Време е за зимница: Направете мар­ма­лад од МОДРИ СЛИВИ

мармалад сливи

Сос­тојки:

8 кг мод­ри сливи

2 кг ше­кер

1 ва­ни­лин ше­ќер

300 мл ја­бол­ков оцет

100 мл рум

1 па­ку­ва­ње ци­мет

Под­го­товка:

Из­миј­те ги и ис­чис­те­те ги од сем­ки­те мод­ри­те сливи. По­тоа во под­ла­бо­ко тен­џе­ре ста­ве­те ред сливи, ред ше­ќер. Оста­ве­те та­ка да от­стојат нај­мал­ку 24 ча­са за да мо­же сли­ва­та да пуш­ти до­вол­но сок.

От­ка­ко ќе по­ми­нат 24 часа, тен­џе­ре­то со сли­ви­те и со ше­ќе­рот ста­ве­те го на оган и за­поч­не­те со под­го­тов­ка­та на мар­ма­ла­дот.

Сли­ви­те ќе пуш­тат до­вол­но теч­ност но вие за да не ви за­го­ри мар­ма­ла­дот, пот­реб­но е пов­ре­ме­но да ме­шате. От­ка­ко ќе по­ми­не по­ло­ви­на од пот­реб­но­то вре­ме за под­го­тов­ка на мар­ма­ла­дот, до­да­де­те ги и ос­та­на­ти­те сос­тој­ки и про­дол­же­те со ме­шање.

Ко­га ќе за­бе­ле­жи­те де­ка мар­ма­ла­дот е до­вол­но густ, тр­гне­те го тен­џе­ре­то од оган и ста­ве­те го мар­ма­ла­дот во прет­ход­но заг­ре­а­ни тегли.

Видео на денот