Здравје

MагазинЗдравје

Ин­тер­вју со дер­ма­то­ве­не­ро­лог Га­ли­на На­ќеска: Изгореници од сонце во детство развиваат меланом децении подоцна

Дер­ма­то­ве­не­ро­ло­гот Га­ли­на На­ќес­ка ко­ја ра­бо­ти во ЈЗУ „Здрав­стве­на ста­ни­ца Же­ле­зара“ Скопје, по­ра­чу­ва де­ка из­ло­же­нос­та на сонце е се­ри­о­зен ри­зи­чен фак­тор...

1 2 46
Page 1 of 46