дома Тагови мпц-оа

Таг: мпц-оа

Актуелно

 Про­мо­ци­ја на ро­ма­нот „Ли­дија, или сè што знам за же­ните“ на...

Во клу­бот на Мла­дин­ски­от кул­ту­рен цен­тар во Скоп­је ве­чер­ва ќе би­де про­мо­ви­ран по­ет­ски­от ро­ман на Ти­хо­мир Јан­чов­ски „Ли­дија, или сè што знам за же­ните“....