Како да го ос­ве­жи­те ва­ши­от дом: Кажете ѝ збогум на монотонијата (ФОТО)

Ако со­ну­ва­те за тоа да го про­ме­ни­те из­гле­дот на ва­ши­от дом, а при­тоа не­ма­те мож­ност да из­дво­и­те по­го­ле­ма су­ма па­ри за да ги ре­а­ли­зи­ра­те ва­ши­те идеи, не­мој­те да се от­ка­жу­вате. На­вис­ти­на е мож­но да вне­се­те но­ви­ни во ва­ши­от дом, а со тоа да му да­де­те и жи­вост, а при­тоа да не пот­ро­ши­те мно­гу сред­ства за тоа. След­ни­те со­вети ќе ви по­могнат во тоа.

На­ба­ве­те но­ви цве­ќиња

Еден од нај­лес­ни­те и на­јев­ти­ни­те на­чи­ни за да го ос­ве­жи­те прос­то­рот во ва­ши­от дом е ток­му на­о­ѓа­ње­то на со­од­вет­на ло­ка­ци­ја за по­ста­ву­ва­ње на ва­ши­те но­ви цве­ќиња. Ду­ри и со са­мо ед­на бил­ка по­са­де­на во сак­сија, на го­ле­ма вра­та ќе ја вне­се­те при­ро­да­та дома. При­тоа, имај­те на ум дека нај­по­пу­лар­ни­те до­маш­ни билки нај­доб­ро нап­ре­ду­ва­ат на мес­та ка­де што има­ат до­вол­но ко­ли­чес­тво на свет­ли­на, но и на топ­лина. За­тоа, по­зи­ци­о­ни­рај­те ги пок­рај про­зор­ци­те и ви ос­та­ну­ва са­мо да ужи­ва­те во нив и во нив­ни­те рас­кош­ни бои.

Прочитајте и...  5 основни плетенки: Вака се прават најбрзите и најубави кежуал фризури! (ВИДЕО)

Нап­ра­ве­те ор­га­ни­за­ци­ја на ѕид­ни­те сли­ки

На­мес­то да тро­ши­те ил­јад­ни­ци де­на­ри за да ку­пу­ва­те умет­нич­ки де­ла што ќе ги кра­сат ѕи­до­ви­те во ва­ши­те до­мови, за ис­та­та на­мена мо­же да ги ис­ко­рис­ти­те сли­ки­те и фо­тог­ра­фи­и­те од вас и од ва­ши­те нај­блис­ки, кои ве­ќе ги има­те нап­ра­ве­но и вра­мено.

Доз­во­ле­те ѝ на свет­ли­на­та да ви блес­не дома

Свет­ли­на­та во до­мот, го попра­ва рас­по­ло­же­ни­е­то на си­те чле­но­ви од се­меј­ство­то, но и по­зи­тив­но вли­јае на здрав­је­то на чо­веч­ки­от ор­га­ни­зам. За­тоа, тр­гне­те ги теш­ки­те за­ве­си од про­зо­ри­те кои не ѝ да­ва­ат на свет­ли­ната, це­лос­но да вле­зе во ва­ши­от дом. Но до­кол­ку и по­на­та­му са­ка­те ва­ши­те про­зо­рци да би­дат пок­ри­е­ни со за­веси, то­гаш, ва­ши­от из­бор не­ка пад­не бидат тен­ки и про­ѕир­ни без мно­гу ша­ре­ни­ла и бои на нив. До­пол­ни­тел­но по­зи­тив­на енер­ги­ја во ва­ши­от дом ќе вне­се­те до­колку ѕи­до­ви­те на со­би­те ги обо­и­те во свет­ли ни­јанси, а прос­то­ри­ја­та би ја рас­то­ва­ри­ле од го­лем број ук­раси, кои прет­ход­но сте ги по­ста­ву­ва­ле на си­те мож­ни мес­та ка­де што ви се пру­жи­ла при­ли­ка за тоа.

Прочитајте и...  Чоколадо: Афродизијак и здравје

Обојте го ста­ри­от ме­бел

Еден од на­јев­ти­ни­те на­чи­ни за да го про­ме­ни­те из­гле­дот на ва­ши­от дом е да вне­се­те но­ви бои во прос­то­рот. За­тоа, сло­бод­но од­лу­че­те се за но­ва бо­ја на ва­ши­от стар ме­бел кој и по­на­та­му е упот­реб­лив и мо­же да го кра­си ва­ши­от дом.  При боењето од­лу­че­те се за жи­ви и ве­се­ли бои за на тој на­чин да вне­се­те све­жи­на во ва­ши­от дом. Ако по­сле од­ре­ден пе­риод по­чув­ству­ва­те де­ка од­бра­на­та бо­ја ви здо­деала, сло­бод­но префар­бај­те го од­но­во. Вак­ви­те но­ви­ни во ва­ши­от дом ќе би­дат до­пол­ни­тел­на сре­ќа за се­меј­ство­то и не­ма да ос­та­нат не­за­бе­ле­жа­ни од стра­на на ва­ши­те гости.

Ме­ну­вај­те го рас­по­ре­дот на ме­бе­лот

За це­лос­но да го про­ме­ни­те из­гле­дот на со­би­те во ва­ши­от дом, оби­де­те се со пре­мес­ту­ва­ње од ед­но на дру­го мес­то на ве­ќе по­стоеч­ки­от ме­бел. Со еден по­тег со­ба­та би до­би­ла ком­плет­но нов из­глед.

Прочитајте и...  Ким се пофали со новата бања, а фановите ја исмеаја - Ти се расфрлаш додека луѓето умираат! (ВИДЕО)

Ис­фрле­те од до­мот се она што не ви тре­ба а сте го ос­тави­ле за „да се најде“

Нај­ле­сен на­чин ку­ќа­та се­ко­гаш да ви би­де уред­на е да ги ис­фрли­те ку­пиш­та­та ра­бо­ти кои не ги ко­рис­ти­те ве­ќе по­дол­го време, но од не­ко­ја са­мо вас поз­на­та при­чина, жал ви е да ги фр­ли­те во ѓубре.

Нап­ра­ве­те ша­ре­ни по­лици

Уште ед­на ра­бо­та ко­ја вед­наш ќе го ос­ве­жи ва­ши­от дом е до­кол­ку има­те по­ли­ци за кни­ги и ук­ра­си во раз­лич­ни бои. Препо­рач­ли­во е по­ли­ци­те да би­дат обо­е­ни во бои кои се до­ми­нан­тни и кои вед­наш ќе се ис­так­нат.

Се­ко­гаш на ма­са­та имај­те кор­па пол­на со раз­но­бој­но овошје

Не са­мо што овош­је­то е здраво, ту­ку и од­лич­но из­гле­да и по­ра­ди ша­ре­ни­ло­то од бои од­лич­но из­гледа ка­ко де­ко­ра­ција.

Прочитај повеќе

Избегнете труење: Кое месо колку време може да стои во фрижидер и замрзнувач?

Слободен печат

Накова демантира дека има коронавирус и дека била уаспена поради непочитување на мерките! (ФОТО)

Васко Спасоски

Поранешниот готвач на принцезата Дајана откри кое ѝ било омилено јадње

Слободен печат

Легендарниот Ал Пачино сака да ви каже нешто за стареењето…

Слободен печат

Манекенката која го носеше називот „Тело“ открива: Еве што „јадев“ за да ја задржам линијата! (ФОТО)

Слободен печат

5 основни плетенки: Вака се прават најбрзите и најубави кежуал фризури! (ВИДЕО)

Слободен печат

Остави Коментар

Прочитај повеќе

Која е девојката со тетоважи што му е утеха на Брајан Остин Грин по разводот?

Слободен печат

Дали седмата година од бракот е кобна? Се разведува и актерката Кристина Ричи!

Слободен печат

Женски приказни: Естреја Хаим Овадија – Мара, партизанка  

Ј.К.Д

Ким се пофали со новата бања, а фановите ја исмеаја – Ти се расфрлаш додека луѓето умираат! (ВИДЕО)

Слободен печат

Од 1986-та година носи иста фризура и облека: Сега се одлучи да го промени тоа и погледнете како изгледа! (ВИДЕО)

Еспресо

Која е подобра за вас? Клучни разлики меѓу платнените и хируршките маски

Слободен печат