Зош­то не­кои лу­ѓе им се „поприв­леч­ни“ на ко­мар­ците?

Profimedia
Profimedia

Ако спа­ѓа­те ме­ѓу оние лу­ѓе од кои ко­мар­ци­те не мо­жат да се за­си­тат, то­гаш си­гур­но им за­ви­ду­ва­те на оние мал­ку­ми­на кои ко­мар­ци­те во­оп­што не ги на­па­ѓаат. Иа­ко мо­же­би ви рек­ле де­ка тоа е та­ка за­тоа што „ва­ша­та крв е пов­кусна“, вис­ти­на­та ле­жи во неш­то со­се­ма дру­го – во бак­те­ри­ите. Имено, се­кој чо­век има по­и­нак­ви мик­ро­би на ко­жата, а не­кои бак­те­рии им се поприв­леч­ни на ко­мар­ци­те од дру­гите.

Роб Најт, мик­ро­бен еко­лог, об­јас­ну­ва де­ка бак­те­ри­и­те и мик­ро­би­те на на­ша­та ко­жа про­из­ве­ду­ва­ат раз­лич­ни хе­ми­ка­лии, од кои не­кои им ми­ри­са­ат поприв­леч­но на ко­мар­ци­те до­де­ка не­кои ги од­би­ваат. Око­лу ил­ја­да ми­ли­јар­ди бак­те­рии жи­ве­ат на на­ша­та кожа, а тоа е са­мо дел од сто­ти­на ил­ја­ди ми­ли­јар­ди што жи­ве­ат во на­ши­от ор­га­ни­зам. Тие иг­ра­ат зна­чај­на улога, и без нив на­ша­та пот не би го има­ла оној ми­рис што го има.

Тој наг­ла­су­ва дека, иа­ко си­те лу­ѓе де­лат 99,9 от­сто ДНК ед­ни со други, по­ве­ќе­то лу­ѓе де­лат са­мо 10 от­сто од нив­ни­те мик­роби. Ова во пре­вод зна­чи де­ка се­ко­ја ко­жа ми­ри­са по­и­на­ку и ко­мар­ци­те тоа мно­гу доб­ро го чув­ству­ваат.

За да до­ка­жат де­ка ко­мар­ци­те мно­гу ги прив­ле­ку­ва­ат од­ре­де­ни ми­риси, на­уч­ни­ци­те за­мо­ли­ле 48 воз­рас­ни во­лон­те­ри ма­жи да се воз­држу­ва­ат од ал­ко­хол, лук, за­чи­не­та хра­на и ту­ши­ра­ње два дена.

Ма­жи­те но­се­ле нај­лон­ски чо­ра­пи 24 часа, за да со­бе­рат што по­ве­ќе свој­стве­ни мик­ро­би на ко­жата. На­уч­ни­ци­те по­тоа ко­рис­те­ле стак­ле­ни перли, кои ги ис­три­ле од дол­ни­от дел од ма­ши­те ста­па­ла за да ги со­бе­рат ми­ри­си­те и бак­те­ри­и­те ка­ко мам­ки за ко­мар­ците.

Гру­па­та на „мно­гу прив­лечни“ ма­жи има­ла 2,62 па­ти по­го­ле­ма концен­тра­ци­ја­та на еден чест мик­роб, и 3,11 па­ти по­го­ле­ма концен­тра­ци­ја на уш­те еден мош­не чест мик­роб во од­нос на „неп­рив­леч­ните“ мажи, кои на ко­жа­та има­ле раз­но­вид­ни ко­ло­нии бак­те­рии.

На­уч­ни­ци­те ве­лат де­ка е мож­но ко­жа­та на по­е­ди­ни лу­ѓе да иг­ра уло­га на при­ро­ден спреј за од­бра­на од крво­пијците.

Видео на денот