Me një program kundër korrupsionit, Këshilli Gjyqësor do të parandalojë dhe zbulojë korrupsionin në gjyqësor

foto Mia

Këshilli Gjyqësor në seancën e sotme miratoi Programin me plan veprimi për parandalimin dhe monitorimin e korrupsionit në gjyqësor, i cili duhet të kontribuojë në uljen e korrupsionit, përmirësimin e integritetit të gjyqtarëve, transparencës dhe llogaridhënies, dhe në këtë mënyrë të janë Sigurimi i besimit më të lartë të publikut në sistemin gjyqësor, njofton Këshilli Gjyqësor.

-Një sistem gjyqësor konkurrues, i drejtë, efektiv dhe i paanshëm, i pavarur nga ndikimet politike, është një bazë thelbësore në luftën kundër korrupsionit në gjyqësor. Programi mundëson mekanizmat për parandalimin, zbulimin dhe sanksionimin e korrupsionit, si dhe zbulimi i sjelljeve joetike në gjyqësor, të jetë funksional, thonë nga Këshilli Gjyqësor.

Ai synon marrjen e një sërë masash dhe aktivitetesh për përballimin e korrupsionit në gjyqësor dhe me këtë program, janë të forcojë përpjekjet për parandalimin në kohë.

Programi ka vendosur disa qëllime me të cilat do janë krijimi i një sistemi efikas për të luftuar korrupsionin në gjyqësor: rritja e nivelit të llogaridhënies; forcimi i integritetit të gjyqtarëve dhe shërbimit gjyqësor nëpërmjet një sistemi vlerash dhe kriteresh cilësore; zbatimin e kompetencave të Këshillit Gjyqësor në mënyrë ligjore, transparente, të përgjegjshme dhe efektive.

Ndër të tjera, Programi ofron mbështetje për dixhitalizimin në gjyqësor; motivimi i qytetarëve për të raportuar korrupsionin; forcimi i rezistencës ndaj korrupsionit në gjyqësor, ndërtimi i integritetit personal dhe profesional; pjesëmarrje aktive në eliminimin e faktorëve që kontribuojnë në një perceptim të keq në publik për korrupsionin; zhvillimin e llogaridhënies për prokurimin publik dhe planifikimin dhe shpenzimin e parave; eliminimi i aktiviteteve korruptive gjatë punësimit.

- Nëpërmjet Programit me plan veprimi për parandalimin dhe monitorimin e korrupsionit, Këshilli Gjyqësor po fillon një politikë të re kundër korrupsionit, rezultatet e së cilës padyshim do të kontribuojnë në sundimin e ligjit, krijimin e një shteti ligjor dhe thelbësor. -kthimi të besimit të qytetarëve tek gjyqësori, thekson Këshilli Gjyqësor

Video e ditës