Tag : хипохондрик

Магазин Магазин слајдер Семејство

Ка­ко да по­мог­не­ме до­кол­ку наш бли­зок е хи­по­хон­дрик?

Слободен печат
По­ра­ди сè по­лес­ни­от прис­тап до од­ре­де­ни ин­фор­ма­ции, лу­ѓе­то сè по­чес­то се оби­ду­ва­ат да нај­дат ин­фор­ма­ции око­лу од­ре­де­ни бо­лести, а дел од нив ко­га ќе ги...
Здравје Магазин

Ка­ко да по­мог­не­ме до­кол­ку наш бли­зок е хи­по­хон­дрик?

Слободен печат
По­ра­ди сè по­лес­ни­от прис­тап до од­ре­де­ни ин­фор­ма­ции, лу­ѓе­то сè по­чес­то се оби­ду­ва­ат да нај­дат ин­фор­ма­ции око­лу од­ре­де­ни бо­лести, а дел од нив ко­га ќе ги...