Една слика, илјада зборови…

58
Фото Роберт Стојковски