Се изведува атмосферска канализација на улицата Манчу Матак во Општина Ѓорче Петров

Фото: Општина Ѓорче Петров

Покрај атмосферска канализација на улицата Манчу Матак предвидено е и реконструкција на горниот строј на улицата по цела нејзина должина, со поставување нов асфалт

Согласно Договор за изведба на под-проектот “Реконструкција на различни улици во урбаното општинско подрачје на општина Ѓорче Петров”, од Општина Ѓорче Петров информираат дека, меѓу другото предвидено е и изведба на атмосферска канализација на улицата Манчу Матак и реконструкција на горниот строј на улицата по цела нејзина должина, со поставување нов асфалт.

Во овој момент, во завршна фаза е изградбата на атмосферската канализација, чија вкупна должина изнесува L=808,30m’. Согласно позитивните препораки на ЈП „Водовод и канализација“, општината проектираше и изведе сепаратна продолжена атмосферска мрежа од улицата Манчу Матак , чија траса води под асфалтот и осовината на ул ицата Кичевска – директно до испустот во крајниот реципиент – р.Вардар – истакна градоначалникот на Општина Ѓорче Петров Александар Стојкоски.

Според градоначалникот, со изградбата на атмосферската канализација на улицата Манчу Матак ќе се постигне организирано собирање и одведување на површинските/атмосферски води по цела нејзина должина со поставување на 23 лиено-железни сливници, како и превенција од поплавување на станбените објекти лоцирани долж цела траса на улицата.

Паралелно со завршување на фазата за изведба на атмосферска канализација, изведувачот на терен започна со земјени ископи и поставување тампонски слој, по што следува фазата – поставување бетонски рабници и изведба на тротоари, чиј почеток е најавен во текот на следната недела. На овој начин, со избведна на атмосферската канализација и целосната реконструкција на улицата Манчу Матак, ќе се максимизира техничкиот век на улицата, со што долгорочно ќе се задоволат потребите на заедницата од овој урбан дел на општина Ѓорче Петров – информира Стојкоски.

 

Видео на денот