Интегрални варени гевречиња (РЕЦЕПТ)

профимедиа

Сос­тојки:

500 гр ин­тег­рал­но брашно

1 коцка свеж ква­сец

по­ло­ви­на ча­ша мла­ка вода

2 ла­жи­ци масло

200 гр пу­тер

по­ло­ви­на ла­жич­ка сол

су­сам за по­си­пу­вање

За ва­рење:

2 ла­жи­ци мед или ше­ќер

500 мл вода

Под­го­товка:

Во под­ла­бок сад се рас­то­пу­ва ква­се­цот во мла­ка­та во­да и се до­да­ва мал­ку брашно. Ва­ка под­гот­ве­на­та сме­са се ос­та­ва 10 до 15 ми­ну­ти за да стаса. По­тоа се до­да­ва­ат браш­ното, солта, мас­ло­то и пу­те­рот. Се­то ова уба­во се ме­си и се ос­та­ва да от­стои уш­те 30-ина ми­нути.

Под­гот­ве­но­то тес­то се де­ли на 10 топки, кои по­доц­на се тегнат, а со по­мош на стап­че се пра­ви дуп­ка во сре­ди­на­та и се об­ли­ку­ва­ат со раце­те за да се до­бие фор­ма на ѓев­рек.

От­ка­ко ѓев­ре­чи­ња­та ќе ви би­дат го­тови, на оган ста­ве­те по­го­ле­мо тен­џе­ре и во не­го си­пе­те ја во­да­та и ме­дот и по­че­кај­те да зов­ри­јат.

От­ка­ко во­да­та уба­во ќе поч­не да врие, ста­вај­те ги ѓев­ре­чи­ња­та ед­но по ед­но и ос­та­ве­те ги да пов­ри­јат малку. От­ка­ко ќе ги из­ва­дите, на­ро­се­те ги со су­сам и на­ре­де­те ги во тав­че об­ло­же­но со хар­ти­ја за пе­чење.

Ѓев­ре­чи­ња­та пе­че­те ги на 180 сте­пе­ни око­лу 40 ми­нути.

Видео на денот