Внимавајте, отровни се! Кои цвеќиња не треба да ги имате дома (ФОТО) - Слободен печат

Внимавајте, отровни се! Кои цвеќиња не треба да ги имате дома (ФОТО)

Се­кој од нас во до­мот има де­ко­ра­тив­ни рас­те­нија, кои мо­же­би и не би тре­ба­ло да ги има­ме до­кол­ку сме со ма­ли де­ца до­ма или до­кол­ку чу­ва­ме ми­ле­ниче. Се­пак ако не мо­же­те да се от­ка­же­те од нив, то­гаш би­де­те мно­гу вни­ма­телни. Не­кои бил­ки се мно­гу от­ровни.

Осо­бе­но чув­стви­тел­ни на нив­ни­те лис­тови, гран­ки па и ко­рења, се де­ца­та по­ма­ли од шест го­дини.

За­тоа, до­кол­ку во ва­ши­от дом препоз­на­е­те не­кое од овие де­ко­ра­тив­ни рас­те­нија, час по­ско­ро из­ва­де­те ги во двор или на те­раса.

До­кол­ку пак ви се слу­чи ва­ше­то де­те или ми­ле­ни­че да ски­не и да ста­ви во ус­та де­ло­ви од овие от­ров­ни бил­ки и при­тоа се по­сом­не­ва­те на тру­ење, ит­но по­ба­рај­те ле­кар­ска по­мош и ни­ка­ко не­мој­те да се оби­ду­ва­те са­ми да го ле­ку­вате.

ОЛЕ­АН­ДЕ­РОТ е цве­ќе кое е поз­на­то ка­ко от­ров за ср­цето. До­кол­ку де­те­то гол­т­не дел од цве­тот или од лис­јата, се ја­ву­ва­ат проб­ле­ми со крво­то­кот, арит­мија, мач­нина, пов­ра­ќа­ње и про­лив. Оле­ан­да­рот е по­се­бен по тоа што баш се­кој не­гов дел е от­ро­вен – ду­ри и слу­чај­но­то вди­шу­ва­ње на ча­дот од за­па­лен оле­ан­дер мо­же да пре­диз­ви­ка здрав­стве­ни проб­леми.  Оле­ан­де­рот мо­же да има цве­то­ви во бела, ро­зо­ва и цр­ве­на боја, па е по­себ­но прив­ле­чен за дет­ски­те ра­чиња. Ме­ѓу­тоа, до­во­лен е са­мо еден цвет за да дој­де до тру­ење.

Image result for oleander

ЖОЛ­ТИ­ОТ НАР­ЦИС е ед­но од поот­ров­ни­те цве­ќи­ња кои мо­же­те да ги по­се­ду­вате. Кај ова рас­те­ние, на­јот­ро­вен е ко­ре­нот. Иа­ко из­гле­да прек­расно, раз­мис­ле­те двапа­ти пред да го по­са­дите. Ако се по­сом­не­ва­те де­ка ва­ши­от ми­ле­ник ко­пал во зем­ја­та и кас­нал дел од ко­ре­нот, вед­наш од­не­се­те го на ве­те­ри­нар. Пр­ви­те зна­ци на тру­е­ње се ди­ја­реја, пов­ра­ќање, гр­че­ви и арит­мија.

Image result for zuti narcis

ДО­МАШ­НА­ТА ЈАГ­ЛИ­КА е рас­те­ние кое со сво­и­те влак­ненца на ко­ра­та ос­та­ва цр­ве­ни тра­ги кои пре­диз­ви­ку­ва­ат че­ша­ње а по­не­ко­гаш се ја­ву­ва­ат и ме­ур­чиња. До­кол­ку де­те­то или ми­ле­ни­чето кас­не дел од јаг­ли­ка­та ќе поч­не да пов­ра­ќа и то­гаш тре­ба да му се да­де мно­гу во­да за да се на­ма­ли концен­тра­ци­ја­та на от­ро­вот.

Related image

ФИ­КУ­СОТ е рас­те­ние кое го има во мно­гу до­мови. Оваа по­пу­лар­на соб­на билка, ко­ја не е тол­ку от­ров­на – во кон­такт со ко­жа­та мо­же да пре­диз­ви­ка че­ша­ње и пе­чење, а во слу­чај на про­гол­ту­ва­ње и че­ша­ње на гр­лото. По­ма­га ис­пи­ра­ње со лад­на вода.

Image result for fikus

РО­ДО­ДЕН­ДРОН е рас­те­ние со прек­рас­ни цве­то­ви кои се сов­рше­ни за ва­ши­от двор, но би­де­те по­себ­но вни­ма­тел­ни ако го на­са­дите. Ако слу­чај­но дој­де до кон­су­ма­ци­ја на цве­тот нас­та­ну­ва тру­е­ње со бол­ка во сто­ма­кот, по­теш­ко­тии во ди­ше­њето, па­ра­лиза, па ду­ри и кома.

Image result for rododendron

ХОР­ТЕН­ЗИ­ЈА е цве­ќе кое по­ра­ди сво­ја­та уба­вина, ма­ми на прв пог­лед. Се­пак би­де­те осо­бе­но вни­ма­телни, за­тоа што ова цве­ќе сод­ржи го­ле­ми ко­ли­чес­тва на опа­сен от­ров ци­ја­нид. Лу­ѓе­то и жи­вот­ни­те би тре­ба­ло да изе­дат го­ле­ма ко­ли­чи­на од ова цве­ќе за да дој­де до тру­ење, но се­пак, зош­то би ри­зи­ку­вале?

Image result for hortenzia

ФИ­ЛАН­ДЕН­ДРО­НОТ е цве­ќе чии лис­то­ви  мо­же да ја ири­ти­ра­ат ко­жа­та и ус­тата. Ако се ста­ви во ус­тата, мо­же да дој­де до отеж­на­то ди­шење, оте­ку­ва­ње на гр­ло­то и проб­ле­ми со сто­ма­кот.

Image result for philodendron

Прочитај повеќе

Креаторката Кокев за Атиџе: Таквите жени не се трансформираат, може ние да се трансформираме учејќи од неа

Слободен печат

Палави слонови: Избегале од циркус за да си играат во снегот (ВИДЕО)

Слободен печат

Бизарната љубов на Салвадор Дали и Гала: Таа го направи и го уништи! (ФОТО)

Слободен печат

Девојката на Игор Карачиќ слави во Стокхолм: Македонката Душица објави селфи за финале! (ФОТО)

Слободен печат

Сè ќе ви оди од рака: Ако сте родени во овој знак, добро искористете го периодот од 25 јануари до 5 февруари!

Слободен печат

Џенифер Лопез не може да го дочека Супер Боул: Погледнете како се подготвува (ВИДЕО)

Слободен печат

Остави Коментар

5 × three =

Прочитај повеќе

Не сте виделе ваква баба, има 63 години, а изгледа како да има 23 (ФОТО)

Слободен печат

Вие добро го познавате: Данијела Мартиновиќ му откри на Жаре со кого се бакнала за првпат (ВИДЕО)

Слободен печат

Бизарната љубов на Салвадор Дали и Гала: Таа го направи и го уништи! (ФОТО)

Слободен печат

Инспирација за сите генерации: Кристи Бринкли (65) демонстрираше како изгледа совршениот стајлинг за ладни денови! (ФОТО)

Слободен печат

Наши миленици: Луна, златниот ретривер со најубави очиња

Слободен печат

Спилберг, Скорсезе и Бредли Купер заедно во филм за славниот композитор (ВИДЕО)

Слободен печат