Tag : елементи

Забава Магазин Магазин слајдер

Кинески совети за секси задоволство, откријте го вашиот елемент и проверете како си одговарате со партнерот

Слободен Печат
12.02.1956-17.02.1958. ОГAН 18.02.1958-27.01.1960. ЗЕМЈА 28.01.1960-04.02.1962. МЕТАЛ 05.02.1962-12.02.1964. ВОДА 13.02.1964-20.01.1966. ДРВО 21.01.1966-29.01.1968. ОГАН 30.01.1968-05.02.1970. ЗЕМЈА 06.02.1970-14.02.1972. МЕТАЛ 15.02.1972-22.01.1974. ВОДА 23.01.1974-30.01.1976. ДРВО 31.01.1976-05.02.1978. ОГАН 06.02.1978-15.02.1980. ЗЕМЈА 16.02.1980-24.02.1982....
Здравје Магазин

Раз­лич­на хра­на од­го­ва­ра на раз­лич­ни ти­по­ви луѓе

Слободен печат
Ве­ќе ил­ја­да го­ди­ни на­на­зад традицио­нал­на­та ки­нес­ка ме­дици­на го наб­љу­ду­ва чо­ве­ко­ви­от ор­га­ни­зам со фи­ло­зо­фи­ја од пет еле­менти. Ме­ѓу еле­мен­ти­те од кои е сод­ржа­на ки­нес­ка­та ме­дици­на и...