Tag : женско здравје

Здравје Магазин

Зошто пубертетот и менопаузата почнуваат сè порано?

Слободен печат
Додека некогаш беше вообичеано децата да влегуваат во пубертете на 13 и 14 години, денес психичките и физичките промени се случуваат сè порано, и тоа...
Здравје Магазин

За сов­рше­на фун­кци­ја на те­лото: Нај­важ­ни­те ви­та­ми­ни за жен­ско­то здравје

Слободен печат
На жен­ско­то те­ло му се пот­реб­ни ви­та­ми­ни и ми­не­ра­ли за да мо­же нор­мал­но да фун­кци­о­нира. Ако са­ка­те да го за­чу­ва­те сво­е­то здрав­је и да има­те...