Ед­нос­тав­на фор­мула: Oд­редeте ја ва­ша­та иде­ал­на те­жина – Слободен печат
ЕспресоУбавина

Ед­нос­тав­на фор­мула: Oд­редeте ја ва­ша­та иде­ал­на те­жина

Ли­це­то што не се за­ни­ма­ва со фи­зич­ка ак­тив­ност, тре­ба да го све­де днев­ни­от внес на хра­на на 1.200 до 1.500 ка­ло­рии, до­де­ка кај ли­ца­та што прак­ти­ку­ва­ат спорт се доз­во­ле­ни до 2.000 ка­ло­рии.

Ве­ро­јат­но за ова се има­те пра­ша­но по­ве­ќе­пати, а не сте свес­ни де­ка суш­ти­на­та е во ед­нос­тав­на­та фор­мула. По­ен­та­та е де­ка днев­ни­от внес на хра­на и пот­ро­ше­на­та енер­ги­ја тре­ба да би­дат ед­накви. Ду­ри е пот­реб­но и вне­сот да би­де по­мал од пот­ро­ше­на­та енер­гија.

Ако хра­на­та што ја ја­де­ме да­ва по­ве­ќе енер­ги­ја от­кол­ку што мо­же да пот­ро­ши те­лото, ор­га­низ­мот ре­а­ги­ра на еден мо­жен на­чин – го зад­ржу­ва де­лот што не му е пот­ре­бен за нор­мал­на ра­бо­та и го прет­вoра во мас­ни нас­лаги. По­след­ици­те се поз­нати.

Ка­ко да ја од­ре­ди­те иде­ал­на­та те­жина?

Иде­ал­на те­жи­на е онаа што ќе ос­та­не ко­га од ви­си­на­та ќе го од­зе­ме­ме бро­јот 10. Значи, иде­ал­на­та те­жи­на за лич­ност теш­ка 165 сан­ти­мет­ри е 55 ки­лог­рами. Ме­ѓу­тоа, се­то ова е ре­ла­тив­но би­деј­ќи мус­кул­на­та и кос­ке­на­та ма­са се ин­ди­ви­ду­ални. Спо­ред тоа, ре­зул­та­тот мо­же да ва­ри­ра два до три ки­лог­рами. Ли­це­то што не се за­ни­ма­ва со фи­зич­ка ак­тив­ност, тре­ба да го све­де днев­ни­от внес на хра­на на 1.200 до 1.500 ка­ло­рии, до­де­ка кај ли­ца­та што прак­ти­ку­ва­ат спорт се доз­во­ле­ни до 2.000 ка­ло­рии.

Преземањето на оваа содржина или на делови од неа без непосреден договор со редакцијата на Слободен Печат значи експлицитно прифаќање на условите за преземање, кои се објавени на сајтот.

Тагови

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *

Close