Кое вре­ме е нај­ло­шо за ру­чек ако са­ка­те да ос­ла­бете

Се­кој што е на ди­е­та тре­ба да знае де­ка об­ро­ците, а осо­бе­но ру­че­кот тре­ба да се ја­де во стро­го оп­ре­де­ле­но вре­ме за да се на­ма­лат ки­лог­ра­ми­те ус­пешно. Но иа­ко не­ма сов­рше­но вре­ме ко­га да ру­чате, нут­ри­ци­о­нис­ти­те тврдат де­ка по­стои нај­ло­шо вре­ме да го нап­ра­ви­те тоа.

Иа­ко нај­важ­на ра­бо­та е сос­та­вот на хра­на­та што ја ја­деме, се­пак без ис­клу­чок е ва­жен и пе­ри­о­дот од де­нот во кој ја вне­су­ва­ме хра­ната, се раз­би­ра до­кол­ку са­ка­ме да ос­ла­бе­ме или, пак, да ја од­ржу­ва­ме ли­ни­ја­та до сов­ршен­ство.

Се­кој што е на ди­е­та тре­ба да знае де­ка об­ро­ците, а осо­бе­но ру­че­кот тре­ба да се ја­де во стро­го оп­ре­де­ле­но вре­ме за да се на­ма­лат ки­лог­ра­ми­те ус­пешно. Но иа­ко не­ма сов­рше­но вре­ме ко­га да ру­чате, нут­ри­ци­о­нис­ти­те тврдат де­ка по­стои нај­ло­шо вре­ме да го нап­ра­ви­те тоа.

Нут­ри­ци­о­нис­ти од Шпа­нија, во со­ра­бот­ка со ко­ле­ги ле­ка­ри од нај­раз­лич­ни сег­мен­ти од ме­дици­ната, спро­ве­ле оп­сеж­но ис­тра­жу­ва­ње на 1.200 ис­пи­та­ни­ци што има­ле пре­ку­мер­на те­жи­на и кои со го­дини, а не­кои и со де­це­нии на­на­зад се оби­ду­ва­ле да го по­сти­гнат сво­јот „сов­ршен из­глед“ .

На ис­пи­та­ни­ци­те им бил сер­ви­ран ист ру­чек, од­нос­но си­те ја­де­ле иден­тич­ни об­роци.

Она што се раз­ли­ку­ва­ло е тоа што ед­на тре­ти­на од ис­пи­та­ни­ци­те ја­де­ле пред 15 ча­сот, вто­ра­та гру­па ја­де­ла точ­но во 15 ча­сот и тоа се­кој ден, а тре­та­та гру­па об­ро­кот го ја­де­ла по 15 ча­сот.

Ре­зул­та­ти­те по­ка­жа­ле де­ка нај­бав­но со­го­ру­ва­ле ка­ло­рии лу­ѓе­то што ру­ча­ле по 15 ча­сот. Ту­ка се по­с­тави­ло пра­ша­ње­то ка­ко ру­че­кот мо­же да ни го са­бо­ти­ра сла­бе­е­њето, и тоа не хра­на­та што ја вне­су­ваме, ту­ку ча­сот во кој ја ја­деме?

Спо­ред ек­спер­тите, вед­наш по ја­де­ње­то на глав­ни­от об­рок лу­ѓе­то нај­чес­то чув­ству­ва­ат по­спа­ност. Освен пот­ре­ба­та за од­мор што ја чув­ству­ва на­ше­то тело, слич­на так­ва пот­ре­ба има­ат и внат­реш­ни­те ор­га­ни што, пак, од дру­га стра­на ре­зул­ти­ра со за­ба­ву­ва­ње на ра­бо­та­та на ди­гес­тив­ни­от сис­тем, а ка­ко по­след­ица на тоа, изе­де­на­та хра­на ос­та­ну­ва по­дол­го во те­лото. Ток­му по­ра­ди тоа до­а­ѓа до де­бе­ле­ење. И тоа во пе­ри­о­дот по 15 ча­сот ко­га на на­ше­то те­ло „очајно“ му тре­ба од­мор за да се „ре­ге­не­рира“ по на­пор­ни­от ра­бо­тен ден.

Ме­ѓу дру­гото, шпан­ски­те на­уч­ни­ци по­ка­жа­ле и при­мер спо­ред кој на­ци­и­те што прак­ти­ку­ва­ат да ја­дат око­лу 13 ча­сот, ва­жат за на­ции на „сла­би луѓе“, ка­ко што се Шпанци­те спо­ред­бе­но со жи­те­ли­те на САД ка­де што не­ма кон­кре­тен час или как­во би­ло ог­ра­ни­чу­ва­ње око­лу ча­сот на вне­су­ва­ње на об­ро­ци­те што, пак, ре­зул­ти­ра со мно­гу лу­ѓе што има­ат ви­шок ки­лог­рами.

Прочитај повеќе

РЕЦЕПТ: Кифлички со јогурт

Слободен печат

Свештеник одржа миса на Фејсбук, но не забележа дека стиснал погрешно копче (ВИДЕО)

Слободен печат

Ана Николиќ го прифати предизвикот на Цеца: Објави неодолива фотографија од детството!

Слободен печат

Урнебесно! Андрија Милошевиќ ги запали социјалните мрежи со новиот предизвик! (ВИДЕО)

Слободен печат

Не тато, застани немој – Погледнете како овој пензионер и покрај карантинот отиде на кафе – КАКО ГОСПОДИН! (ВИДЕО)

Слободен печат

„Битлси“, Блонди „U2“: Погледнете како би изгледале омотите на славните музички албуми во време на коронавирус! (ФОТО)

Слободен печат

Остави Коментар

Прочитај повеќе

Неверојатно куче посвоило бебе опосум од кое не се одвојува ниту денес (ВИДЕО)

Слободен печат

Убедени се дека така ќе им биде полесно: Истражување открива зошто луѓето изневеруваат

Слободен печат

Анџелина има сериозна здравствена криза? Светските медиуми пишуваат за актерката, причината е тажна, а асистентките се во паника!

Слободен печат

Коронавирусот го откажа и доделувањето на Тони наградите

Слободен печат

Ава Карабатиќ продава разголени фотографии за 50 евра: „Се сликав како се валкам на креветот“

Слободен печат

Водителката на временска прогноза со интересна маска за заштита, но сите гледаат во бујното деколте! (ФОТО)

Слободен печат