­ва што се на­о­ѓа­ат во тиквата, зна­чи­тел­но по­ма­га­ат во за­јак­ну­ва­ње на ср­це­ви­от мус­кул, но и за ра­бо­та­та на ср­цето.

Ан­ти­ок­си­дан­ти­те што се сод­ржа­ни во тиква­та мо­жат да ја спре­чат и по­ја­ва­та на ло­ши­от хо­лес­те­рол ка­ко и по­ка­чу­ва­ње­то на триг­ли­це­ри­дите.

Сјај­на и здра­ва кожа

Сту­ди­и­те што би­ле нап­ра­ве­ни око­лу бе­не­фи­ти­те што ги до­би­ва чо­ве­кот до­кол­ку ре­довно, осо­бе­но во овој пе­ри­од од го­ди­ната, ја­де тиква, по­ка­жа­ле де­ка тиква­та ос­вен тоа што од­нат­ре го ре­ге­не­ри­ра ор­га­низ­мот и го „чува” од по­ја­ва на од­ре­де­ни се­ри­оз­ни за­бо­лу­вања, ис­то та­ка мно­гу по­ма­га и во од­ржу­ва­ње­то на здрав­је­то на ко­жата.

Го­ле­мо­то ко­ли­чес­тво ви­та­мин Ц кое е сод­ржа­но во тиква­та по­ма­га во сти­му­ли­ра­ње­то на зго­ле­ме­но­то про­из­вод­ство на ко­ла­ген.

Бо­га­та со про­те­ини

Имај­те на ум де­ка во ни­кој слу­чај не тре­ба да ги фрла­те сем­ки­те од тиквата, би­деј­ќи се од­ли­чен из­вор на про­те­ини, маг­не­зи­ум и на рас­ти­тел­ни влакна.

Видео на денот