Sanela Skrijelj dhe Marija Kochovska deputetë të rinj të Kuvendit

Marija Kochovska dhe Sanela Skrielj
Marija Kochovska dhe Sanela Skrielj / Foto: Free Press Archive

Sanela Skrijelj и Marija Kochovska do të jetë deputetë të rinj të LSDM-së në Kuvend. Ata vijnë në vend të Slavjanka Petrovska, e cila është tani Ministri i Mbrojtjes dhe në vend të Bisera Kostadinovska-Stojçevska, Kush eshte ajo Ministri i Kulturës. Ky vendim është marrë sot në seancën e 43-të të Komisionit Shtetëror Zgjedhor (KSHZ).

Anëtarët e KSHZ-së njëzëri miratuan Projektplanin financiar për shpërndarjen e mjeteve në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve për vitin 2022. Nënkryetari i KSHZ-së, Dmitre Shehu ka sqaruar se si çdo vit edhe kjo KSHZ do të sjellë plan financiar bazuar në mjetet e ndara në buxhetin e shtetit. Bën me dije se plani financiar parashikon funksionimin aktual të KSHZ-së, pagat e punonjësve, pagesën e energjisë elektrike, ngrohjes, komunale, shërbimeve postare, derivateve…

Në seancë është shqyrtuar dhe miratuar Projektvendimi për shumën e maksimumit të BQ-së për vitin 2022. Anëtarja e KSHZ-së Radica Risteska sqaroi se me këtë vendim përcaktohet shuma e maksimumit të thesarit për vitin 2022 në shumë prej 300.000 denarë, njësoj si vitin e kaluar. Ky vendim do të zbatohet nga 1 janari 2022.

Pas një pauze të shkurtër prej pesë minutash, në seancë u miratua njëzëri propozimi i Boris Kondarkos, i cili propozoi të shqyrtohet një vendim i cili, siç tha ai, ka të bëjë me zbatimin e Rregullores sipas të cilit janë paguar tarifat gjatë procesit zgjedhor për punonjësit në shërbimin profesional.të KSHZ-së. Qëllimi i këtij vendimi është të qartësojë përmbajtjen, llojin dhe shtrirjen e tarifave tashmë të paguara sipas Rregullores për zgjedhjet lokale, gjegjësisht sqarim se për çfarë kanë të bëjnë tarifat për shërbimin profesional.

Ai gjithashtu sugjeroi që të arrihet një konkluzion që të kërkohet me shkrim nga udhëheqësit e departamenteve dhe departamenteve që të dorëzojnë raporte për zbatimin e akteve ekzistuese të brendshme dhe procedurave për punë në KSHZ dhe afati të jetë pesë ditë pune.

Kondarko propozoi gjithashtu që të arrihet një konkluzion për fillimin e procedurës së duhur për përmirësimin dhe përmirësimin e sistemit elektronik të evidencës për rregullsinë e punës në KSHZ, me futjen e pajisjes për gjurmë gishtash. Edhe anëtarët e KSHZ-së i pranuan këto propozime të Kondarkos.

Burimi: MIA

Video e ditës