Departamenti i Letërsisë së Përgjithshme dhe Krahasuese në UKIM shënoi 40 vjet nga themelimi i tij

Jubileu 40 vjet që nga themelimi i Departamentit të Letërsisë së Përgjithshme dhe Krahasuese në UKIM ishte rasti për të mbajtur Konferencën Shkencore Ndërkombëtare "Sfidat e Letërsisë Krahasuese në Shekullin 15" më 16 dhe 2021 Tetor 21.

E themeluar në vitin akademik 1980/1981 në Fakultetin Filologjik "Blaze Koneski" në Shkup, në Universitetin "St. Cyril and Methodius ”, shkencëtarë, profesorë, kritikë të letërsisë, filmit dhe teatrit, botues, redaktorë, gazetarë, figura të kulturës, si dhe disa nga emrat kryesorë në skenën bashkëkohore letrare maqedonase janë diplomuar nga ky Departament gjatë katër dekadave të fundit Me

Departamenti i Letërsisë së Përgjithshme dhe Krahasuese si lëndë studimi ka një fushë të gjerë të qasjeve teorike tradicionale dhe bashkëkohore ndaj letërsisë dhe arteve të tjera, si dhe studim krahasues-historik të letërsisë maqedonase në lidhje me të gjitha letërsitë dhe kulturat evropiane dhe të tjera. Kjo do të thotë që Departamenti kryen veprimtari kryesore mësimore dhe kërkimore në të cilat studimet e realizuara përmes krahasimit si disiplinë, aq sa theksojnë marrëdhënien midis letërsisë kombëtare dhe letërsive të tjera, eksplorojnë përgjigjet e pyetjeve në lidhje me lidhjen e letërsisë me të gjitha arte të tjera, teatër, pikturë, film, fotografi dhe teknologji moderne dixhitale.

Konferenca shkencore dy-ditore paraqiti dyzet punime kushtuar zhvillimit të shkencës krahasuese letrare maqedonase, punës së Blaze Koneski përmes perspektivave krahasuese, si dhe sfidat kryesore aktuale të kësaj disipline letraro-shkencore sot.

Konferenca u mbajt në kuadër të programit të festimeve të Fakultetit Filologjik "Blaze Koneski" në UKIM, i cili këtë vit shënon jubileun 100 vjet nga lindja e mbrojtësit dhe 75 vjet nga themelimi i Fakultetit.

(Teksti u botua në "Shtypi Kulturor" Nr. 101, në botimin e shtypur të gazetës "Shtypi i Lirë" më 16-17 tetor 2021)

Video e ditës