Доб­ро е да се знае: 5 со­ве­ти што тре­ба да ги има­те на ум ко­га ку­пу­ва­те до­мати

Иа­ко мно­гу­ми­на мис­лат де­ка е лесно, се­пак из­би­ра­ње­то свеж, со­чен и сов­рше­но зрел до­мат и не е та­ка ед­нос­тав­на ра­бота. Ко­га ве­ќе сте ре­ши­ле да пла­ти­те за овие ис­клу­чи­тел­ни пло­дови, то­гаш на­у­че­те се и ка­ко да ги од­бе­рете.

Имено, до­ма­ти­те има­ат го­ле­ми ко­ли­чес­тва ви­та­мин Ц во сво­јот сос­тав, а сод­ржат и ви­та­мин Б-ком­плекс. Со ре­дов­но­то кон­су­ми­ра­ње на овој зе­лен­чук, зна­чи­тел­но ќе му пот­по­мог­не­те на те­ло­то да ги „на­до­полни“ на­ма­ле­ни­те ко­ли­чес­тва ка­лиум, кал­циум, нат­ри­ум и маг­не­зиум, кои има­ат ис­клу­чи­тел­но важ­на уло­га за од­ржу­ва­ње­то на иму­ни­те­тот.

Имено, по­го­ле­ми­от број пло­дови, вклу­чи­тел­но ту­ка и до­ма­тите, пред да стигнат на трпе­зата, прет­ход­но мно­гу­па­ти се хе­мис­ко тре­ти­рани, би­деј­ќи за да не трпат про­из­во­ди­те­ли­те го­ле­ми за­губи, нив­на­та цел е да до­би­јат здрав, на око убав про­из­вод, но ис­то та­ка важ­но им е и про­из­во­дот да би­де цврст за да ос­та­не не­ош­те­тен до­де­ка се тран­спор­тира.

Прочитајте и...  Нешто вкусно за целото семејство - Портокал колачиња

Вни­ма­тел­но наб­љу­ду­вај­те ја ко­ра­та на до­ма­тот

До­кол­ку до­ма­тот има тем­ноц­р­ве­на боја, без на неа да има вид­ли­ви на­бо­ри или пук­на­тини, нај­ве­ро­јат­но ста­ну­ва збор за свеж плод. Свет­ла­та бо­ја на ко­ра­та на до­ма­тот или, пак, свет­ло­ро­зо­ва­та боја, ви от­кри­ва де­ка про­из­во­дот нај­ве­ро­јат­но сè уш­те не ја дос­тигнал сво­ја­та зре­лост, би­деј­ќи бил ски­нат од рас­те­ни­е­то пред да би­де вис­тин­ско­то вре­ме за тоа.

До­мат што не тре­ба да го ку­пу­ва­те е оној што на прв пог­лед има на­бо­ри на ко­ра­та или од­ре­де­ни тем­ни точки. Вак­ви­от до­мат нај­ве­ро­јат­но ве­ќе поч­нал да се ра­си­пува.

По­ми­ри­сај­те го до­ма­тот

Еден од нај­до­бри­те на­чи­ни да ја ут­врди­те све­жи­на­та на до­ма­тот е до­кол­ку го по­ми­ри­сате. При ми­ри­са­ње­то на пло­дот, до­кол­ку по­чув­ству­ва­те де­ка ми­ри­сот му е на­вис­ти­на ин­тен­зи­вен, то­гаш во ва­ши­те раце го има­те вис­тин­ски­от до­мат. Ако не ја по­чув­ству­ва­те вис­тин­ска­та аро­ма на зрел до­мат, во тој слу­чај ос­та­ве­те го пло­дот и по­ба­рај­те си нов. До­ма­ти­те што не ми­ри­са­ат убаво, не­ма­ат ни­ту убав вкус.

Прочитајте и...  МТСП: Обезбедени 658 пакети со храна за жртви на семејно насилство

При­тис­не­те го пло­дот со врво­ви­те на пр­стите

Зрел и ква­ли­те­тен до­мат нај­доб­ро се чув­ству­ва на до­пир. Тој тре­ба да би­де до­вол­но цврст за да мо­же­те да го при­тис­не­те со пр­сти­те без да се пла­ши­те де­ка ќе ви „ек­спло­дира“ в рака, а ис­тов­ре­ме­но да не ви би­де прет­врд, што пак би би­ло до­каз де­ка е не­до­вол­но зрел.

Скла­ди­рај­те ги пра­вилно

До­ма­ти­те што сте ги ку­пиле, оби­де­те се и да ги скла­ди­ра­те пра­вил­но за да ја за­чу­ва­те нив­на­та бо­ја и аро­ма што е мож­но по­долго, но и хран­ли­ви­те сос­тој­ки и ви­та­ми­ните. За­тоа, нај­доб­ро е да ги чу­ва­те на соб­на тем­пе­ра­тура, а во фри­жи­дер ста­вај­те ги са­мо до­кол­ку пла­ни­ра­те да ги се­че­те за да ги ста­ви­те во са­ла­та или ако од нив пла­ни­ра­те да пра­ви­те об­рок.

Прочитајте и...  Нешто вкусно за целото семејство - Портокал колачиња

Прочитај повеќе

РЕЦЕПТ: Кифлички со јогурт

Слободен печат

Свештеник одржа миса на Фејсбук, но не забележа дека стиснал погрешно копче (ВИДЕО)

Слободен печат

Ана Николиќ го прифати предизвикот на Цеца: Објави неодолива фотографија од детството!

Слободен печат

Урнебесно! Андрија Милошевиќ ги запали социјалните мрежи со новиот предизвик! (ВИДЕО)

Слободен печат

Не тато, застани немој – Погледнете како овој пензионер и покрај карантинот отиде на кафе – КАКО ГОСПОДИН! (ВИДЕО)

Слободен печат

„Битлси“, Блонди „U2“: Погледнете како би изгледале омотите на славните музички албуми во време на коронавирус! (ФОТО)

Слободен печат

Остави Коментар

Прочитај повеќе

Неверојатно куче посвоило бебе опосум од кое не се одвојува ниту денес (ВИДЕО)

Слободен печат

Убедени се дека така ќе им биде полесно: Истражување открива зошто луѓето изневеруваат

Слободен печат

Анџелина има сериозна здравствена криза? Светските медиуми пишуваат за актерката, причината е тажна, а асистентките се во паника!

Слободен печат

Коронавирусот го откажа и доделувањето на Тони наградите

Слободен печат

Ава Карабатиќ продава разголени фотографии за 50 евра: „Се сликав како се валкам на креветот“

Слободен печат

Водителката на временска прогноза со интересна маска за заштита, но сите гледаат во бујното деколте! (ФОТО)

Слободен печат