Си­те здрав­стве­ни пред­нос­ти на ба­на­ни­те: На­ут­ро за здрав об­рок, а на­ве­чер за до­бар сон

Ба­на­на­та е сов­рше­на за ужи­на би­деј­ќи е иде­ал­на за но­се­ње на ра­бо­та или во школо, а си­гур­но ќе ве држи си­ти не­кол­ку ча­сови.

Спо­ред про­тек­ци­о­нис­ти­те, со ја­де­ње­то ед­на ба­на­на се­кој ден во сво­јот ор­га­ни­зам вне­су­ва­те 400 мг ка­ли­ум и 27 мг маг­не­зиум, а ос­вен тоа ба­на­ни­те има­ат ни­за здрав­стве­ни пред­ности.

Ба­на­на­та е од­лич­на пое се­кој фи­зич­ки на­пор би­деј­ќи го вра­ќа маг­не­зи­у­мот во мус­ку­лите. Таа е од­лич­на за чис­те­ње на цре­ва­та по­ра­ди влак­на­та што ги сод­ржи, а на­ве­чер е доб­ро да се изе­де ед­на ба­на­на би­деј­ќи опушта, да­ва чув­ство на си­тост и е лес­на за ва­рење. Лес­но мо­же да ја ком­би­ни­ра­те со јо­гурт, мле­ко или жи­тар­ки за це­ло­сен об­рок.

При ку­пу­ва­ње­то на ба­на­ните, од­бе­ре­те ги поз­ре­лите, би­деј­ќи зе­ле­ни­те мо­жат да ви нап­ра­ват проб­лем со ва­ре­њето, а ни­ка­ко не сме­е­те да ги ку­пу­ва­те оние кои се ош­те­те­ни би­деј­ќи та­ка бак­те­ри­и­те лес­но про­ди­ра­ат внатре. Ис­то така, ба­на­ни­те не ги чу­вај­те во фри­жи­дер би­деј­ќи та­ка ше­ќе­рот се прет­во­ра во скроб и овош­је­то ја гу­би нут­ри­тив­на­та вред­ност.

Ова се здрав­стве­ни­те пред­нос­ти на ба­на­ната:

– Го сни­жу­ва крв­ни­от при­ти­сок

Три ба­на­ни днев­но зна­чи­тел­но го сни­жу­ва­ат крв­ни­от при­ти­сок. Ба­на­на­та има мно­гу ка­лиум, сод­ржи мал­ку нат­ри­ум и за­тоа де­лу­ва и по­ма­га за гу­бе­ње на соб­ра­ни­те теч­нос­ти во ор­га­низ­мот.

– Го по­доб­ру­ва кар­ди­о­вас­ку­лар­но­то здравје

Ис­хра­на­та бо­га­та со влак­на е доб­ра за ср­цето, а ба­на­ни­те се бо­га­ти со влакна. Ка­ко до­пол­ни­тел­на пред­ност, спе­ци­фич­ни­те рас­твор­ли­ви влак­на во ба­на­на­та се пов­рза­ни со на­ма­лу­ва­ње на ри­зи­кот од бо­лес­ти на ср­цето.

– Го по­диг­ну­ва­ат рас­по­ло­же­ни­е­то и по­ма­га­ат да се чув­ству­ва­те по­добро

Про­сеч­на­та ба­на­на има око­лу 27 мг маг­не­зиум, ми­не­ра­л што по­ма­га да се стек­не доб­ро рас­по­ло­же­ние и ис­то та­ка мо­же да го по­до­бри ква­ли­те­тот на со­нот. До­кол­ку има­те нис­ко ни­во на маг­не­зи­ум во те­лото, мо­же да стра­да­те од раз­драз­ли­вост, деп­ре­си­ја и дру­ги на­ру­шу­вања.

– Го по­доб­ру­ва­ат сис­те­мот за ва­рење

Би­деј­ќи се лес­ни за ва­рење, ба­на­ни­те се сме­та­ат до­бри за сис­те­мот за ва­рење. Освен тоа, тие по­ма­га­ат по­лес­но да ги вра­ти­те из­гу­бе­ни­те ми­не­ра­ли до­кол­ку сте има­ле ди­ја­реја.

– Ги по­доб­ру­ва­ат пер­фор­ман­си­те во спорт­ски ак­тив­ности

Ба­на­ни­те ги хра­нат мус­ку­ли­те со ан­ти­ок­си­дан­си и со дру­ги хран­ли­ви ма­те­рии. Не­о­дам­неш­на сту­ди­ја по­ка­жа­ла де­ка ли­ца­та што за вре­ме на тес­ти­ра­ње­то на се­кои 15 ми­ну­ти ја­де­ле ба­нани, има­ле ед­на­ков ефект ка­ко оние што пи­е­ле спорт­ски пи­ја­лок на се­кои 15 ми­ну­ти до­де­ка во­зе­ле ве­ло­си­пед.

Прочитај повеќе

Свежа кожа – ново лице: Жолт индиски пилинг од куркума кој длабински ја чисти кожата за само 20 минути

Слободен печат

Прекумерното потење во топлите денови може да ве доведе до непријатна ситуација – Еве како да го спречите!

Слободен печат

Историски настан: Астронаутите на Спејсикс и НАСА пристигнаа на вселенската станица (ВИДЕО)

Слободен печат

РЕЦЕПТ: Кифлички со јогурт

Слободен печат

Свештеник одржа миса на Фејсбук, но не забележа дека стиснал погрешно копче (ВИДЕО)

Слободен печат

Ана Николиќ го прифати предизвикот на Цеца: Објави неодолива фотографија од детството!

Слободен печат

Остави Коментар

Прочитај повеќе

Урнебесно! Андрија Милошевиќ ги запали социјалните мрежи со новиот предизвик! (ВИДЕО)

Слободен печат

Не тато, застани немој – Погледнете како овој пензионер и покрај карантинот отиде на кафе – КАКО ГОСПОДИН! (ВИДЕО)

Слободен печат

„Битлси“, Блонди „U2“: Погледнете како би изгледале омотите на славните музички албуми во време на коронавирус! (ФОТО)

Слободен печат

Неверојатно куче посвоило бебе опосум од кое не се одвојува ниту денес (ВИДЕО)

Слободен печат

Убедени се дека така ќе им биде полесно: Истражување открива зошто луѓето изневеруваат

Слободен печат

Анџелина има сериозна здравствена криза? Светските медиуми пишуваат за актерката, причината е тажна, а асистентките се во паника!

Слободен печат