Mbrojtja e të dhënave personale

Duke hyrë në faqen e internetit http://www.slobodenpecat.mk, ju pranoni që pranoni kushtet e kësaj Politike për përdorimin e sistemit. Http://www.slobodenpecat.mk rezervon të drejtën për të ndryshuar këto politika dhe kushte në çdo kohë, dhe ndryshimet do të publikohen në këtë faqe.

  1. POLITIKA E POLITIKËS SË TË DHËNAVE PERSONALE

Http://www.slobodenpecat.mk do t'i përdorë të dhënat personale të përdoruesve të saj në përputhje me Ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale dhe rregulloret e tjera përkatëse të zhvilluara dhe të vlefshme në bazë të këtij ligji dhe ligjeve të tjera të Republikës së Maqedonisë së Veriut. SLOBODEN PEÇAT SH.PK Shkup, Rr. Kalaja 13 Nëntor Nr. 12 GTC / lokale 12-DE.235 Shkup - Qendra EMBS 6895760, nuk lejon publikimin e të dhënave personale para ndonjë pale të tretë, përveç rasteve kur lejohet ose parashikohet me ligj, me qëllim ushtrimin e tij. të drejtat ose për të mbrojtur interesat e tij ose për të vepruar në përputhje me urdhrat e gjykatës ose nevoja të tjera ligjore ose rregullatore. Blerësi/përdoruesi i shërbimit garanton saktësinë e të dhënave të futura. Http://www.slobodenpecat.mk nuk mban asnjë përgjegjësi nëse të dhënat e futura nuk janë të sakta.

  1. MBROJTJA DHE INFORMACIONI I TË DHËNAVE KONFIDENCIALE

Http://www.slobodenpecat.mk dmth SLOBODEN PECHAT SH.PK Shkup, Rr. Kalaja 13 Nëntor Nr. 12 GTC / lokale 12-DE.235 Shkup - Qendër Numri tatimor MK4057013522738 EMBS 6895760, merr të gjitha masat e nevojshme për mbrojtjen e të dhënave personale me qëllim të parandalimit të humbjes, vjedhjes dhe keqpërdorimit, si dhe qasje të paautorizuar, ndryshim. ose shkatërrim. Http://www.slobodenpecat.mk për të gjithë kohëzgjatjen e transaksionit nuk ka njohuri për numrin, datën, vlefshmërinë dhe kodin e sigurisë së kartës suaj të pagesës, as nuk ka qasje në ndonjë informacion në lidhje me llogarinë tuaj bankare. Të dhënat futen në faqen e qendrës së përpunimit që përpunon transaksionet e pagesave online.

  1. POLITIKA DHE KUSHTET E DORËZIMIT TË PRODUKTEVE / SHËRBIMEVE

Me realizimin e porosisë së shërbimit dhe pagesën e shërbimit të dëshiruar, konsiderohet se është lidhur marrëveshje ndërmjet Http://www.slobodenpecat.mk dhe konsumatorit/porositësit të shërbimit.

Dorëzimi i shërbimit dhe njoftimi i kërkuar etj., është softuer dhe automatik dhe do të kryhet nga Http://www.slobodenpecat.mk sipas kërkesës së saktë të deklaruar të klientit të shërbimit.

  1. POLITIKA E ÇMIMEVE DHE MËNYRAT E PAGESËS

Shërbimet dhe çmimet e tyre do të shfaqen në këtë faqe interneti Http://www.slobodenpecat.mk. Pagesa për shërbimet mund të bëhet me kartë krediti/debiti.

Për çdo pyetje shtesë në lidhje me porosinë dhe mënyrën e dorëzimit, mund të na kontaktoni drejtpërdrejt me telefon ose të bëni një pyetje në seksionin e kontaktit.

  1. POLITIKA E KTHIMIT TË KARTELËS SË PAGESËS

http://www.slobodenpecat.mk ќе врши поврат на средствата на купувачот/нарачувачот на услугата, доколку биде направена погрешна уплата, а правото може да се оствари со доставување писмено барање или емаил и доказ за уплата, во кое ќе се наведе датум кога е извршена погрешната уплата и во кој износ.

Http://www.slobodenpecat.mk ka të drejtë të mos i kthejë fondet konsumatorit nëse konstaton se shërbimi është dorëzuar ashtu siç kërkohet nga klienti sipas nevojave të tij dhe kërkesave dhe preferencave të deklaruara.

Pasi sistemi të publikojë shpalljen e kërkuar, ju lutemi kontrolloni shpalljen dhe nëse ka ndonjë gabim në të dhe/ose nuk është në përputhje me preferencat tuaja dhe porosinë tuaj, ju lutemi mos pyesni në telefon në numrat: +389 2 5511 763 ose 072 229 255, ose na dërgoni një email me të dhënat tuaja (emër, mbiemër dhe telefon) në adresën [email mbrojtur] dhe tregoni arsyet pse dëshironi të bëni një ndryshim në reklamë. Ju lutemi të na kontaktoni jo më vonë se 24 orë pas njoftimit. Operatorët tanë do t'ju informojnë për procedurën e mëtejshme, sa më shpejt të jetë e mundur.