Тиква­та има моќ да го ре­ге­не­ри­ра це­ли­от ор­га­ни­зам

Поч­ну­ва се­зо­на­та на тиквата. Овој плод мо­же да се ја­де на раз­лич­ни на­чини, за­пе­чен во рерна, пе­чен со мед и оре­ви или пак са­мо со ше­ќер, ка­ко дел од со­ле­ни и бла­ги ре­цепти, чо­рби, ва­ре­на тиква, а во по­след­но време, осо­бе­но во овој пе­ри­од од го­ди­ната, сè по­чес­то се на­о­ѓа и во се­как­ви кок­те­ли што …

Тиква­та има моќ да го ре­ге­не­ри­ра це­ли­от ор­га­ни­зам Read More »