Штруд­ли со смок­ви и сода-би­кар­бона

Сос­тојки:

300 гр брашно

170 гр мар­га­рин што прет­ход­но стоел на соб­на тем­пе­ра­тура

100 гр ше­ќер

50 гр мед

1 ла­жич­ка сода-би­кар­бона

мал­ку сол

мал­ку ци­мет

ко­ра од ли­мон или порто­кал

2 ла­жич­ки ек­стракт од ва­нила

4 жолчки

Пол­нење:

400 гр су­ви смокви

80 гр пи­ре од ја­болки

50 гр мед

мал­ку ци­мет

Под­го­товка:

Во по­го­лем сад ста­ве­те ги омек­на­ти­от мар­га­рин, ше­ќе­рот и ме­дот, из­рен­да­на­та ко­ра од ли­мо­нот или порто­ка­лот (по ва­ша желба), солта, ци­ме­тот и ек­страк­тот од ва­нила. Си­те сос­тој­ки уба­во из­ме­шај­те ги со мик­сер за да мо­жат уба­во да се со­е­ди­нат. По­тоа, во уба­во из­мик­си­ра­на­та смеса, ед­на по ед­на до­да­вај­те ги жолчки­те и по­стоја­но ме­шај­те до­де­ка си­те жолчки уба­во не се со­е­ди­нат со прет­ход­но под­гот­ве­на­та смеса.

Прочитајте и...  Нешто вкусно за целото семејство - Портокал колачиња

Се­га ста­ве­те го браш­но­то што прет­ход­но уба­во сте го про­се­а­ле за­ед­но со сода-би­кар­бона. До­де­ка го ста­ва­те браш­но­то во дру­ги­те сос­тојки, вни­ма­тел­но ме­шај­те со мик­сер, но на нај­ма­ла бр­зина. Ко­га ќе го ста­ви­те це­ло­то брашно, то­гаш ис­клу­че­те го мик­се­рот и поч­не­те да ја под­гот­ву­ва­те сме­са­та со по­мош на дрве­на ла­жица. Пот­реб­но е нај­мал­ку две-три ми­ну­ти да ја ме­ша­те сме­са­та со ла­жи­ца­та за да се со­е­дини.

Тес­то­то што ќе го до­би­е­те тре­ба да би­де ис­клу­чи­тел­но ме­ко и за­тоа не­ма да би­де пот­реб­но да до­да­ва­те по­ве­ќе брашно.

Ва­ка под­гот­ве­но­то тесто, по­де­ле­те го на че­ти­ри ед­нак­ви де­лови, а се­кое дел­че со по­мош на стреч фо­ли­ја или со хар­ти­ја за пе­че­ње и су­кало, неж­но ису­кај­те ги на што е мож­но по­го­ле­ма ко­ричка.

Прочитајте и...  МТСП: Обезбедени 658 пакети со храна за жртви на семејно насилство

Ко­рич­ки­те ста­ве­те ги во стреч фо­ли­ја и ос­та­ве­те ги да от­стојат и уба­во да се из­ла­дат во фри­жи­дер нај­мал­ку 2 часа.

До­де­ка че­ка­те да по­ми­не пот­реб­но­то вре­ме за разла­ду­ва­ње на тес­тото, за­поч­не­те со под­го­тов­ка на фи­лот.

Во сад ста­ве­те ги исеч­ка­ни­те су­ви смокви, ме­дот и пи­ре­то од ја­бол­ка и уба­во со ра­чен мик­сер из­мик­си­рај­те ја це­ла­та смеса.

По­тоа ста­ве­те ја ва­ка до­би­е­на­та сме­са во вре­ќич­ка за ук­ра­су­ва­ње за да мо­же­те по­лес­но да ги фи­лу­ва­те штруд­лите.

Се­га из­ва­де­те го тес­то­то од фри­жи­дер и исе­че­те го на со­од­вет­ни лен­тич­ки од­нос­но тие тре­ба да би­дат де­бе­ли 2 ми­ли­метри, а дол­ги и ши­ро­ки 8 сан­ти­метри.

По­тоа во дол­жи­на­та на се­ко­ја штруд­личка, со по­мош на шпри­цот ста­ве­те по мал­ку од прет­ход­но под­гот­ве­ни­от фил. Прек­ло­пе­те го ед­ни­от крај на тес­то­то со дру­ги­от и фор­ми­рај­те штрудла.

Прочитајте и...  Нешто вкусно за целото семејство - Портокал колачиња

Пов­то­ру­вај­те ја по­ста­пката до­де­ка не се пот­ро­ши це­ло­то тес­то и це­ли­от фил.

Под­гот­ве­ни­те штруд­лич­ки ста­ве­те ги да от­стојат во фри­жи­дер око­лу 1 час.

Под­гот­ве­ни­те штрудли, по ис­те­кот на вре­ме­то по­ми­на­то во фри­жи­дер, ста­ве­те ги да се пе­чат во прет­ход­но заг­ре­а­на рер­на на 180 сте­пе­ни око­лу 12 ми­нути.

 

Прочитај повеќе

РЕЦЕПТ: Кифлички со јогурт

Слободен печат

Свештеник одржа миса на Фејсбук, но не забележа дека стиснал погрешно копче (ВИДЕО)

Слободен печат

Ана Николиќ го прифати предизвикот на Цеца: Објави неодолива фотографија од детството!

Слободен печат

Урнебесно! Андрија Милошевиќ ги запали социјалните мрежи со новиот предизвик! (ВИДЕО)

Слободен печат

Не тато, застани немој – Погледнете како овој пензионер и покрај карантинот отиде на кафе – КАКО ГОСПОДИН! (ВИДЕО)

Слободен печат

„Битлси“, Блонди „U2“: Погледнете како би изгледале омотите на славните музички албуми во време на коронавирус! (ФОТО)

Слободен печат

Остави Коментар

Прочитај повеќе

Неверојатно куче посвоило бебе опосум од кое не се одвојува ниту денес (ВИДЕО)

Слободен печат

Убедени се дека така ќе им биде полесно: Истражување открива зошто луѓето изневеруваат

Слободен печат

Анџелина има сериозна здравствена криза? Светските медиуми пишуваат за актерката, причината е тажна, а асистентките се во паника!

Слободен печат

Коронавирусот го откажа и доделувањето на Тони наградите

Слободен печат

Ава Карабатиќ продава разголени фотографии за 50 евра: „Се сликав како се валкам на креветот“

Слободен печат

Водителката на временска прогноза со интересна маска за заштита, но сите гледаат во бујното деколте! (ФОТО)

Слободен печат