Τα μέτρα της κυβέρνησης για τον κορωνοϊό υπό έλεγχο: Οι εταιρείες δεν επέστρεψαν 23 εκατομμύρια ευρώ από την ενίσχυση που έλαβε από το κράτος

Φωτογραφία: Janusz Pieńkowski / Alamy / Alamy / Profimedia

Ο αριθμός των εργοδοτών που δεν έχουν καταβάλει μισθούς μέχρι τον Ιανουάριο του 2022 είναι 135 για σύνολο 435 εργαζομένων για το ποσό της χρησιμοποιημένης ενίσχυσης 6.317 χιλ. MKD, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα την κατάχρηση της χορηγηθείσας οικονομικής ενίσχυσης.

Η Κρατική Ελεγκτική Υπηρεσία (ΚΓΕ) δημοσίευσε στον ιστότοπό της την τελική έκθεση ελέγχου από τον έλεγχο απόδοσης που διενεργήθηκε με θέμα «Μέτρα και πολιτικές που λαμβάνονται για τη στήριξη της απασχόλησης και των επαγγελμάτων που πλήττονται από την υγειονομική-οικονομική κρίση που προκλήθηκε από τον Covid-19», στην οποία σημεία ότι ως αποτέλεσμα της διαμορφωθείσας κατάστασης έχουν προκληθεί μειωμένα έσοδα στον Προϋπολογισμό συνολικού ύψους 1.437.005 χιλ. denar, δηλαδή περίπου 23 εκατ. ευρώ.

- Σκοπός του ελέγχου που διενεργήθηκε είναι να δώσει απάντηση στο ερώτημα: «Δημιουργούνται, εφαρμόζονται, ελέγχονται, παρακολουθούνται και είναι επαρκή τα μέτρα οικονομικής στήριξης της απασχόλησης και των επαγγελμάτων που πλήττονται από την υγειονομική-οικονομική κρίση που προκαλείται από τον Covid-19; εκθέσεις σχετικά με τις επιπτώσεις των μέτρων που ελήφθησαν;». στην κατεύθυνση της αύξησης της αποτελεσματικότητας των μέτρων και των πολιτικών για την επιτυχή αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19 και την υποστήριξη θέσεων εργασίας. Με αυτόν τον έλεγχο απόδοσης, καλύψαμε το 36% των συνολικών προγραμματισμένων κονδυλίων για το 2020 και το 2021 μέσω του κυβερνητικού προγράμματος P - Μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης Covid-19, το οποίο αντιπροσωπεύει 12.637.534 χιλιάδες denar (περίπου 205 εκατομμύρια ευρώ), εκ των οποίων 11.512.447 έχουν πραγματοποιήθηκε.11.03.2020 χιλ. δρ. Η περίοδος που καλύφθηκε από τον έλεγχο απόδοσης είναι από 31.01.2022 έως XNUMX, αν και ορισμένοι τομείς, θέματα και γεγονότα καλύπτονται στη συνέχεια μέχρι την ημέρα κοινοποίησης του διενεργούμενου ελέγχου, σύμφωνα με το ΣΑΟ.

Οι ελεγκτικές δραστηριότητες, προσθέτουν, στόχευαν στους ακόλουθους τομείς: Νομικό πλαίσιο και δημιουργία μέτρων και πολιτικών για τη στήριξη της απασχόλησης και των επαγγελμάτων που πλήττονται από την υγειονομική-οικονομική κρίση που προκαλείται από τον Covid-19. Διαδικασίες ανάθεσης και εφαρμογής μέτρων για την οικονομική στήριξη της απασχόλησης και των επαγγελμάτων που πλήττονται από την υγειονομική-οικονομική κρίση. και Μηχανισμοί ελέγχου, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων.

- Με τον έλεγχο προέκυψε εύλογη βεβαιότητα ότι η δημιουργία των μέτρων πραγματοποιήθηκε ελλείψει στρατηγικού σχεδιασμού με σαφώς καθορισμένους στόχους και δείκτες απόδοσης. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι τα ιδρύματα της χώρας δεν διαθέτουν πλήρη στοιχεία με βάση την επιστραφείσα οικονομική ενίσχυση ανά δικαιούχο εντός των καθορισμένων όρων και ποσού στον Προϋπολογισμό. Σύμφωνα με την ανάλυση του ελέγχου, οι εργοδότες και τα φυσικά πρόσωπα δικαιούχοι των μέτρων επιδότησης εισφορών και καταβολής μισθών επέστρεψαν μόνο το 29% της υπολογιζόμενης υποχρέωσης επιστροφής, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα λιγότερα κεφάλαια που επιστρέφονται στον Προϋπολογισμό στο ποσό των 988.307 χιλ. δη.μ. Επιπλέον, λόγω του γεγονότος ότι δεν υπάρχει τρόπος ελέγχου και επιστροφής των διατεθέντων κονδυλίων για εφάπαξ οικονομική στήριξη σε φυσικά και νομικά πρόσωπα από χωριστές δραστηριότητες, υπάρχει κίνδυνος οι νομικές οντότητες που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις να μην να επιστρέψει τα κονδύλια στον Προϋπολογισμό ύψους 448.698 χιλ. δη.μ. Οι αναγραφόμενες προϋποθέσεις προκαλούν μειωμένα έσοδα του προϋπολογισμού συνολικού ύψους 1.437.005 χιλ. denar, ήτοι περίπου 23 εκατ. ευρώ, επισημαίνει το ΣΑΟ.

Το Ινστιτούτο υπενθυμίζει ότι η κρίση που προκλήθηκε από την εξάπλωση του κορωνοϊού Covid-19 έχει προκαλέσει απώλεια θέσεων εργασίας και μεγάλες απώλειες εισοδήματος των εργαζομένων, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της κατανάλωσης αγαθών και υπηρεσιών.

- Σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Απασχόλησης, συνολικά 31.12.2020 εργαζόμενοι έχασαν τη δουλειά τους από την έναρξη της πανδημίας έως τις 17.022 Δεκεμβρίου XNUMX. Η απουσία γραπτών αναλύσεων και αξιολογήσεων κατά τη δημιουργία μέτρων στήριξης της απασχόλησης στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, οι διαπιστωμένες αδυναμίες και απροσδιοριστία στα νομικά διατάγματα και στους νόμους που ρυθμίζουν τους όρους, τη μέθοδο και τη διαδικασία ανάθεσης επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα. της εφαρμογής, παρακολούθηση της υλοποίησης των μέτρων και της διατήρησης των θέσεων εργασίας, επισημαίνει το ΣΑΟ.

Αναφέρουν ότι τα ελλιπή στοιχεία για τον αριθμό των εργοδοτών που εκπλήρωσαν/δεν εκπλήρωσαν την υποχρέωση επιστροφής της οικονομικής ενίσχυσης εντός των καθορισμένων όρων και ποσού στον Προϋπολογισμό έχει ως αποτέλεσμα λιγότερα επιστρεφόμενα κεφάλαια και πραγματοποίηση χαμηλότερων εσόδων στον Προϋπολογισμό.

- Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι υπάρχει υψηλός βαθμός υλοποίησης των καλυπτόμενων μέτρων για οικονομική ενίσχυση καταβολής μισθών και στήριξης επαγγελμάτων, αλλά και ότι υπάρχουν διαφορές στα στοιχεία για τον αριθμό των δικαιούχων και τα εγκεκριμένα/καταβληθέντα κονδύλια. στους δικαιούχους που παρουσιάζονται από διαφορετικούς αρμόδιους φορείς. Απουσιάζει ένας ολοκληρωμένος, αμοιβαία εναρμονισμένος και ολοκληρωμένος τρόπος τήρησης αρχείων της εγκεκριμένης και πραγματοποιηθείσας οικονομικής στήριξης στην κυβέρνηση με μέτρα, καθώς και μια ασυνεπής προσέγγιση στην ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων, η οποία μειώνει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία. των αρμοδίων φορέων στη δαπάνη των κονδυλίων και δεν δημιουργεί προϋποθέσεις μέτρησης των επιπτώσεων των ίδιων, τονίζει το ΣΑΟ.

Μετά την εφαρμογή των μέτρων οικονομικής ενίσχυσης εργοδοτών για καταβολή μισθών, όπως λένε, η ΔΟΥ διαπίστωσε ότι συγκεκριμένος αριθμός εργοδοτών – δικαιούχων στήριξης δεν έχουν καταβάλει τους μισθούς των εργαζομένων τους.

- Ο αριθμός των εργοδοτών που δεν έχουν καταβάλει μισθούς μέχρι τον Ιανουάριο του 2022 είναι 135 για σύνολο 435 εργαζομένων για το ποσό της χρησιμοποιημένης ενίσχυσης 6.317 χιλ. MKD, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα την κατάχρηση της χορηγηθείσας οικονομικής ενίσχυσης. Η μη έγκαιρη και το μικρό εύρος των ελέγχων πεδίου που διενεργήθηκαν κατά 0,53 τοις εκατό του χορηγούμενου ποσού οικονομικής ενίσχυσης, ο τρόπος επιλογής των εργοδοτών για έλεγχο, καθώς και η ανεπαρκής στελέχωση των φορέων, δημιουργούν κίνδυνο μέρος των εργοδοτών να χρησιμοποιήσει κεφάλαια από χρηματοοικονομικά υποστήριξη χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από διατάγματα και νόμους, επισημαίνει το ΣΑΟ.

Σύμφωνα με αυτούς, οι διαπιστωθείσες ελλείψεις και τα επιτευχθέντα αποτελέσματα των μέτρων για οικονομική στήριξη της απασχόλησης και των επαγγελμάτων που πλήττονται από την υγειονομική-οικονομική κρίση που προκάλεσε ο Covid-19 υποδηλώνουν ότι είναι απαραίτητο να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των αρμόδιων φορέων στο σχεδιασμό και την εφαρμογή μελλοντικά μέτρα για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και τη μείωση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας.

Συνιστούν ότι απαιτείται νομική ρύθμιση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης και έγκριση στρατηγικών εγγράφων για την αντιμετώπιση των συνεπειών μιας πανδημίας. ο σχεδιασμός και η εκτέλεση των μέτρων θα πρέπει να βασίζεται σε αναλύσεις που πραγματοποιούνται και σε καθορισμένους δείκτες για τη μέτρηση της επιτυχίας των μέτρων· καθιέρωση ολοκληρωμένου και πλήρους αρχείου της εγκεκριμένης και καταβληθείσας χρηματοδοτικής στήριξης από μέτρα και εναρμονισμένης προσέγγισης στην ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή τους· τήρηση αρχείων επιστρεφόμενης οικονομικής ενίσχυσης από δικαιούχους και μέτρα και λήψη μέτρων για την είσπραξη κονδυλίων με βάση τις εκδοθείσες αποφάσεις για την επιστροφή της οικονομικής ενίσχυσης στον κρατικό προϋπολογισμό. και αυξημένο εύρος των εφαρμοζόμενων ελέγχων μεταξύ των δικαιούχων οικονομικής στήριξης και μέτρησης των επιπτώσεων των μέτρων που εφαρμόστηκαν.

Για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης που προκάλεσε ο ιός Covid-19, η Κυβέρνηση ενέκρινε έξι πακέτα οικονομικών μέτρων την περίοδο από 19.03.2020 έως 20.04.2021. Ο έλεγχος καλύπτει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των έξι δέσμων οικονομικών μέτρων που ενέκρινε η Κυβέρνηση το 2020 και το 2021 στο σκέλος των μέτρων οικονομικής ενίσχυσης για επιδότηση εισφορών υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης, οικονομική ενίσχυση εργοδοτών για πληρωμή μισθών, οικονομική ενίσχυση φυσικά πρόσωπα που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, χρηματική αποζημίωση για όλα τα άτομα που έχασαν τη δουλειά τους από 11 Μαρτίου έως 30 Απριλίου 2020, καθώς και μέτρα στήριξης επαγγελμάτων που πλήττονται από την υγειονομική και οικονομική κρίση - στήριξη αθλητών, ανεξάρτητων καλλιτεχνών και πολιτιστικών εργάτες.

Βίντεο της ημέρας