• сантиметри

Нивото на водата на Преспанско Езеро е намалено за 313 сантиметри

Податоците за нивото на водата на Преспанското Езеро се добиваат и се анализираат од хидролошката станица во Стење, како и мониторинг-станицата во истото место. Денес нивото на водата во Преспанско Езеро е намалено за околу 313 см. Мерењето на нивото на водата се врши со водомерна летва со нула на кота 847,68 метри надморска височина, …

Нивото на водата на Преспанско Езеро е намалено за 313 сантиметри Read More »