Пред мозочниот удар телото ги праќа овие 8 сигнали! - Слободен печат

Пред мозочниот удар телото ги праќа овие 8 сигнали!

Мо­зоч­ни­от удар е ра­пид­но гу­бе­ње на мо­зоч­ни­те фун­кции по­ра­ди на­ру­шу­ва­ње на до­то­кот на крв во мо­зо­кот, а како резултат на тоа, нервните клетки кои се наоѓаат таму не го примаат кислородот што ни е потребен. Мо­же да нас­та­не по­ра­ди исхе­ми­ја (не­дос­та­ток на про­ток на крвта) пре­диз­ви­ка­на од бло­ка­да (тром­боза, ар­те­рис­ка ем­бо­лија) или по­ра­ди крва­вење.

Ка­ко ре­зул­тат на мо­зоч­ни­от удар, за­фа­те­но­то под­рач­је на мо­зо­кот не мо­же да фун­кци­о­ни­ра што ре­зул­ти­ра со тоа што лич­нос­та не мо­же да ги мрдне еден или по­ве­ќе де­ло­ви на те­ло­то од за­фа­те­на­та страна, не­мож­ност за раз­би­ра­ње и го­во­ре­ње или фор­му­ли­ра­ње на збо­ро­вите, гу­бе­ње на ви­дот на ед­на­та стра­на од вид­но­то поле.

Оваа болест е најчесто поврзана со крвниот притисок, пореметувањето на метаболизмот поради прекумерно консумирање храна, последици од пречесто пушење цигари и стрес.

Мозочниот удар ги погодува и мажите и жените, но смртноста е поголема кај жените.

За жал, мозочниот удар како и другите болести на кардиоваскуларниот систе, прилично е тешко навреме да се откријат. Често се сомнева на други болести, а најмалку на опасниот мозочен удар.

Запамете ги овие важни сигнали кои телото ги испраќа пред мозочниот удар и реагирајте брзо:

1. Висок крвен притисок
2. Вкочанет врат
3. Силна главоболка
4. Парализа на едната страна на телото
5. Проблеми со вратот и проблеми со говорот
6. Ненадејно чувство на замор
7. Ви станува тешко да одите или да ги дигнете рацете
8. Вртоглавица и општа слабост на телото.

Же­ни­те се со по­го­ле­ма ве­ро­јат­ност да до­жи­ве­ат мо­зо­чен удар от­кол­ку ср­цев удар ка­ко прва ма­ни­фес­та­ци­ја на кар­ди­о­вас­ку­лар­ни за­бо­лу­вања.

Сим­пто­мите кај жените, ис­то така, мо­жат да би­дат раз­лич­ни од оние кај ма­жите:

– Нес­вес­тица;
– Теш­ко­ти­ја или ос­та­ну­ва­ње без здив;
– Не­на­деј­ни про­ме­ни во од­не­су­ва­њето;
– Ха­лу­ци­на­ции;
– Га­де­ње или пов­ра­ќање;
– На­пади;
– Дол­гот­рај­ни икања.

За да го препоз­на­е­те мо­зоч­ни­от удар, ко­ри­сен е и та­ка­на­ре­че­ни­от фаст тест. Прочитајте тука како да го направите едноставниот тест, како и други подетални информаци за мозочниот удар.

До­кол­ку мис­ли­те де­ка вие или не­кој око­лу вас има мо­зо­чен удар, вед­наш по­ви­кај­те ит­на ме­дицин­ска по­мош бидејќи брзата превенција е клучна.

Прочитај повеќе

Што открива бојата што ја носите за вас?

Слободен печат

Андоновиќ: САД директно се вклучува во решавањето на косовскиот проблем, обновена авиолинија Белград-Приштина

Слободен печат

Сакате тестенини? Дали ве дебелеат? Имаме добра вест!

Слободен печат

Хороскоп за 23 јануари – Еве што ве очекува овој четврток!

Слободен печат

На еден студент просечно по една банана месечно

Мирослава Бурнс

СДСМ ветува полн телефон документи и полн паричник

Мирослава Бурнс

Остави Коментар

9 + 2 =

Прочитај повеќе

СЗО засега нема да прогласи вонредна состојба на глобално ниво поради новиот коронавирус

Слободен печат

Макрон може да ги реши изборите во Македонија

Слободанка Јовановска

Виц на денот: Развод

Слободен печат

Рецепт за палачинки без брашно

Слободен печат

Руската Анџелина Џоли го маѓепса светот! (ФОТО)

Слободен печат

Најнов изум на технолошкиот гигант: „Невидливата“ тастатура на Самсунг

Слободен печат