Како да го ис­фрли­те ви­шо­кот во­да од те­лото

Си­гур­но ви е поз­на­то чув­ство­то ко­га сто­ма­кот ви из­гле­да ка­ко „на­ду­ван ба­лон“, а вие це­ли­те на­те­че­ни не­ма­те жел­ба да се пог­лед­не­те во ог­ле­да­ло за­тоа што се пла­ши­те де­ка ќе се ви­ди­те се­бе­си по­теш­ки де­се­ти­на ки­лог­ра­ми по­ве­ќе от­кол­ку што всушност сте.  За да го над­ми­не­те овој проб­лем, ви ну­ди­ме не­кол­ку со­ве­ти за ос­ло­бо­ду­ва­ње на ви­шо­кот во­да од те­лото:

На­ма­ле­те го вне­сот на нат­риум

До­кол­ку во ор­га­низ­мот има­те зго­ле­ме­но ко­ли­чес­тво нат­риум, во­да­та во по­го­ле­ми ко­ли­чес­тва се со­би­ра во него. Ко­ли­чес­тво­то нат­ри­ум во на­ши­от ор­га­ни­зам тре­ба да би­де око­лу 200 ми­лиг­рами, за да фун­кци­о­ни­ра бес­пре­корно. До­кол­ку вне­су­ва­те по­го­ле­мо ко­ли­чес­тво нат­ри­ум од нор­мал­но про­пи­ша­на­та вред­ност, зад­ржу­ва­ње­то на во­да­та во те­ло­то ќе се зго­леми.

На­ма­ле­те го вне­сот на јаг­ле­хид­рати

Оп­што­поз­на­то е де­ка јаг­ле­хид­ра­ти­те мо­жат да пре­диз­ви­ка­ат зад­ржу­ва­ње на во­да­та во те­лото. До­кол­ку ја­дете, а при­тоа вед­наш не го пот­ро­ши­те кал­ци­у­мот со не­ко­ја фи­зич­ка ак­тив­ност, тој ќе се прет­во­ри во гли­ко­ген, кој на мус­ку­ли­те им слу­жи за про­из­вод­ство на енер­гија. Со се­кој сло­бо­ден грам на гли­ко­ге­нот во те­ло­то се зад­ржу­ва и око­лу 2,7 гра­ма вода.

Прочитајте и...  Кариера, љубов и здравје: Дневен хороскоп за 22 февруари

Прочитај повеќе

Наши миленици: Мишо

Слободен печат

Присила Присли: Преку ден ученичка, навечер фатална жена (ФОТО)

Слободен печат

Филмот што ги смени Оскарите: „Паразит“ е последната голема револуција на филмската уметност

слободен печат

Сте се запрашале зошто скоро секогаш похуваното месо го подготвувате лошо? Ова се петте грешки што најчесто ги правите!

слободен печат

Интервју со Зеле Липовача („Дивље јагоде“): Не ми треба некоја посебна состојба за да бидам креативен

Иван Беќковиќ

Кои се обврските на сопственикот со новиот член во домот

Слободен печат

Остави Коментар

14 + четиринаесет =

Прочитај повеќе

Јогурт перничиња, прсти да излижеш (РЕЦЕПТ)

Слободен печат

Кариера, љубов и здравје: Дневен хороскоп за 22 февруари

Виц на денот: Цариник

Слободен печат

Животна приказна на Алберт Ајнштајн: Имал проблеми со дислексија, семејството го сметало за бавен, а учителот тврдел дека од него ништо нема да биде!

Слободен печат

Одржувањето лична хигиена низ вековите: Старите Грци се туширале со црева, на римските аристократи робовите им ги миеле забите

Слободен Печат

Како настанала Статуата на Давид, ремек-делото на Микеланџело

слободен печат