Здравје- Page 20 of 68 - Слободен печат

Category : Здравје

Здравје Магазин

Об­ја­ве­те му вој­на на хо­лес­те­ро­лот: Ди­е­та што мо­же да ви го спа­си жи­во­тот

Слободен печат
На ри­зи­кот на ср­це­ви бо­лес­ти вли­ја­ат мно­гу фак­то­ри – ци­га­рите, ди­ја­бе­те­сот, ви­со­ки­от крвен при­ти­сок, де­бе­ли­ната, но и зго­ле­ме­но­то ни­во на хо­лес­те­рол, кои стру­ч­ња­ци­те го сме­та­ат...
Здравје Магазин

10 задолжителни суплементи за здрав и долг живот

Слободен печат
Мултивитамини Консумирањето на оваа комбинација на суплементи секојдневно го редуцира ризикот од канцер за осум проценти. Магнезиум Ги штити вашите коски од кршење, особено кај...
Здравје Магазин

Гер­ман­ски­те пе­ди­јат­ри пре­дуп­ре­ду­ваат: Здра­ви­те де­ца не тре­ба да избег­ну­ва­ат глу­тен

Слободен печат
Во де­неш­но вре­ме по­ли­ци­те на су­пер­мар­ке­ти­те се препол­ни со раз­лич­ни ви­до­ви храна. Дел од таа хра­на во сво­јот сос­тав сод­ржи глу­тен, а дел од неа...
Здравје Магазин

ПОДОБАР СОН: Зошто е важно да спиете во ладна соба?

Слободен печат
Според многу доктори, на температура повисока од 24 степени, сонот веќе губи квалитет и може да се разбудите уморни, наместо наспани....
Здравје Магазин

10 причини поради кои доцни месечниот циклус, а не е бременост

Слободен печат
Кога месечниот циклус изостанува, а сте сигурни дека не сте останале бремени, во тој случај тоа е јасен знак дека нешто друго се случува во...
Здравје Магазин

При­ро­ден лек: Есен­ска­та нас­тин­ка из­ле­ку­вај­те ја со ја­бол­ков оцет

Слободен печат
Есен­та е пе­ри­од од го­ди­на­та во кој нај­чес­то лу­ѓе­то стра­да­ат од нас­тин­ка или од грип. Ток­му по­ра­ди тоа, на­мес­то да пи­е­те ап­чиња, оби­де­те се вак­ва­та...
Здравје Магазин

Ако навечер често одите во тоалет, можеби имате сериозен проблем

Слободен печат
Ако повеќепати во текот на ноќта станувате за да одите во тоалет, тоа е проблем бидејќи на тој начин не само што ви се нарушуваат...
Здравје Магазин

Очиг­лед­ни зна­ци де­ка сте де­хид­ри­рани

Слободен печат
Важ­нос­та на хид­ра­та­ци­ја­та на ор­га­низ­мот ре­чи­си на си­те им е поз­ната, но би мо­же­л да ве ин­те­ре­си­ра фактот де­ка жед­та не е единствен по­ка­за­тел де­ка...
Здравје Магазин

Го знаат лекот за смртоносната болест, но ретко кој го зема

Слободен печат
Туберкулоза, болест која се лекува, секоја минута убива тројца, а иако повеќето луѓе мислат дека нашата медицина успеала да ја искорени, тоа е далеку од...