Му­вла­та во до­мот мо­же се­ри­оз­но да ви го на­ру­ши здрав­јето

Ре­чи­си во се­кој дом има прос­то­ри­ја во ко­ја има му­вла, ко­ја и од ес­тет­ски но и од здрав­стве­ни при­чи­ни мо­ра што е мож­но поб­ргу да се от­страни. Овој проб­лем мно­гу по­чес­то го има­ат оние лу­ѓе кои жи­ве­ат во куќи, от­кол­ку оние во ста­но­ви и вак­ва­та по­ја­ва нај­чес­то се за­бе­ле­жу­ва по ќо­ше­ви­те на куј­ни­те и на ку­па­ти­лата, по­ра­ди по­стоја­на­та влаж­ност на воз­ду­хот.

По­ја­ва­та на му­вла во до­мот, нај­при­сут­на е во есен и во зима, ко­га тем­пе­ра­ту­ра­та не е мно­гу ви­со­ка, а ко­ли­чес­тво­то на вр­не­жи е зго­ле­мено. При­чи­на за неј­зи­на по­ја­ва мо­же да би­де и не­до­вол­но гре­е­ње и цир­ку­ла­ци­ја на воз­дух во ус­ло­ви на зго­ле­ме­на вла­га во прос­то­ри­јата, а то­гаш нај­чес­то се по­ја­ву­ва во аг­ли­те на со­бата, по­за­ди за­ве­сите, пла­ка­рите, ка­ко и на спо­е­ви­те на про­зор­ците. Му­вла­та на ѕи­до­ви­те се ма­ни­фес­ти­ра во вид на точ­ки со црна, си­ва или ка­фе­на боја.

Прочитајте и...  Нова војна помеѓу Џорџ Клуни и Бред Пит: Се скарале поради колешка, причината е бизарна! (ФОТО)

Се­пак, иа­ко ре­чи­си се­кој од нас се со­о­чил со вак­ва­та сос­тој­ба во до­мот, рет­ко кој знае, кол­ку ис­та­та мо­же да би­де штет­на и да ос­тави трај­ни по­след­ици по на­ше­то здравје, осо­бе­но до­кол­ку по­дол­го вре­ме сме из­ло­же­ни на неј­зи­но­то вли­ја­ние. Пок­рај тоа, таа мо­же да ос­ло­бо­ди лош ми­рис и да ве на­те­ра да ки­ва­те по­ра­ди од­ре­де­ни чес­тич­ки што ги ос­ло­бо­ду­ва во воз­ду­хот. Ки­ва­ње­то не зна­чи де­ка сте алер­гич­ни на му­вла, но кај не­кои лу­ѓе мо­же на­вис­ти­на да се по­ја­ват сим­пто­ми кои ука­жу­ва­ат на алер­гија.

За­тоа, об­рне­те вни­ма­ние до­кол­ку во ва­ши­от дом има му­вла а вие по­стоја­но чув­ству­ва­те де­ка ве че­шаат, сол­зат и пак има­те цр­ве­ни­ло во очите. По­тоа, до­кол­ку има­те чес­та гла­во­болка, хро­нич­на каш­лица, проб­ле­ми со си­ну­сите, зат­нат нос, за­мор, чу­ден осип на ко­жата.

До­кол­ку ги има­те не­кои од овие сим­птоми, не че­кајте, ту­ку вед­наш по­се­те­те го ма­тич­ни­от ле­кар и по­ба­рај­те струч­на по­мош од мај­с­тор кој мо­же да го ре­ши проб­ле­мот со нас­та­ну­ва­ње­то на му­вла­та во ѕи­до­вите. За­тоа што, иа­ко док­то­рот ут­врди де­ка има­те проб­лем по­ра­ди му­вла­та и при­ма­те со­од­вет­на те­ра­пи­ја за тоа, а при­та не ги са­ни­ра­те мес­та­та ка­де што ис­та­та ја има, ва­ше­то здрав­је и по­на­та­му ќе би­де из­ло­же­но на опас­ност.

Прочитајте и...  Немате идеја за денешниот ручек? Наш предлог - Мусака со модри патлиџани (РЕЦЕПТ)

Тоа е така, за­тоа што, не­кои ви­до­ви на му­в­ли се при­чи­на за соз­да­ва­ње на мик­ро­ток­си­ни кои мо­жат да би­дат дос­та опас­ни за на­ше­то здравје. Изло­же­нос­та на ви­со­ки ни­воа на мик­ро­ток­си­ни мо­же да пре­диз­ви­ка и нев­ро­лош­ки проб­леми.

До­кол­ку пак во ва­ши­от дом се уш­те не­ма по­ја­ва на му­вла и на влага, вак­ви­те по­ја­ви мо­же­те да ги кон­тро­ли­ра­те и на тој на­чин не­ма да мо­ра да се со­о­чи­те со  ве­ќе на­ве­де­ни­те проб­леми.

Еве ви не­кол­ку со­ве­ти ка­ко да го кон­тро­ли­ра­те по­ја­ву­ва­ње­то на вла­га­та и му­вла­та во ва­ши­от дом. Нај­ле­сен и на­јед­нос­та­вен на­чин за тоа е по­стоја­но­то про­вет­ру­вање. За­тоа мно­гу чес­то от­во­рај­те ги про­зо­ри­те за прос­то­ри­ја­та да се про­ветри, а до­кол­ку сте во мож­ност, про­зо­рот во ба­ња­та не­ка ви би­де по­стоја­но от­во­рен. На овој на­чин во го­ле­ма ме­ра вла­га­та не­ма да им нап­ра­ви се­ри­оз­на ште­та на ѕи­до­ви­те во ва­ши­от дом.

Прочитајте и...  Поранешниот готвач на принцезата Дајана откри кое ѝ било омилено јадње

Ис­то така, мно­гу важ­но е и за­то­по­лу­ва­ње­то во до­мот. За­топ­лу­вај­те ги прос­то­ри­ите, та­ка што ќе од­ржу­ва­те кон­стан­тна тем­пе­ра­ту­ра ко­га вре­ме­то е лад­но или влажно, а ис­то та­ка се препо­ра­чу­ва да се за­топ­лу­ва и ба­њата. Се­пак,  за трај­но ре­ше­ние нај­доб­ро е да нап­ра­ви­те изо­ла­ци­ја на ва­ши­от дом. Кон­ден­за­ци­ја нас­та­ну­ва нај­чес­то на лад­ни пов­рши­ни ка­ко ѕи­до­ви­те или та­ва­нот на при­мер. Со по­мош на изо­ла­ци­ја так­ви­те пов­рши­ни мо­жат да ста­нат по­топ­ли и со тоа зна­чи­тел­но би се из­бо­ри­ле со вак­ви­от проб­лем.

Прочитај повеќе

Пет моќни намирници за неверојатен детокс: Го забрзуваат метаболизмот и ги отстрануваат штетните токсини!

Слободен Печат

Бидете задоволни со својот надворешен изглед: Подгответе уникатен коктел за слабеење од само две состојки

Слободен печат

Застрашувачки фотографии покажуваат како се шират капките од заразените од вирусот ако не носите заштитна маска! (ФОТО)

Васко Спасоски

Наједноставен начин за чистење на семките од вишните или црешите! (ВИДЕО)

Васко Спасоски

Овој јаткаст плод треба да стане дел од вашето секојдневие: Совршен дел од исхраната е и за дијабетичарите!

Слободен Печат

Немате идеја за денешниот ручек? Наш предлог – Мусака со модри патлиџани (РЕЦЕПТ)

Слободен печат

Остави Коментар

Прочитај повеќе

Оливер Драгоjевиќ би му аплаудирал: Слушнете ја „Ноктурно“ во изведба на големиот талент Васил Ангелов! (ВИДЕО)

Васко Спасоски

Солен пилинг за лице и тело кој ќе ви подари младешка и негувана кожа – Направете го сами!

Слободен печат

Дневен хороскоп за 4-ти јули!

Васко Спасоски

Јована Јоксимовиќ се повлекува од тв-екраните… (ФОТО)

Васко Спасоски

Евтин и безбеден лек против шеќерната болест е новото оружје против коронавирусот? (ФОТО)

Васко Спасоски

Нова војна помеѓу Џорџ Клуни и Бред Пит: Се скарале поради колешка, причината е бизарна! (ФОТО)

Васко Спасоски