Зра­че­те со здравје: Под­мла­де­те ја ва­ша­та ко­жа за мно­гу крат­ко време - Слободен печат

Зра­че­те со здравје: Под­мла­де­те ја ва­ша­та ко­жа за мно­гу крат­ко време

Ко­жа­та е нај­го­ле­ми­от ор­ган на чо­веч­ко­то те­ло и прет­ста­ву­ва око­лу 20 от­сто од не­го­ва­та те­жина. Таа го об­ли­ку­ва те­ло­то и му да­ва над­во­реш­на фор­ма и осо­бе­ности.
Одржу­ва­ње на ко­жа­та во доб­ра сос­тој­ба е бе­лег ка­ко за над­во­реш­на­та та­ка и за внат­реш­на­та уба­ви­на и здравје, би­деј­ќи мно­гу бо­лес­ти и бол­ки ос­та­ват бе­лег и врз неа.

Освен жел­ба­та за здра­ва ко­жа што реф­лек­ти­ра и внат­реш­но здравје, ту­ка се ја­ву­ва и пот­ре­ба­та на се­кој чо­век, а осо­бе­но на же­ните, за убав и сре­ден из­глед. Пок­рај тоа, ту­ка е и жел­ба­та да се из­гле­да мно­гу помла­до што, всушност, ба­ра по­стоја­на не­га на ко­жа­та за да се избег­не кол­ку што е мож­но по­дол­го да се соз­да­дат го­лем број брчки. Се­пак, и пок­рај се­кој­днев­ни­те оби­ди да се од­ржи цврс­ти­на­та на ко­жата, со те­кот на го­ди­ни­те таа поч­ну­ва да ја гу­би сво­ја­та елас­тич­ност, а по­тоа на сце­на ста­пу­ва­ат брчките.

Прочитајте и...  „Најголемата лага по Дедо Мраз“: Познатата емисија „Карпул Караоке“ всушност е телевизиска измама! (ВИДЕО)

Имај­те на ум дека, за да го од­ржи­те мла­деш­ки­от из­глед на ко­жата, не тре­ба се­ко­гаш да ја тре­ти­ра­те со ска­па коз­ме­тика. Оби­де­те се са­ми­те да си нап­ра­ви­те ви­со­кок­ва­ли­те­тен крем што ќе ја пот­хра­ни и ин­тен­зив­но ќе ја хид­ри­ра ва­ша­та кожа, а со тоа ќе го за­ба­ви­те и про­це­сот на ста­ре­е­ње и ќе спре­чи­те нас­та­ну­ва­ње на нови, во­ед­но на­ма­лу­вај­ќи ги по­стој­ни­те сит­ни брчки.

За да го под­гот­ви­те кре­мот про­тив брчки, пот­реб­но ви е:

1  ма­ла ла­жич­ка ко­ко­со­во мас­ло

2 до 3 ка­п­ки ете­рич­но мас­ло од тем­јан

Пос­та­пката за под­го­тов­ка на кре­мот про­тив брчки е мно­гу ед­нос­тавна.  Ед­нос­тавно, из­ме­шај­те ги и две­те мас­ла и на­не­се­те на ко­жа­та со лес­ни и ма­си­рач­ки дви­жења, на чис­то и су­во под­рач­је око­лу очите, или на це­ло­то лице. Кре­мот се на­не­су­ва два ча­са пред спи­е­ње и при­тоа не се ис­плак­нува. Овој крем ќе ви по­слу­жи ка­ко чу­де­сен елик­сир за тен­ка­та ко­жа око­лу очите.
Кре­мот мо­же да ја упот­ре­бу­ва­те и за пре­де­лот на де­кол­тето, а мо­же да нап­ра­ви­те и по­го­ле­мо ко­ли­чес­тво што би тре­ба­ло да го чу­ва­те во по­мал стак­лен сад.

Прочитајте и...  Парис Хилтон објави стари фотографии – Фановите дури сега не и веруваат дека не правела пластични операции

Имено, овој крем е бла­гот­вор­ен за ва­ше­то ли­це и те­ло за­тоа што во не­го е сод­ржа­но ко­ко­со­во масло.

Спо­ред мно­гу­мина, ко­ко­со­во­то мас­ло мо­же­те да го ко­рис­ти­те и за на­не­су­ва­ње на ко­жа­та на це­ло­то тело, за трет­ман на раце­те и ста­па­лата, а ис­то та­ка мас­ло­то е доб­ро да го вне­су­ва­те и со храна.

Ток­му по­ра­ди фак­тот што ко­ко­со­во­то мас­ло е ед­на од нај­до­бри­те сос­тој­ки што што мо­же­те да му ги да­де­те ка­ко хра­на на ва­ши­от ор­га­ни­зам или пак ка­ко крем со кој ќе ја тре­ти­ра­те ко­жата, мас­ка­та про­тив брчки што мо­же­те са­ми­те да си ја

Прочитај повеќе

Наташа Беквалац на црвениот тепих во краток сако-фустан, а сандалите се посебна приказна

Слободен печат

Лорен Дрејн е најзгодната медицинска сестра на светот (ФОТО)

Слободен печат

Луна Џогани со длабокото деколте ги стави градите во прв план! (ФОТО)

Слободен печат

„Најголемата лага по Дедо Мраз“: Познатата емисија „Карпул Караоке“ всушност е телевизиска измама! (ВИДЕО)

Слободен печат

Поради овој „срам“ Ник Џоунс секогаш ќе ги памти Греми наградите! (ФОТО)

Слободен печат

Дизни потврди дека ќе се прави нова верзија на Бамби!

Слободен печат

Остави Коментар

19 + 11 =

Прочитај повеќе

Пенелопе Круз мами воздишки во фантастичен цветен фустан! (ФОТО)

Слободен печат

Вистинскиот Волк од Вол Стрит ги тужи продуцентите: Бара 300 милиони долари отштета!

Слободен печат

Кралицата се одмаздува чекор по чекор – Еве што и одзема на Меган Маркл!

Слободен печат

Овие познати дами се бореле да станат мајки, па и открија на јавноста низ што сѐ поминале (ФОТО)

Слободен печат

Девојче среде натпревар дозна дека мајка и за која пееше починала (ВИДЕО)

Слободен печат

Тајната за долговечноста на кралицата Елизабета: Поради ова е витална и во 93-та година!

Слободен печат