Под­гот­ве­те си на­пи­ток со кој ќе ги на­ма­ли­те сим­пто­ми­те на есен­ски за­мор – Слободен печат
ЗдравјеМагазин

Под­гот­ве­те си на­пи­ток со кој ќе ги на­ма­ли­те сим­пто­ми­те на есен­ски за­мор

За да ги на­ма­ли­те вак­ви­те сим­птоми, но и за да си го по­до­бри­те рас­по­ло­же­ни­ето, оби­де­те се се­кое ут­ро да си го под­гот­ву­ва­те овој на­пи­ток.

До­кол­ку сте од оние што се­ко­ја го­ди­на во пе­ри­о­дот сеп­тем­ври – но­ем­ври чув­ству­ва­ат те­го­би во ор­га­низ­мот, се чув­ству­ва­те уморно, деп­ре­сив­но и без жел­ба да нап­ра­ви­те што било, не сте единствени. Ова им се слу­чу­ва на ог­ро­мен број луѓе, но ве­ру­вај­те не­ма прос­тор за па­ника. Вак­ва­та сос­тој­ба се слу­чу­ва за­тоа што на ва­ши­от ор­га­ни­зам му тре­ба од­ре­ден вре­мен­ски пе­ри­од за да се на­вик­не нор­мал­но „да фун­кци­о­нира” при про­ме­на на тем­пе­ра­ту­ра­та од топ­ло на ладно.

Се­пак, за да ги на­ма­ли­те вак­ви­те сим­птоми, но и за да си го по­до­бри­те рас­по­ло­же­ни­ето, оби­де­те се се­кое ут­ро да си го под­гот­ву­ва­те овој на­пи­ток што ќе ви ја зго­ле­ми концен­тра­ци­јата, ќе ви го по­до­бри рас­по­ло­же­ни­е­то и ќе ви го на­ма­ли чув­ство­то на есен­ски за­мор.

За овој на­пи­ток се пот­реб­ни след­ни­те сос­тојки:

– 2 ба­нани

– 200 мл млеко

50 гра­ма брус­ница

1 ла­жи­ца мед

Под­го­товка:

Препо­рач­ли­во е да ко­рис­ти­те ба­нани, кои се мно­гу зре­ли па ду­ри и през­ре­ани. Тре­ба во блен­дер да ги ста­ви­те си­те сос­тој­ки и уба­во да ги из­мик­си­рате. Со тоа, на­пи­то­кот е го­тов и спре­мен за пи­ење.

До­кол­ку го под­гот­ву­ва­те се­кое утро, мно­гу бр­гу ќе по­чув­ству­ва­те по­зи­тив­ни про­ме­ни во рас­по­ло­же­ни­ето, а ќе би­де­те и мно­гу по­е­нер­гични.

Преземањето на оваа содржина или на делови од неа без непосреден договор со редакцијата на Слободен Печат значи експлицитно прифаќање на условите за преземање, кои се објавени на сајтот.

Тагови

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *

Close