Administrata publike po tkurret, vitin e kaluar janë larguar 3.722 persona nga institucionet

Avokati i Popullit Nasser Ziberi/foto: Free Press

Numri i administratës publike po zvogëlohet nga viti në vit dhe vitin e kaluar janë larguar 3.722 punonjës nga institucionet shtetërore, thuhet në raportin e posaçëm të Avokatit të Popullit për zbatimin e parimit të përfaqësimit adekuat dhe të drejtë të punonjësve në sektorin publik për vitin 2022. Vitin e kaluar ka pasur rënie të numrit të maqedonasve të punësuar për 0,9 për qind, dhe rritje të numrit të shqiptarëve të punësuar për 0,8 për qind, gjegjësisht maqedonasit janë 71,9 për qind nga numri i përgjithshëm i të punësuarve në administratën publike, ndërsa shqiptarët janë 21,4.

Numri i përgjithshëm i të punësuarve në sektorin publik në vitin 2022 ishte 130.377 persona, ndërsa në vitin 2021 134.900 persona. Sektori publik numëron 1.325 institucione dhe organe në nivel shtetëror dhe vendor, dhe për këtë anketë të Avokatit të Popullit, për herë të parë përgjigje dhe të dhëna dhanë të gjitha institucionet.

- Аvjen në të dhënat e mbledhura tregojnë se numri i institucioneve dhe institucioneve është i vogël, të përgjithshme dhe subjektet e formuara prej tyre që në vitin 2022 kanë një performancë solide në realizimin e parimit të përfaqësimit adekuat dhe të drejtë, në ndryshim nga ato që nuk plotësojnë normat e përcaktuara me ligj dhe që devijojnë në të gjitha fushat. Karakteristikë e këtyre institucioneve është se punësojnë njerëz vetëm nga shumica, e në disa raste edhe nga komuniteti i dytë etnik më i madh, dhe nuk punësojnë njerëz nga komunitetet më të vogla, ose përndryshe, punësojnë vetëm një numër të vogël, ndërsa nuk ka përfaqësimi specifik i përqindjes, veçanërisht në stafin drejtues të komuniteteve më të vogla. Сsepse të gjitha komunitetet më të vogla përfaqësohen me një përqindje pothuajse identike të të punësuarve si në vitet e kaluara, që do të thotë se institucionet nuk i respektojnë plotësisht rekomandimet e Avokatit të Popullit dhe për rrjedhojë nuk i zbatojnë planet e miratuara vjetore të punësimit në të cilat është përfaqësimi etnik. shprehur dhe zbatuar parimin kushtetues të përfaqësimit adekuat dhe të drejtë - tha Avokati i Popullit Naser Ziberi gjatë prezantimit të raportit.

Sipas hulumtimit,komuniteti ur regjistroi një rritje prej 0,1 përqind në numrin total të punonjësve në administratën publike dhe është 2,1 për qind. Komuniteti rom mbetet në të njëjtin nivel me në 2021, me përfaqësim 1,3 për qind, njëjtë si skomuniteti serb, i cili përfaqësohet me 1,4 për qind. Në komunitetin vllah ka një rënie prej 0,1 përqind dhe përfaqësimi është 0,6 për qind e numrit të përgjithshëm të punonjësve. Bokomuniteti sniak mbetet në të njëjtin nivel me vitin e kaluar me një përfaqësim prej 0,5 përqind, dhe personat që e identifikuan veten se i përkasin ndonjë komuniteti tjetër janë përfaqësohen me 0,7 për qind, po aq sa në vitin 2021.

- Vitin e kaluar Gjatë publikimit të raportit vjetor, disa nga institucionet i kam theksuar si shembuj të keq të mospërfilljes së parimit të përfaqësimit adekuat dhe të drejtë, dhe disa pas rekomandimeve të dhëna të Avokatit të Popullit, është vërejtur përmirësim i rezultateve. Këtë vit qjanë ata përmendunë jam institucionet sipas fushave si p.sh Оzyra e prokurorit Shqiptarët 14 përqind, Тurtz 2,5, Рohm 0,5 përqind), gjyqësori (АShqiptarët 15 për qind, Тurci 1,3 për qind, romë 1 përqind), mbrojtjen sociale, organet e pavarura shtetërore, si agjencitë, drejtoritë, komisionet e kështu me radhë. Për më tepër ka, Agjencia e Filmit 0 për qind, Zyra për përfaqësim të RSM-së para Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut 0 për qind, Agjencia për për hir tëјation siguri 0 për qind, Këshilli për ngritjen në detyrë dhe mbikëqyrjen e auditimit, 0 përqindQendra për zhvillimin e rajonit planor të Shkupit. Në veçanti, dua të nënvizoj shqetësimet për moszbatimin e këtij detyrimi kushtetues dhe ligjor në sektorin e shëndetësisë. ku 17 për qind janë AShqiptarët, а vetem 1,5 për qind janë TUrci, 1 për qind janë РOhm и 0,6 për qind janë Classi. Мkonstatimet e vitit të kaluar se situata është e pafavorshme në Kushtetuese сud, Themelore кRiviq сud, Gjykata e Apelit Shkup, Themelore јProkuroria Publike Shkup, Akademia për Gjyqtarë dhe Prokurorë Publikë, MANU (1 përqind, Muzetë, Shërbimi për Çështjet e Përgjithshme dhe të Përbashkëta (5,6%), Shoqëria Aksionare për Biznes me njëqindнBen dhe hapësira afariste (2,6%), MEPSO (9%), Agjencitëја për film, Agjencia për Administratë (7%), Agjencia për Energji (0%), Agjencia Kombëtare për Arsimin Evropian, Zyra për Përfaqësimin e RSM në Gjykatën Evropiane për të Drejtat e Njeriut, Instituti për Folklor etj., fatkeqësisht mbeten edhe këtë vit. gjithashtu - tha Ziberi.

Avokati i Popullit shpjegoi se këto institucione kur publikojnë konkurse për punë, deklarojnë përkatësinë etnike të kandidatit të pranuar, por nuk respektojnë parimin e përfaqësimit të drejtë gjatë zbatimit të konkurseve.

Пshëtitjetato për përfaqësimin gjinor dhe arsimor tregojnë se në vitin 2022 nga 130.377 punonjës në sektori publik 66.303 janë meshkuj (50,85%), а 64.074 janë gra (49,15%), dhe më parë, në 2021 nga 134.099 69.014 punonjës, XNUMX XNUMX ishin meshkuj (51,46%) dhe 65.085 (48,54%) femra.

- Ky prezantim i situatës nënkupton pak progres në arritjen e barazisë gjinore midis grave dhe burrave. tha Avokati i Popullit.

Aude të zgjedhuraato dhe persona të emërtuar, femërdhe gjithcka 846 (43,1%), dhe ata janë burra 1.117 (56,90%). Кdhe punë menaxheriale në institucione numri i femrave është 4.551 (48%) dhe mbi meshkujt 4.931 (52%).

- Përkundër kësaj gjendjeje, konkluzioni është se numri i femrave të punësuara është më i ulët se ai i meshkujve dhe numri i tyre është më i ulët edhe në pozitat drejtuese.ato vendet e punës. E vetmja gjë është se numri i femrave me arsim të lartë në sektorin publik është më i madh në krahasim me meshkujt, por meshkujt janë ende më të shumtë se femrat si persona të zgjedhur dhe të emëruar, si dhe në poste drejtuese. Gjetja е se kemi një përafrim të raportit midis grave dhe burrave në punësim në sektorin publik në kategorinë e punëve jo menaxhuese, që është shenjë e barazisë dhe trajtimit të barabartë të të dy gjinive në punësim. në këto poste ekzekutive – tha Ziberi.

për të arritjeе shkallë e kënaqshme e përfaqësimit ndërmjet gjinive, Avokati i Popullit u bën thirrje të gjitha shërbimeve kompetente që t'i kushtojnë vëmendje aspektit gjinor, veçanërisht buxhetimit me përgjegjësi shoqërore me theks në buxhetimin gjinor, si dhe në drejtim të miratimit të dokumenteve strategjike në nivel të secilit. subjekt, i cili do të jetë përmirësuar gjendja e përfaqësimit gjinor në sektorin publik.

- Me këtë rast përsëri u bëj thirrje të gjitha subjekteve kompetente që të themelohen Bсme këtë të zbatimit dhe punësimit cilësor, me rregulla të qarta dhe të sakta, të cilat nuk do të lejojnë vendosjen e abuzimit gjatë përdorimit të Balancerit гplanet e ardhshme të punësimit në sektorin publik. Është e nevojshme të theksohet se Avokati i Popullit këtë vit konstatoi një hap të vogël dhe jo të madh përpara në zbatimin e parimit të përfaqësimit adekuat dhe të drejtë, që do të thotë se rekomandimi i përgjithshëm që ua drejtojmë të gjitha institucioneve kompetente përgjegjëse për monitorimin e shkallës. zbatimi i tij mbetet në fuqi edhe këtë vit.zbatimi i suksesshëm dhe i duhur në sferën e sektorit publik, me të cilin do të krijojmë një shoqëri të barabartë për të gjithë qytetarët që jetojnë në të, pa e theksuar përkatësinë etnike, gjë që do të na afronte me vendet perëndimore që të ushqejë frymën e përparimit, profesionalizmit dhe cilësisë - tha Avokati i Popullit Naser Ziberi në konferencën e sotme për media.

I dashur lexues,

Qasja jonë në përmbajtjen e internetit është falas, sepse ne besojmë në barazinë në informacion, pavarësisht nëse dikush mund të paguajë apo jo. Prandaj, për të vazhduar punën tonë, kërkojmë mbështetjen e komunitetit tonë të lexuesve duke e mbështetur financiarisht Shtypin e Lirë. Bëhuni anëtar i Sloboden Pechat për të ndihmuar objektet që do të na mundësojnë të ofrojmë informacion afatgjatë dhe cilësor dhe Së bashku të sigurojmë një zë të lirë dhe të pavarur që do të jetë GJITHMONË NË ANËN E POPULLIT.

MBËSHTETNI NJË SHTYP TË LIRË.
ME SHUME FILLESTARE 60 DENARË

Video e ditës