Në 9 muaj, NLB Bank bëri një fitim prej më shumë se 23 milion euro

Në periudhën prej 01.01.2019 deri 30.09.2019, NLB Banka AD Shkup ka operuar në përputhje me Politikën e Biznesit të miratuar të Bankës për vitin 2019, duke rregulluar operacionin aktual me kushtet ekonomike dhe të tregut në vend. Në periudhën e analizuar, Banka arriti qëllimet e planifikuara operacionale dhe financiare, duke ruajtur likuiditetin, stabilitetin dhe aftësinë paguese të lartë. Në periudhën e analizuar, Banka realizoi

Në 9 muaj, NLB Bank bëri një fitim prej më shumë se 23 milion euro Lexo më shumë »