• хартии од вредност

Утврден предлог-законот за изменување на Законот за хартии од вредност

Владата денеска го утврди Предлог-законот за изменување на Законот за хартии од вредност со кој се овозможува освен брокерски куќи, банки, друштва за осигурување, друштва за управување со отворени и затворени инвестициски фондови, како основач и акционер во депозитарот да можат да бидат и домашни и странски берзи и депозитари. – Со ова дополнување на …

Утврден предлог-законот за изменување на Законот за хартии од вредност Read More »