Bingo është çfarë pensioni do t'ju llogaritet, nuk ka dokumente, ka para "të tepërta", ka treguar auditimi i Fondit PIOM.

Foto: “Shtypi i Lirë” / Dragan Mitreski

Sistemi elektronik ka kontrolle të integruara dhe shkarkime automatike të të dhënave të përdoruesve, shumave të pagesave dhe koeficientëve të rregullimit të pensioneve, por ndodh që parametrat nga të cilët varet përcaktimi i masës së të ardhurave nga pensioni për shkak të problemeve teknike nuk shkarkohen plotësisht, gjë që. kjo është arsyeja pse ekziston rreziku nga gabimet në llogaritjet dhe ka pak siguri për korrigjimet pa një reagim nga përdoruesi, thotë raporti i auditimit.

Paratë e pashpërndara në llogarinë e Fondit të PIOM-it, llogaritjet joadekuate të pensioneve, pagesa e pensioneve për të vdekurit, mungesa e stafit të nevojshëm janë vërejtjet që auditorët i kanë vënë në dukje me vite të tëra, të cilat janë edhe në raportin e ri të përgatitur nga Zyra e Kontrollit Shtetëror.

Veçanërisht shqetësues është fakti se ZSHR-ja ka vërejtur se po bëhen gabime teknike, të cilat mund të sjellin përllogaritje jo reale të pensioneve.

“Sistemi elektronik ka kontrolle të integruara dhe shkarkime automatike të të dhënave të përdoruesve, shumave të pagesave dhe koeficientëve të rregullimit të pensioneve, por ndodh që parametrat nga të cilët varet përcaktimi i masës së të ardhurave nga pensioni, për shkak të problemeve teknike, të mos shkarkohen plotësisht. saktë, prandaj ekziston rreziku i gabimeve në llogaritje dhe ka pak siguri për korrigjime pa reagim nga përdoruesi”, thuhet në raportin e auditimit.

Përveç problemeve teknike, ka edhe persona të siguruar për të cilët nuk ka të dhëna në regjistrin e Fondit dhe kanë vështirësi të mëdha në sigurimin e dokumentacionit të nevojshëm për të vërtetuar vjetërsinë nga personat juridikë dhe institucionet përkatëse.

“Zakonisht bëhet fjalë për subjekte të likuiduara, për të cilat jo gjithmonë gjendet dokumentacioni i duhur në Arkivin Shtetëror dhe procesi i dixhitalizimit për këtë dokumentacion nuk ka nisur fare”, theksoi auditori.

Sipas Raportit, 2,5 milionë euro nga kontributet janë të pashpërndara dhe kështu mbeten në llogari dhe nuk regjistrohen në llogaritjet e atyre që paguajnë për ditët e pensionit.

“Në llogarinë e pagesës së Fondit – llogaria për pagesën dhe shpërndarjen e kontributeve për sigurim pensional dhe invalidor, në fund të vitit 2021 ka mjete të pandara në vlerë prej 156.102.000 denarë (rreth 2,5 milionë euro), nga të cilat një pjesë në shumën prej 90.971.000 denarë (rreth 1,5 milion euro) janë teprica në llogarinë e lartpërmendur nga vitet e kaluara, të cilat Fondi nuk mund t'i shfrytëzojë për pagesat e pensioneve, dhe të siguruarit nuk kanë mundësi t'i ushtrojnë të drejtat e tyre nga ZPI-ja, shkruan në Raport. .

Sipas shpjegimit, paratë e ndara janë nga mjetet e pandara, më së shpeshti gjatë pagesës së kontributit për punë me kohë të pjesshme dhe personave të punësuar përkohësisht për të cilët Fondi nuk ka pranuar aplikime/çregjistrimet e duhura për punësim dhe regjistrim të debitorit, pastaj. Pagesat e paidentifikuara ndodhin si rezultat i përllogaritjeve mujore të dorëzuara për pagën me të dhëna të pasakta ose me numra të ndryshuar personal ose tatimor, ose në rast të fondeve të paguara të pjesshme ose të pasakta (më shumë ose më pak) nga personat e detyruar.

Për të zgjidhur një pjesë të pagesave të paidentifikuara, Fondi në vazhdimësi nxjerr vendime për rimbursimin e shumave të paguara gabimisht, të përgatitura nga Departamenti i Inkasimit të Kontributeve në bazë të një kërkese të dorëzuar, por mbledhja ka pak efekt, vëren Auditori.

Problemet e vjetra që nga koha kur koncepti i pagës bruto nuk ekzistonte, pra paga paguhej veçmas, sidomos kontributet - pensioni dhe shëndetësia. Shumica e kërkesave për kontribute të papaguara që nga viti 2008 janë nga obligacione ose obligacione joaktive për të cilat ka filluar procedura e falimentimit dhe për të cilat ka pasiguri rreth arkëtimit. E përkthyer në praktikë, ajo që thotë Enti i Kontrollit të Shtetit janë rastet e shumta në jetën tonë të përditshme kur punëtorët që punonin mbetën pa pension, apo kur dolën në pension u përballën me të vërtetën e dhimbshme që i kishin gënjyer për shumë vite dhe kontributin e tyre në pension. nuk u pagua.

“Lëvizja e të arkëtueshmeve deri në vitin 2008 tregon një trend në rënie që nuk është rezultat i arkëtimit të realizuar të të arkëtueshmeve. Fondi fshin vazhdimisht pretendimet e kompanive që janë njoftuar nga organi kompetent shtetëror se janë likuiduar dhe/ose fshirë nga evidenca, për këtë arsye shuma e dëmeve është ulur, e cila për periudhën 2016-2021 shkon në 3.838.459.000 denarë (62,4 milionë euro n.z.) dhe mund të pritet që në të ardhmen një pjesë e madhe e pretendimeve të mbetura të bëra deri në vitin 2008 të fshihen edhe për shkak të mosarkëtimit”, sqaroi ZSHR.

 

I marrin pension të ndjerit, pagesat e dyshimta 2,5 milionë euro

Në bazë të dëmeve për pensionet e paguara përfituesve të vdekur, pensionet e përkohshme, pensionet familjare apo llojet e tjera të pagesave të pensioneve të pabazuara, në evidencën kontabël të Fondit janë paraqitur pretendime nga qytetarët në shumën totale prej 3,6 milionë euro, nga të cilat pretendime të dyshimta dhe të kontestuara janë 2,5. milionë, që paraqet një rënie prej 2,1 për qind krahasuar me vitin 2020. Sipas auditorëve, kjo paraqet një nivel të pamjaftueshëm të inkasimit të këtyre kërkesave përkundër krijimit të vazhdueshëm të rasteve për dëmshpërblim nga qytetarët.

Ekzekutuesit ndezën Fondin

Auditorët konstatuan se është praktikë e vendosur që disa përmbarues të ekzekutojnë urdhra përmbarimi, në të cilat përfituesit e pensionit paraqiten si debitorë dhe mjetet tërhiqen drejtpërdrejt nga llogaria e Fondit.

“Pas një analize, Fondi konstaton se disa zbatues, pasi janë njoftuar nga shërbimi ekspert i Fondit se nuk janë në gjendje të ekzekutojnë urdhrin e ekzekutimit për disa arsye (vdes një përfitues pensioni, një përfitues me masën më të ulët të pensionit, një përfitues për të cilit tashmë i është mbajtur 1/3 e pensionit sipas një urdhër përmbarimi tjetër) ka vazhduar ekzekutimin direkt nga llogaria e Fondit”, thuhet në raport dhe sqarohet se në vitin 2021, 8 përmbarues kanë tërhequr në këtë mënyrë 20.000 mijë euro.

I dashur lexues,

Qasja jonë në përmbajtjen e internetit është falas, sepse ne besojmë në barazinë në informacion, pavarësisht nëse dikush mund të paguajë apo jo. Prandaj, për të vazhduar punën tonë, kërkojmë mbështetjen e komunitetit tonë të lexuesve duke e mbështetur financiarisht Shtypin e Lirë. Bëhuni anëtar i Sloboden Pechat për të ndihmuar objektet që do të na mundësojnë të ofrojmë informacion afatgjatë dhe cilësor dhe Së bashku të sigurojmë një zë të lirë dhe të pavarur që do të jetë GJITHMONË NË ANËN E POPULLIT.

MBËSHTETNI NJË SHTYP TË LIRË.
ME SHUME FILLESTARE 60 DENARË

Video e ditës