Со са­мо три ча­ши днев­но ќе из­гу­би­те 80 от­сто од са­ло­то на сто­ма­кот!

Од­ре­де­ни ви­до­ви хра­на му пра­ќа­ат нај­раз­лич­ни сигна­ли на ор­га­низ­мот, кои има­ат за цел да пре­диз­ви­ка­ат заб­р­за­на или, пак, за­ба­ве­на ра­бо­та на ди­гес­тив­ни­от сис­тем во за­вис­ност од тоа да­ли тре­ба да об­ра­бо­ти од­ре­де­на хра­на или на­пи­ток.

Ис­то та­ка, од­ре­де­ни ви­до­ви хра­на има­ат за цел да го заб­р­за­ат про­це­сот на то­пе­ње на мас­ни­те нас­ла­ги што се ве­ќе аку­му­ли­ра­ни во те­ло­то и да го зап­ре­те про­це­сот на нив­но до­пол­ни­тел­но скла­ди­рање.

Ед­на од так­ви­те на­мир­ни­ци со чи­јаш­то ре­дов­на кон­су­ма­ци­ја се на­ма­лу­ва мож­нос­та за скла­ди­ра­ње на мас­ти­те во те­ло­то е јо­гуртот, на­пи­ток што е препо­рач­ли­во да го пи­јат лу­ѓе­то не­за­вис­но на ко­ја воз­рас­на гру­па ѝ при­па­ѓаат.

По­ма­га во заб­р­зу­ва­ње­то на ме­та­бо­лиз­мот

Мно­губ­рој­ни сту­дии нап­ра­ве­ни око­лу вли­ја­ни­е­то на јо­гуртот врз на­ши­от ор­га­ни­зам по­ка­жа­ле де­ка са­мо три ча­ши од овој на­пи­ток ис­пи­е­ни во рок од 24 ча­са мо­жат да по­могнат зна­чи­тел­но да се заб­р­за ме­та­бо­лиз­мот, ка­ко и да го заб­р­за про­це­сот на сла­бе­ење.

Истра­жу­ва­ња­та по­ка­жа­ле и де­ка до­кол­ку сте на ди­ета, ду­ри и препо­рач­ли­во е да се пие јо­гурт би­деј­ќи на тој на­чин двој­но ќе го заб­р­зате про­це­сот на со­го­ру­ва­ње на не­са­ка­ни­те ка­ло­рии, а со тоа без не­кој осо­бен на­пор ќе си пот­по­мог­не­те да ја до­ве­де­те ли­ни­ја­та до сов­ршен­ство.

Изо­би­лу­ва со кал­циум

Овој вку­сен мле­чен на­пи­ток е бо­гат со кал­циум, кој по­ма­га во гу­бе­ње­то на ки­лог­ра­мите, а е осо­бе­но ва­жен и за од­ржу­ва­ње­то на здрав­је­то на коски­те и за­бите. Тоа е та­ка би­деј­ќи кал­ци­у­мот е ми­не­рал што от­ка­ко ќе се вне­се во ор­га­низ­мот, на те­ло­то му пра­ќа сигна­ли де­ка е вре­ме да поч­не со заб­р­за­но со­го­ру­ва­ње на мас­но­ти­ите, а ис­тов­ре­ме­но по­ма­га во спре­чу­ва­ње­то на нив­но­то до­пол­ни­тел­но скла­ди­ра­ње во те­лото, осо­бе­но во пре­де­лот на сто­ма­кот, проб­лем ка­рак­те­рис­ти­чен и за два­та пола.

Заб­р­за­но сла­бе­ење

Мно­гу број­ни­те ис­тра­жу­ва­ња на оваа тема, до­се­га мно­гу­па­ти има­ат пот­врде­но де­ка лу­ѓе­то што се на ди­ета, а ис­тов­ре­ме­но вне­су­ва­ат до­вол­ни ко­ли­чес­тва кал­циум, мо­жат да из­гу­бат 81 от­сто по­ве­ќе од на­та­ло­же­ни­те мас­ни нас­ла­ги на сто­ма­кот. Спо­ред­бе­но со нив, оние што вни­ма­ва­ат на сво­ја­та ис­храна, а при­тоа е зас­но­ва­на на це­лос­но или де­лум­но кон­су­ми­ра­ње мес­ни про­из­во­ди или ис­клу­чи­во овошје, вне­сот на кал­ци­у­мот во нив­но­то те­ло е све­ден на ми­ни­мум, со што бук­вал­но си го заг­ро­зу­ва­ат здрав­јето.

Вни­ма­вај­те на са­ло­то на­та­ло­же­но на сто­ма­кот

Поз­на­ва­чи­те на оваа те­ма пре­дуп­ре­ду­ва­ат де­ка са­ла­то што ве­ќе е на­та­ло­же­но око­лу сто­ма­кот е ис­клу­чи­тел­но опас­но би­деј­ќи тес­но се пов­рзу­ва со по­ја­ва­та на од­ре­де­ни ср­це­ви проб­леми, а ис­тов­ре­ме­но вли­јае и врз зго­ле­му­ва­ње­то на ри­зи­кот од мо­зоч­ни удари, но и ја зго­ле­му­ва мож­нос­та за по­ја­ва на од­ре­де­ни ви­до­ви рак.

Пок­рај тоа, си­те што се на ди­е­та мо­ра да вне­су­ва­ат зго­ле­ме­но ко­ли­чес­тво јо­гурт, а со тоа и кал­ци­ум во сво­е­то тело, би­деј­ќи уло­га­та на до­бри­те ди­е­ти е да ги из­гу­би­те мас­ни­те нас­лаги, а не да ги из­гу­би­те мус­ку­лите, про­цес што е мно­гу чест ко­га ста­ну­ва збор за ди­е­ти што се све­де­ни на из­глад­ну­вање, а не кон здра­во на­ма­лу­ва­ње на ки­лог­ра­мите.

Прочитај повеќе

Свежа кожа – ново лице: Жолт индиски пилинг од куркума кој длабински ја чисти кожата за само 20 минути

Слободен печат

Прекумерното потење во топлите денови може да ве доведе до непријатна ситуација – Еве како да го спречите!

Слободен печат

Историски настан: Астронаутите на Спејсикс и НАСА пристигнаа на вселенската станица (ВИДЕО)

Слободен печат

РЕЦЕПТ: Кифлички со јогурт

Слободен печат

Свештеник одржа миса на Фејсбук, но не забележа дека стиснал погрешно копче (ВИДЕО)

Слободен печат

Ана Николиќ го прифати предизвикот на Цеца: Објави неодолива фотографија од детството!

Слободен печат

Остави Коментар

Прочитај повеќе

Урнебесно! Андрија Милошевиќ ги запали социјалните мрежи со новиот предизвик! (ВИДЕО)

Слободен печат

Не тато, застани немој – Погледнете како овој пензионер и покрај карантинот отиде на кафе – КАКО ГОСПОДИН! (ВИДЕО)

Слободен печат

„Битлси“, Блонди „U2“: Погледнете како би изгледале омотите на славните музички албуми во време на коронавирус! (ФОТО)

Слободен печат

Неверојатно куче посвоило бебе опосум од кое не се одвојува ниту денес (ВИДЕО)

Слободен печат

Убедени се дека така ќе им биде полесно: Истражување открива зошто луѓето изневеруваат

Слободен печат

Анџелина има сериозна здравствена криза? Светските медиуми пишуваат за актерката, причината е тажна, а асистентките се во паника!

Слободен печат