MF: U miratua ribalancimi i ndryshuar i buxhetit, më shumë para për shëndetësi, mjedis dhe infrastrukturë

Ministria e Financave / Programi i Reformës Ekonomike / Foto: MPB

Njëzet e pesë milionë denarë mjete shtesë në shëndetësi, mjedis, infrastrukturë janë siguruar me ribalancimin shtesë të Buxhetit për vitin 2022, i cili sot në seancën e Qeverisë e miratoi dhe duhet të kalojë për miratim në Kuvend. Mjetet janë siguruar me pranimin e amendamenteve gjatë diskutimit komisioner në Komisionin parlamentar për Financim dhe Buxhet pas propozimit për ribalancimin e Buxhetit për vitin 2022. Me to, ndër të tjera, zgjidhet përgjithmonë problemi me deponinë industriale në Jugohrom, sigurohen mjete për mamografi për spitalet në Strumicë dhe Negotinë, pastrimi i shtratit të lumenjve Vardar dhe Tresça, rindërtimi i urës Moroishki dhe ndërtimi. të një rrethrrotullimi, dokumentacion projekti për qendrën kulturore Chegrane e të tjera.

Ribalancimi i buxhetit për vitin 2022 është përgjigje ndaj krizës, pra mundësohet ndërhyrje shtesë për të mbrojtur standardin e qytetarëve dhe likuiditetin e kompanive deri në fund të vitit, në kushtet e një krize të zgjatur energjetike dhe çmimesh.

Me ndryshimet dhe shtesat në Buxhetin për vitin 2022, të hyrat e përgjithshme janë planifikuar në nivelin prej 245,8 miliardë denarë dhe janë 6,9 miliardë denarë më të larta se parashikimet fillestare të Buxhetit ose 2,9%. Shpenzimet e përgjithshme janë planifikuar në nivel prej 288,5 miliardë denarë ose më shumë për 5,9%, përkatësisht rreth 16 miliardë denarë më shumë se parashikimet fillestare me planin për vitin 2022. Në bazë të të hyrave dhe shpenzimeve të planifikuara në këtë mënyrë, deficiti është planifikuar në nivelin prej 42,7 miliardë denarë, përkatësisht 5,3% nga BPV.

Me ribalancimin janë siguruar 19 miliardë denarë më shumë në zërat që kanë të bëjnë me zbatimin e masave ekonomike për përkrahje të qytetarëve dhe ekonomisë. Ndër to janë mbështetje financiare shtesë prej 4,7 miliardë denarë për mbrojtjen e standardit të qytetarëve dhe likuiditetit të kompanive, 3,2 miliardë denarë për përkrahje të sektorit të bujqësisë, 2,4 miliardë denarë për të ardhura minimale të garantuara, më shumë mjete për rritjen e parashikuar të pensioneve, për pagat në arsim dhe kujdesin ndaj fëmijëve, si dhe për mbështetjen e kompanive për të subvencionuar kontributet për pagën minimale.

Shpenzimet kapitale janë planifikuar në vlerë prej 32,1 miliardë denarë, me investime të planifikuara në rindërtime dhe modernizime me pajisje në institucionet publike shëndetësore, investime kapitale në fushën e arsimit, mbrojtjes së fëmijëve dhe sociale, në fushën e infrastrukturës rrugore, hekurudhore dhe komunale. përmbushjen e kontratave në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë, si dhe një rritje të fondeve për zhvillimin rural, pra sistemet hidrike, ujësjellës-kanalizimet, infrastrukturën tjetër ujore.

Rritja ekonomike në vitin 2022 parashikohet të jetë 3,2%, e nxitur nga konsumi i brendshëm, i cili pritet të shënojë rritje prej 3,3%. Investimet bruto pritet të kenë një rritje prej 5%, ndërsa përveç shpenzimeve kapitale buxhetore, kontribut të duhur pritet edhe nga investimet private.

Video e ditës