Спасете се од главоболката за само ЕДНА МИНУТА! – Слободен печат
ЗдравјеМагазин

Спасете се од главоболката за само ЕДНА МИНУТА!

Обидете се да загризете дрвен молив, така ќе го оне­воз­мо­жите ра­бо­те­ње­то на мус­ку­ли­те на ви­ли­ца­та и ќе ги опуш­тите, а тоа ќе ги намали или целосно ќе ги спре­чи бол­ките.

Гла­во­бол­ка­та е нај­чес­та неп­ри­јат­на по­јава, ко­ја мош­не бр­зо мо­же да нѐ из­ва­ди од такт. При­чи­ни­те за гла­во­бол­ка­та, ка­ко и ин­тен­зи­те­тот на бол­ка­та се мно­гу раз­лични, а пред да по­сег­не­те по таб­лета, ис­про­бај­те ги овие три де­лот­вор­ни три­ка за кои ви е пот­реб­на са­мо ед­на ми­нута.

Мо­лив

Ко­га сме нер­возни, нап­на­ти и под стрес, чес­то пот­свес­но ги стис­ка­ме за­бите, со што го нап­ну­ва­ме мус­ку­лот што ги пов­рзу­ва ви­ли­ца­та и слепо­оч­ни­ци­те, а тоа ре­зул­ти­ра со гла­во­болка. За да го спре­чи­те тоа, ед­нос­тав­но заг­ри­зе­те дрвен мо­лив. На тој начин ќе го оне­воз­мо­жите ра­бо­те­ње­то на мус­ку­ли­те на ви­ли­ца­та и ќе ги опуш­тите, а тоа ќе ги намали или целосно ќе ги спре­чи бол­ките.

Profimedia

Нане

Ако има­те проб­ле­ми со вос­па­ле­ние на си­ну­си­те и алер­ги­ите, нап­ра­ве­те ма­са­жа на че­ло­то со по­мош на ете­рич­но мас­ло од нане. Во длан­ка­та ста­ве­те мал­ку бе­беш­ко или мас­ли­но­во мас­ло и не­кол­ку ка­п­ки ете­рич­но мас­ло од мента. Со пр­стот про­ме­шај­те, па на­не­се­те на че­ло­то и на под­рач­је­то на си­ну­си­те пок­рај но­сот и на слепо­оч­ни­ци­те и со лесни, круж­ни дви­же­ња ма­си­рај­те го ли­це­то око­лу ед­на ми­нута, а по жел­ба мо­же­те и по­долго.

Акуп­ре­сура

Акуп­ре­су­ра­та е древ­на тех­ника, ко­ја со по­мош на од­ре­де­ни точ­ки на те­ло­то мо­же да уб­ла­жи или, пак, да ре­ши мно­губ­рој­ни те­гоби. Про­нај­де­те го мес­то­то на гор­ни­от дел од длан­ка­та ка­де што се со­е­ди­ну­ва­ат коска­та на по­ка­за­ле­цот и па­ле­цот. При­тис­не­те го мес­то­то со па­ле­цот и по­ка­за­ле­цот и со мно­гу бав­но дви­же­ње (три до че­ти­ри кру­го­ви во ми­нута) ма­си­рај­те го мес­то­то во тра­е­ње од ед­на ми­ну­та или по­долго.

Image result for akupresura glavobolja

Преземањето на оваа содржина или на делови од неа без непосреден договор со редакцијата на Слободен Печат значи експлицитно прифаќање на условите за преземање, кои се објавени на сајтот.

Тагови

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *

Close