УНИБАНКА ги образложи финансиските резултати – Слободен печат
ВестиЕкономија

УНИБАНКА ги образложи финансиските резултати

Остварените вкупни приходи од работење во првиот квартал од 2019 година изнесуваат 342,8 милиони денари и во однос на истиот период минатата година бележат пораст од 14.7%.

УНИБанка во првиот квартал од 2019 година делуваше во согласност со приоритетните цели и задачи дефинирани во усвоениот бизнис план за 2019 година.

Клучна цел беше остварување на максимален профит преку оптимално ангажирање на изворите на средства во сигурни и профитабилни пласмани, во услови на стабилизирање на политичкиот амбиент и стабилизирање на очекувањата на економските субјекти.

1.Сметководствени политики и методи на вреднување

Во првиот квартал од 2019 година, Банката нема промени во сметководствените политики и методите на вреднување.

2.Остварени приходи

Остварените вкупни приходи од работење во првиот квартал од 2019 година изнесуваат 342,8 милиони денари и во однос на истиот период минатата година бележат пораст од 14.7%.

Најголем придонес во остварувањето на позитивен финансиски резултат во износ од 47,1 милиони денари имаат приходите од камати како најзначаен елемент на банкарските приходи.

Имено, во структурата на вкупните приходи (приходи од камати, приходи од провизии и надомести, нето-приходи/расходи од курсни разлики и останати приходи од дејноста), најголемо учество од 72.9% имаат приходи од камати, кои во споредба со 2018 година се зголемени за 17%, како резултат на порастот на кредитното портфолио кое во однос на 31.12.2018 се зголеми за 3.2% и достигна ниво од 14,5 милијарди денари.

Анализата на секторската структура на приходите од камати покажува поголема ориентација на банката кон кредитирање на секторот население, и соодветно е остварен годишен пораст од 23.3 проценти на приходите од камати на население.

Порастот на кредитирањето, зголемениот обем на активности во доменот на платен промет и картично работење, придонесоа приходите од провизии на банката да се зголемат за 9.2% во однос на истиот период од минатата година.

3.Остварени расходи

Остварените расходи во првиот квартал од 2019 година изнесуваат 295,7 милиони денари и бележат пораст од 25.2% во однос на истиот период од 2018 година. Значителен придонес во зголемувањето на расходите на банката имаат расходите од камати како резултат на прибирањето на дополнителни средства од финансискиот сектор и секторот население. Зголемените расходи на банката произлегуваат и од порастот на административните расходи, како и поголемиот износ на издвоени средства за евентуални кредитни загуби.

4.Исплатени дивиденди

Во текот на 2019 година, банката нема исплатено дивиденди.

5.Вложувања или продажба на материјални средства

Преземените средства врз основа на ненаплатени побарувања се намалени за 5.6% во однос на Декември 2018 како резултат на евидентирано оштетување на преземени имоти и реализирана продажба на еден преземен имот.

6.Обврски по кредити

Обврските по кредити во 2019 година се речиси непроменети во однос на 31.12.2018 година.

7.Исполнување на планот и очекувања за престојниот период

Податоците за остварување на билансните цели на банката се во согласност со очекуваните заклучно со првиот квартал од 2019 година. Растот на кредитното портфолио на банката е на ниво на планираниот, со акцент на порастот на кредитирањето на секторот население, кое бележи пораст од 4.1% во однос на Декември 2018.

Анализата на структурата на пасивата на билансот на состојба за 2019 година и нејзината споредба со планираната укажуваат на 100 % исполнување на таргетираните извори на финансирање од секторот население, кои бележат зголемување од 4% во однос на 31.12.2018. Во структурата на пасивата на билансот на состојба на УНИБанка во 2019 година е реализирано издавање на хибриден капитален инструмент, познат како перпетуална обврзница, кој значително ја зголеми капиталната позиција на банката.

Во престојниот период банката очекува континуиран раст на кредитното портфолио на банката, кој би бил подржан со зголемен раст на депозитната база преку имплементација на нови депозитни продукти, во насока на зголемување на учеството на нефинансиските извори на финансирање, пред се учеството на трансакциските сметки, остварување на повисока нето каматна маргина, зголемување на пазарното учество и исполнување на сите зацртани цели во Бизнис планот на Банката за 2019 година.

Преземањето на оваа содржина или на делови од неа без непосреден договор со редакцијата на Слободен Печат значи експлицитно прифаќање на условите за преземање, кои се објавени на сајтот.

Тагови

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *

Close