На­мес­то кафе, на­ут­ро пиј­те зе­лен шејк – Слободен печат
ЗдравјеМагазин

На­мес­то кафе, на­ут­ро пиј­те зе­лен шејк

Овој на­пи­ток нај­доб­ро е да се пие 30 ми­ну­ти от­ка­ко ќе се раз­бу­ди­те и тоа ис­клу­чи­во на пра­зен сто­мак.

На­мес­то ра­но на­ут­ро за да се ра­со­ни­те да си под­гот­ву­ва­те кафе, оби­де­те се да вло­жи­те мал­ку по­ве­ќе труд и де­нот да го за­поч­ну­ва­те со под­го­тов­ка на зе­лен на­пи­ток, кој прет­ста­ву­ва вис­тин­ска ви­та­мин­ска „бомба” што ќе ве ра­сони. Пок­рај тоа, овој шејк мно­гу ќе ви по­мог­не да го по­до­бри­те рас­по­ло­же­ни­ето, а ќе ви да­де и до­пол­ни­тел­на енер­ги­ја за де­нот што ви прет­стои.

За да го под­гот­ви­те на­пи­то­кот, пот­реб­ни се след­ни­те сос­тојки:

1 зе­ле­но ја­болко

200 гр спа­наќ

1 зе­ле­на круша

1 ли­мета

1 стеб­ло це­лер

1 крас­та­вица

мал­ку вода

Под­го­товка:

Ста­ве­те го ја­бол­ко­то и спа­на­ќот први да се изблен­ди­ра­ат за на тој на­чин ус­пеш­но да ги спо­и­те нив­ни­те со­кови. По­тоа во блен­де­рот до­дај­те ги и дру­ги­те сос­тој­ки на­ве­де­ни во ре­цеп­тот и се­то тоа уба­во из­мик­си­рај­те го.

Овој на­пи­ток нај­доб­ро е да се пие 30 ми­ну­ти от­ка­ко ќе се раз­бу­ди­те и тоа ис­клу­чи­во на пра­зен сто­мак.

Со­кот од ли­ме­та­та што ќе го до­да­де­те во на­пи­то­кот, изо­би­лу­ва со ви­та­мин Ц, кој ќе ви го за­јак­не иму­ни­те­тот.

Преземањето на оваа содржина или на делови од неа без непосреден договор со редакцијата на Слободен Печат значи експлицитно прифаќање на условите за преземање, кои се објавени на сајтот.

Тагови

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *

Close