Το Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας ενέκρινε την Έκθεση για τους κινδύνους στο τραπεζικό σύστημα για το δεύτερο τρίμηνο του 2022

Κτίριο Εθνικής Τράπεζας
Εθνική Τράπεζα της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας / Φωτογραφία: MIA

 Ο τραπεζικός τομέας επίσης το δεύτερο τρίμηνο του 2022 αντιμετωπίζει επαρκώς τις προκλήσεις που επιβάλλονται από τη στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και τις αυξημένες δραστηριότητες σε τριμηνιαία βάση. Τα μέτρα που έλαβε η Εθνική Τράπεζα (Ε.Τ.) για τη σταθεροποίηση των δυσμενών προσδοκιών του πληθυσμού που προέκυψαν μετά το ξέσπασμα της στρατιωτικής σύγκρουσης, κατέστησαν δυνατή τη σταθεροποίηση των κινήσεων στην καταθετική βάση, καταλήγει το συμπέρασμα στην Έκθεση για τους κινδύνους στο το τραπεζικό σύστημα για το δεύτερο τρίμηνο του 2022, που εγκρίθηκε χθες στην τακτική σύνοδο του Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας.

- Αύξηση κατέγραψαν οι καταθέσεις των νοικοκυριών το β' τρίμηνο, με τον ετήσιο ρυθμό αύξησης να ανέρχεται στο 5,2%. Ο δανεισμός συνεχίζει να αυξάνεται σταθερά, με την ίδια δυναμική όπως και το προηγούμενο τρίμηνο, έτσι ώστε ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των δανείων να βρίσκεται ακόμα στο επίπεδο του 10% περίπου. Για την αυξημένη πίστωση το δεύτερο τρίμηνο, ισοδύναμη συνεισφορά έχουν ο κλάδος των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, σύμφωνα με την Έκθεση.

Η φερεγγυότητα του τραπεζικού συστήματος, πρόσθεσε, είναι σταθερή και σημείωσε βελτίωση σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, με ποσοστό κεφαλαιακής επάρκειας 17,3%.

- Οι δείκτες ρευστότητας εξακολουθούν να βρίσκονται σε ικανοποιητικό επίπεδο, αν και έχουν υποχωρήσει συγκρατημένα σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Οι τράπεζες διατηρούν ρευστότητα που είναι 2,5 φορές υψηλότερη από το ρυθμιστικό ελάχιστο (100 τοις εκατό). Τα αποτελέσματα των stress tests δείχνουν ικανοποιητική αντίσταση του τραπεζικού συστήματος στις εικαζόμενες ακραίες, μεμονωμένες και συνδυασμένες εκροές ρευστότητας. Η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου των τραπεζών παραμένει σταθερή, με το μερίδιο των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο σύνολο των δανείων να ανέρχεται σε 3,2%, χαμηλότερο από το προ πανδημίας επίπεδο, αναφέρει η ΕΤΕ.

Οι κίνδυνοι για το συνολικό μακροοικονομικό πλαίσιο, λέει η NB, εξακολουθούν να είναι έντονοι και σχετίζονται κυρίως με το εξωτερικό περιβάλλον και ο κύριος κίνδυνος εξακολουθεί να είναι η αβεβαιότητα που σχετίζεται με την πορεία και τη διάρκεια της στρατιωτικής σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και τον αντίκτυπό της για τις τιμές και την οικονομική δραστηριότητα σε παγκόσμια πλαίσια, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει και τις δραστηριότητες του τραπεζικού τομέα.

«Η Εθνική Τράπεζα, όπως πάντα πριν, παρακολουθεί με εγρήγορση όλες τις εξελίξεις και είναι έτοιμη να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα της αρμοδιότητάς της όποτε χρειαστεί», ανέφερε η ΕΤΕ.

Στη συνεδρίαση, το Συμβούλιο εξέτασε την τακτική τριμηνιαία αξιολόγηση του κυκλικού συστημικού κινδύνου, βάσει της οποίας καθορίζεται το ποσοστό του αντικυκλικού προστατευτικού στρώματος του κεφαλαίου.

- Οι τελευταίες αξιολογήσεις έδειξαν ότι ο τραπεζικός τομέας εξακολουθεί να είναι υγιής και σταθερός, με διατήρηση της αντίστασης σε κραδασμούς. Ωστόσο, εξακολουθεί να λειτουργεί σε ένα αβέβαιο περιβάλλον που σταδιακά αυξάνει τους συστημικούς κινδύνους, γεγονός που επιβάλλει την ανάγκη για περαιτέρω συνετό σχεδιασμό των κεφαλαιακών θέσεων των τραπεζών. Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις συνθήκες, το Συμβούλιο έλαβε απόφαση με την οποία επιβεβαιώθηκε το προηγουμένως καθορισμένο επιτόκιο του αντικυκλικού προστατευτικού στρώματος του κεφαλαίου για τα ανοίγματα των τραπεζών στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 0,5%. Επίσης, με τη νέα απόφαση του Συμβουλίου προβλεπόταν η εφαρμογή των επιτοκίων του αντικυκλικού προστατευτικού στρώματος του κεφαλαίου που καθορίστηκαν από τις αρμόδιες αρχές άλλων χωρών για τα ανοίγματα των εγχώριων τραπεζών σε πελάτες από άλλες χώρες. Αυτό επιτυγχάνει περαιτέρω ευθυγράμμιση με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμβάλλει στην καλύτερη διαχείριση των κινδύνων που αφορούν συγκεκριμένες τράπεζες, που προκύπτουν από την έκθεσή τους σε πελάτες από άλλες χώρες. Οι τράπεζες υποχρεούνται να εφαρμόζουν τα επιτόκια αυτά από την 1η Οκτωβρίου 2023, σύμφωνα με την Ε.Ε.

Το Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας εξέτασε τη Μηνιαία Ενημέρωση για τους τελευταίους μακροοικονομικούς δείκτες, καθώς και άλλα υλικά που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της τράπεζας.

Βίντεο της ημέρας