• депозити

Раст на депозитите и кредитите во февруари 2021 година

Во февруари вкупните депозити на годишна основа се зголемени за 7,1 отсто, при речиси еднаков раст на депозитите кај двата сектора. На годишно ниво, вкупните кредити бележат раст од 4,4 проценти. Нагорната промена е под влијание на зголеменото кредитирање кај двата сектора, со поголем придонес кон растот на секторот „домаќинства”. Кредитите на домаќинствата се зголемени …

Раст на депозитите и кредитите во февруари 2021 година Read More »