Како да го ис­фрли­те ви­шо­кот во­да од те­лото – Слободен печат
ЗдравјеМагазин

Како да го ис­фрли­те ви­шо­кот во­да од те­лото

До­кол­ку во ор­га­низ­мот има­те зго­ле­ме­но ко­ли­чес­тво нат­риум, во­да­та во по­го­ле­ми ко­ли­чес­тва се со­би­ра во него.

Си­гур­но ви е поз­на­то чув­ство­то ко­га сто­ма­кот ви из­гле­да ка­ко „на­ду­ван ба­лон“, а вие це­ли­те на­те­че­ни не­ма­те жел­ба да се пог­лед­не­те во ог­ле­да­ло за­тоа што се пла­ши­те де­ка ќе се ви­ди­те се­бе­си по­теш­ки де­се­ти­на ки­лог­ра­ми по­ве­ќе от­кол­ку што всушност сте.  За да го над­ми­не­те овој проб­лем, ви ну­ди­ме не­кол­ку со­ве­ти за ос­ло­бо­ду­ва­ње на ви­шо­кот во­да од те­лото:

На­ма­ле­те го вне­сот на нат­риум

До­кол­ку во ор­га­низ­мот има­те зго­ле­ме­но ко­ли­чес­тво нат­риум, во­да­та во по­го­ле­ми ко­ли­чес­тва се со­би­ра во него. Ко­ли­чес­тво­то нат­ри­ум во на­ши­от ор­га­ни­зам тре­ба да би­де око­лу 200 ми­лиг­рами, за да фун­кци­о­ни­ра бес­пре­корно. До­кол­ку вне­су­ва­те по­го­ле­мо ко­ли­чес­тво нат­ри­ум од нор­мал­но про­пи­ша­на­та вред­ност, зад­ржу­ва­ње­то на во­да­та во те­ло­то ќе се зго­леми.

На­ма­ле­те го вне­сот на јаг­ле­хид­рати

Оп­што­поз­на­то е де­ка јаг­ле­хид­ра­ти­те мо­жат да пре­диз­ви­ка­ат зад­ржу­ва­ње на во­да­та во те­лото. До­кол­ку ја­дете, а при­тоа вед­наш не го пот­ро­ши­те кал­ци­у­мот со не­ко­ја фи­зич­ка ак­тив­ност, тој ќе се прет­во­ри во гли­ко­ген, кој на мус­ку­ли­те им слу­жи за про­из­вод­ство на енер­гија. Со се­кој сло­бо­ден грам на гли­ко­ге­нот во те­ло­то се зад­ржу­ва и око­лу 2,7 гра­ма вода.

Преземањето на оваа содржина или на делови од неа без непосреден договор со редакцијата на Слободен Печат значи експлицитно прифаќање на условите за преземање, кои се објавени на сајтот.

Тагови

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *

Close