Од комарците нема спас: Со мраз и оцет на­ма­ле­те го че­ша­ње­то

pixabay

Ре­чи­си и да не­ма чо­век кој е имун на убо­ди­те од ма­ли­те нат­рап­ни­ци што се на­јо­пас­ни на­ве­чер или пак нај­мно­гу ка­са­ат то­гаш ко­га се на­о­ѓа­те во непос­ре­дна бли­зи­на на вода.

Прва­та мис­ла што ќе ви пад­не на па­мет, а во обид да се заш­ти­ти­те од убодите на ко­мар­ците е да се ис­пр­ска­те или пак да се на­мач­ка­те со од­ре­де­ни кре­ми и спре­јо­ви што се про­да­ва­ат во ап­те­ки­те и слу­жат ток­му за таа на­мена.

Се­пак, до­кол­ку не са­ка­те сво­ја­та ко­жа да ја тре­ти­ра­те со нај­раз­лич­ни хе­ми­ка­лии, оби­де­те се со не­кол­ку при­род­ни на­мир­ни­ци да се заш­ти­ти­те се­бе­си од убо­ди­те на ко­мар­ци­те, а ако ве­ќе „сте нас­тра­дале“ од овие ма­ли ин­секти, еве ка­ко поб­р­зо да прес­та­не да ве че­ша ве­ќе над­раз­не­то­то место.

Мраз

Са­мо ед­на коцка мраз мо­же да ви го опуш­ти мус­ку­лот на кој ве­ќе е нап­ра­вен убо­дот. Сè што тре­ба да нап­ра­ви­те е неж­но да го три­е­те мес­то­то со мра­зот.

Оцет

До­кол­ку не во пре­чи ми­ри­сот на оце­тот, еден час пред да из­ле­зете препо­рач­ли­во е да ги на­мач­ка­те де­ло­ви­те од те­ло­то што не­ма да ви би­дат пок­ри­е­ни со об­ле­ка и на тој на­чин да би­де­те си­гур­ни де­ка во рок од 3 до 4 ча­са не­ма да би­де­те „на­пад­нати“ од глад­ни ко­марци.

Пас­та за заби

За да го на­ма­ли­те че­ша­ње­то и да ја спре­чи­те по­ја­ва­та на ото­ци на ири­ти­ра­но­то место, на­мач­кај­те го со пас­та за заби. Мен­то­лот што се на­о­ѓа во пас­та­та за за­би ќе ги оддалечи здодевните ко­мар­ци­ од вас.

Видео на денот