Три­ко­ви за мрзливи: Чистење на нај­брз и нај­ле­сен на­чин

Би­ло да ста­ну­ва збор за ми­е­ње на са­дови, бри­ше­ње на пра­ши­на или од­ржу­ва­ње на апа­ра­ти­те во до­ма­ќинството, чис­те­ње­то мо­же да би­де мно­гу на­порно. До­кол­ку  баш и не са­ка­те многу да по­ми­ну­ва­те вре­ме од де­нот во чис­те­ње и сме­та­те де­ка жи­во­тот ви е премногу вре­ден за да го по­ми­не­те со кр­па во рака, зе­ме­те ги пред­вид след­ни­те „три­ко­ви за мрзливи“.

Пра­шина

На­мес­то со обич­на крпа, пра­ши­на­та од пов­рши­ни­те во до­мот от­стра­ну­вај­те ја со влаж­ни ма­ра­м­чиња. На тој на­чин ќе заш­те­ди­те време, за­тоа што по­ра­ди влаж­нос­та на ма­ра­м­чето, ќе се со­бе­рат и нај­сит­ни­те зрнца на пра­ши­на, а пов­рши­ните ќе ми­ри­са­ат мно­гу убаво.

Осве­жу­ва­чи на прос­то­рот

Овој трик е иде­а­лен за си­те оние што користат кли­ма уред во домот. На­мес­то кла­си­чен ос­ве­жу­вач на прос­то­рот во вид на спреј или пак елек­три­чен, упот­ре­бе­те ми­рис за ав­то­мо­били. Ста­ве­те го на кли­ма уре­дот, и се­ко­гаш ко­га ќе го вклу­чите, ва­ши­от прос­тор ќе ми­ри­са из­вон­редно.

Прочитајте и...  Хороскоп за 12 јули, недела - Одмарајте и релаксирајте се, сите обврски може да почекаат до утре

Играчки

Нај­мно­гу бак­те­рии во до­мот мо­жат да се нај­дат на дет­ски­те иг­рач­ки, но и на иг­рач­ки­те на ва­ши­те до­маш­ни ми­ле­ни­чиња. Овој проб­лем нај­лес­но мо­же да се ре­ши до­кол­ку иг­рач­ки­те ги на­ре­ди­те во ма­ши­на за ми­е­ње са­до­ви и ги оставите да се исперат на по­ви­со­ка тем­пе­ра­тура. Оваа по­ста­пка нај­мно­гу од­го­ва­ра за гу­ме­ни и за плас­тич­ни иг­рачки, но плат­не­ните избег­ну­вај­те да ги чис­ти­те на овој на­чин.

Мик­роб­ра­но­ва печка

До­кол­ку са­ка­те да нап­ра­ви­те це­лос­на де­зин­фек­ци­ја на ва­ша­та мик­роб­ра­но­ва печка, единстве­но што ви тре­ба е еден ке­ра­мич­ки сад во кој ќе има­те ставено еден де­ци­ли­тар ал­хо­хо­лен оцет. Ста­ве­те го са­дот во мик­роб­ра­но­ва­та печка, вклу­че­те ја на 10 ми­ну­ти на нај­ви­со­ка тем­пе­ра­ту­ра и со тоа проб­ле­мот ќе би­де ре­шен.

Прочитајте и...  Танди Њутн го прокоментира односот со Ток Круз: Беше доминантен и се плашев од него на снимањата

Блен­дер

Не­мој­те да че­ка­те ос­та­то­ци­те од овош­је­то и од зе­лен­чукот да се су­шат во блен­де­рот. Вед­наш по­сле ко­рис­те­ње­то во блендерот ста­ве­те вре­ла во­да и до­да­де­те де­тер­гент за ми­е­ње са­дови. Вклу­че­те го блен­де­рот и тој са­ми­от ќе си се из­мие. Ва­ше ќе би­де са­мо да го ис­плак­не­те со чис­та вода.

Прочитај повеќе

Многумина велат дека не успеала да го преболи Винсент Касел: Моника Белучи откри како изгледал нивниот брачен живот

Слободен печат

За што се можете да го употребите шампонот за коса?

Слободен печат

„Смета дека парите може подобро да се потрошат“ – Принцот Вилијам не дозволува семејството финансиски да му помага на Хари!

Слободен печат

Најуникатниот рибен ресторан на светот (ВИДЕО)

Слободен печат

Танди Њутн го прокоментира односот со Ток Круз: Беше доминантен и се плашев од него на снимањата

Слободен печат

Домаќински муабети: Трикови кои мора да ги знае секоја домаќинка – Како правилно да ја солиме храната?

Слободен печат

Остави Коментар

Прочитај повеќе

Доколку му го правите ова на средството за дезинфекција, тоа станува неефикасно и залудно го користите!

Слободен печат

Хороскоп за 12 јули, недела – Одмарајте и релаксирајте се, сите обврски може да почекаат до утре

Слободен печат

Северина во мини фустан ја „заскокотка“ фантазијата на фановите! (ФОТО)

Слободен Печат

Песната која беше најголемиот летен хит на Европа! (ВИДЕО)

Слободен Печат

Едно од најскандалозните интервјуа во Холивуд: Вил Смит и Џејда Пикет Смит јавно разговараа за неверството! (ВИДЕО)

Слободен Печат

Забележана интересна промена кај Меган Маркл: Ова е новата омилена боја на војвотката која испраќа силна порака! (ВИДЕО)

Слободен Печат