Апсења во Русија поради излевање на 20.000 тони дизел во Норилск

NORILSK, RUSSIA - JUNE 2, 2020: Clean-up operations underway at combined heat and power plant No 3 after a May 29 fire caused by a car crashing into one of its fuel storage facilities, more than 20,000t of fuel spilled in total. Denis Kozhevnikov/TASS1 Ðîññèÿ. Íîðèëüñê. Ëèêâèäàöèÿ ïîñëåäñòâèé ðàçëèâà òîïëèâà íà ÒÝÖ-3. 29 ìàÿ ïðîèçîøëà ðàçãåðìåòèçàöèÿ ðåçåðâóàðà ñ äèçåëüíûì òîïëèâîì, â ìåñòî ðàçëèâà òîïëèâà âúåõàë àâòîìîáèëü, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ïðîèçîøëî âîçãîðàíèå. Âñåãî ðàçëèëîñü îêîëî 20 òûñ. òîíí òîïëèâà. Äåíèñ Êîæåâíèêîâ/ÒÀÑÑ

Руската полиција уапси тројца раководители на електрани во Норилск, на Арктикот, поради сомнеж дека го прекршиле законот за заштита на животната средина, поради излевање на 20.000 тони дизел.

На уапсените им се заканува казна од пет години затвор.

Излевањето на дизелот се случи на 29 мај и се стравува дека горивото може да достигне до Арктичкиот Океан.

Норилск се наоѓа на 2.900 километри од Москва и е еден од најзагадените градови во светот.

Видео на денот