Зра­че­те со здравје: Под­мла­де­те ја ва­ша­та ко­жа за мно­гу крат­ко време

Ко­жа­та е нај­го­ле­ми­от ор­ган на чо­веч­ко­то те­ло и прет­ста­ву­ва око­лу 20 от­сто од не­го­ва­та те­жина. Таа го об­ли­ку­ва те­ло­то и му да­ва над­во­реш­на фор­ма и осо­бе­ности.
Одржу­ва­ње на ко­жа­та во доб­ра сос­тој­ба е бе­лег ка­ко за над­во­реш­на­та та­ка и за внат­реш­на­та уба­ви­на и здравје, би­деј­ќи мно­гу бо­лес­ти и бол­ки ос­та­ват бе­лег и врз неа.

Освен жел­ба­та за здра­ва ко­жа што реф­лек­ти­ра и внат­реш­но здравје, ту­ка се ја­ву­ва и пот­ре­ба­та на се­кој чо­век, а осо­бе­но на же­ните, за убав и сре­ден из­глед. Пок­рај тоа, ту­ка е и жел­ба­та да се из­гле­да мно­гу помла­до што, всушност, ба­ра по­стоја­на не­га на ко­жа­та за да се избег­не кол­ку што е мож­но по­дол­го да се соз­да­дат го­лем број брчки. Се­пак, и пок­рај се­кој­днев­ни­те оби­ди да се од­ржи цврс­ти­на­та на ко­жата, со те­кот на го­ди­ни­те таа поч­ну­ва да ја гу­би сво­ја­та елас­тич­ност, а по­тоа на сце­на ста­пу­ва­ат брчките.

Имај­те на ум дека, за да го од­ржи­те мла­деш­ки­от из­глед на ко­жата, не тре­ба се­ко­гаш да ја тре­ти­ра­те со ска­па коз­ме­тика. Оби­де­те се са­ми­те да си нап­ра­ви­те ви­со­кок­ва­ли­те­тен крем што ќе ја пот­хра­ни и ин­тен­зив­но ќе ја хид­ри­ра ва­ша­та кожа, а со тоа ќе го за­ба­ви­те и про­це­сот на ста­ре­е­ње и ќе спре­чи­те нас­та­ну­ва­ње на нови, во­ед­но на­ма­лу­вај­ќи ги по­стој­ни­те сит­ни брчки.

За да го под­гот­ви­те кре­мот про­тив брчки, пот­реб­но ви е:

1  ма­ла ла­жич­ка ко­ко­со­во мас­ло

2 до 3 ка­п­ки ете­рич­но мас­ло од тем­јан

Пос­та­пката за под­го­тов­ка на кре­мот про­тив брчки е мно­гу ед­нос­тавна.  Ед­нос­тавно, из­ме­шај­те ги и две­те мас­ла и на­не­се­те на ко­жа­та со лес­ни и ма­си­рач­ки дви­жења, на чис­то и су­во под­рач­је око­лу очите, или на це­ло­то лице. Кре­мот се на­не­су­ва два ча­са пред спи­е­ње и при­тоа не се ис­плак­нува. Овој крем ќе ви по­слу­жи ка­ко чу­де­сен елик­сир за тен­ка­та ко­жа око­лу очите.
Кре­мот мо­же да ја упот­ре­бу­ва­те и за пре­де­лот на де­кол­тето, а мо­же да нап­ра­ви­те и по­го­ле­мо ко­ли­чес­тво што би тре­ба­ло да го чу­ва­те во по­мал стак­лен сад.

Имено, овој крем е бла­гот­вор­ен за ва­ше­то ли­це и те­ло за­тоа што во не­го е сод­ржа­но ко­ко­со­во масло.

Спо­ред мно­гу­мина, ко­ко­со­во­то мас­ло мо­же­те да го ко­рис­ти­те и за на­не­су­ва­ње на ко­жа­та на це­ло­то тело, за трет­ман на раце­те и ста­па­лата, а ис­то та­ка мас­ло­то е доб­ро да го вне­су­ва­те и со храна.

Ток­му по­ра­ди фак­тот што ко­ко­со­во­то мас­ло е ед­на од нај­до­бри­те сос­тој­ки што што мо­же­те да му ги да­де­те ка­ко хра­на на ва­ши­от ор­га­ни­зам или пак ка­ко крем со кој ќе ја тре­ти­ра­те ко­жата, мас­ка­та про­тив брчки што мо­же­те са­ми­те да си ја

Прочитај повеќе

Свежа кожа – ново лице: Жолт индиски пилинг од куркума кој длабински ја чисти кожата за само 20 минути

Слободен печат

Прекумерното потење во топлите денови може да ве доведе до непријатна ситуација – Еве како да го спречите!

Слободен печат

Историски настан: Астронаутите на Спејсикс и НАСА пристигнаа на вселенската станица (ВИДЕО)

Слободен печат

РЕЦЕПТ: Кифлички со јогурт

Слободен печат

Свештеник одржа миса на Фејсбук, но не забележа дека стиснал погрешно копче (ВИДЕО)

Слободен печат

Ана Николиќ го прифати предизвикот на Цеца: Објави неодолива фотографија од детството!

Слободен печат

Остави Коментар

Прочитај повеќе

Урнебесно! Андрија Милошевиќ ги запали социјалните мрежи со новиот предизвик! (ВИДЕО)

Слободен печат

Не тато, застани немој – Погледнете како овој пензионер и покрај карантинот отиде на кафе – КАКО ГОСПОДИН! (ВИДЕО)

Слободен печат

„Битлси“, Блонди „U2“: Погледнете како би изгледале омотите на славните музички албуми во време на коронавирус! (ФОТО)

Слободен печат

Неверојатно куче посвоило бебе опосум од кое не се одвојува ниту денес (ВИДЕО)

Слободен печат

Убедени се дека така ќе им биде полесно: Истражување открива зошто луѓето изневеруваат

Слободен печат

Анџелина има сериозна здравствена криза? Светските медиуми пишуваат за актерката, причината е тажна, а асистентките се во паника!

Слободен печат