Чу­дес­ни рас­тво­ри за брз раст на соб­ни­те цве­ќиња

До­кол­ку са­ка­те ва­ши­те соб­ни цве­ќи­ња да из­гле­да­ат жи­во и да рас­тат мно­гу поб­р­зо от­кол­ку што сте на­вик­нати, об­рне­те вни­ма­ние на со­ве­ти­те за при­храна, до­би­е­ни од стра­на на ис­кус­ни цве­ќари. Со нив ќе ус­пе­е­те да од­гле­да­те вис­тин­ска цвет­на оа­за во ва­ши­от дом. Тај­на­та на бо­га­та­та до­маш­на гра­ди­на ле­жи во мно­гу ед­нос­тав­ни и лес­ни со­ве­ти, a нај­важ­ни­от од нив е цве­ќи­ња­та доб­ро да се потхра­ну­ваат.

Ка­ко пра­вил­но да се под­гот­ви рас­твор за пот­хра­ну­ва­ње на рас­те­ни­јата?

Си­те цве­ќи­ња са­ка­ат ше­ќер

Прак­тично, си­те рас­те­ни­ја са­ка­ат ше­ќер, а на как­ту­си­те тоа им е „оми­лен пи­ја­лак“. Пред да им ста­ви­те во­да на цве­ќи­њата, во сак­си­ја­та ста­ве­те по ед­на су­пе­на ла­жи­ца ше­ќер, а по­тоа на­ва­дете ги.

Фи­ку­си­те пак, ед­наш ме­сеч­но се за­ле­ва­ат со ме­ша­ви­на од во­да и ше­ќер. На еден ли­тар вода, се ста­ва ед­на ка­фе­на ла­жи­ца ше­ќер. Лис­то­ви­те на фи­ку­сот за да би­дат сјај­ни и свежи, се чис­тат со млеко. По­ра­ди мно­губ­рој­ни­те по­зи­тив­ни ефек­ти од мле­кото, љу­би­те­ли­те на цве­ќе одат че­кор по­на­та­му и со шприц во стеб­ло­то на нив­но­то оми­ле­но рас­те­ние вбриз­гу­ва­ат млеко.

Прочитајте и...  Уапсена поранешната девојка на Епстајн: Ќерката на богатиот тајкун посредувала малолетнички на богати луѓе!

Потхра­ну­ва­ње со ри­ци­ну­со­во масло

Во еден ли­тар вода, ко­ја прет­ход­но има от­стое­но не­кол­ку де­нови, до­да­де­те ед­на ка­фе­на ла­жи­ца ри­ци­ну­со­во масло. Ши­ше­то доб­ро зат­во­ре­те го и про­ме­шај­те уба­во за мас­ло­то со во­да­та да се со­е­ди­нат уба­во за да не из­го­рат ко­ре­ни­те на бил­ката. Вед­наш по­тоа теч­нос­та се си­пу­ва во сак­си­јата.

Ако цве­ќе­то цве­та ед­наш го­дишно, до­вол­на е са­мо ед­на так­ва при­храна. До­кол­ку пак рас­те­ни­е­то цве­та не­кол­купа­ти го­дишно, вак­во­то пот­хра­ну­вање тре­ба да се прак­ти­ку­ва ед­наш ме­сечно.

Чу­дот­во­рен рас­твор за нај­без­на­деж­ни­те цве­ќиња

Сè што тре­ба за да се под­гот­ви овој чу­дот­во­рен рас­твор е во­да и луш­пи од јајца. Луш­пи­те од не­кол­ку јајца се пре­ле­ва­ат  со во­да и се ос­та­ва­ат да от­стојат од 5 до 7 де­на на соб­на тем­пе­ра­тура. Од вре­ме на време, пот­реб­но е да се про­ме­шу­ваат. От­ка­ко ќе от­стојат, рас­тво­рот се става во сак­си­и­те на цве­ќи­њата, а ре­зул­та­тот од оваа „чу­дот­ворна“ сос­тој­ка мо­же да се за­бе­ле­жи  са­мо по­сле не­кол­ку дена.

Прочитајте и...  5 основни плетенки: Вака се прават најбрзите и најубави кежуал фризури! (ВИДЕО)

За­јак­не­те го иму­ни­те­тот на до­маш­ни­те цве­ќи­ња со ас­пи­рин

Ед­на таб­ле­та од 300 мг пот­реб­но е да се рас­тво­ри во еден ли­тар вода. Та­ка при­гот­ве­ни­от рас­твор се рас­пр­ску­ва по це­ло­то цве­ќе со по­мош на рас­пр­ску­вач.

Прочитај повеќе

Како да се организирате за на патување? Список на предмети што ви требаат за на одмор

Слободен Печат

Ви испраќа топли поздрави: Лила Филиповска е првата наша јавна личност која замина на море! (ВИДЕО)

Васко Спасоски

Избегнете труење: Кое месо колку време може да стои во фрижидер и замрзнувач?

Слободен печат

Накова демантира дека има коронавирус и дека била уаспена поради непочитување на мерките! (ФОТО)

Васко Спасоски

Поранешниот готвач на принцезата Дајана откри кое ѝ било омилено јадње

Слободен печат

Легендарниот Ал Пачино сака да ви каже нешто за стареењето…

Слободен печат

Остави Коментар

Прочитај повеќе

Манекенката која го носеше називот „Тело“ открива: Еве што „јадев“ за да ја задржам линијата! (ФОТО)

Слободен печат

5 основни плетенки: Вака се прават најбрзите и најубави кежуал фризури! (ВИДЕО)

Слободен печат

Која е девојката со тетоважи што му е утеха на Брајан Остин Грин по разводот?

Слободен печат

Дали седмата година од бракот е кобна? Се разведува и актерката Кристина Ричи!

Слободен печат

Женски приказни: Естреја Хаим Овадија – Мара, партизанка  

Ј.К.Д

Ким се пофали со новата бања, а фановите ја исмеаја – Ти се расфрлаш додека луѓето умираат! (ВИДЕО)

Слободен печат